Ο Τσίπρας ανακοίνωσε δημιουργία Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
18

Ο Έλλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός, Αλέ­ξης Τσί­πρας, ανα­κοί­νω­σε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, τη δεύ­τε­ρη μεγά­λη πόλη στην Ελλά­δα, όπου κατά τον Παγκό­σμιο Πόλε­μο ζού­σε μια μεγά­λη εβραϊ­κή κοι­νό­τη­τα, ότι θα δημιουρ­γή­σει μου­σείο αφιε­ρω­μέ­νο στα θύμα­τα του Ολο­καυ­τώ­μα­τος.

 

«Ο σκο­πός της δημιουρ­γί­ας του Μου­σεί­ου, είναι να δια­τη­ρή­σει και να μετα­φέ­ρει στις επό­με­νες γενιές τον πόνο και την αγω­νία των Εβραί­ων της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Και μια υπό­σχε­ση ότι ο λαός θα αντι­στα­θεί και στο παρόν και στο μέλ­λον ενά­ντια σε ό, τι θα μπο­ρού­σε να απει­λή­σει την ελευ­θε­ρία, την αξιο­πρέ­πεια και την ανθρώ­πι­νη ζωή», είπε ο Τσί­πρας παρου­σία του πρω­θυ­πουρ­γού Βενια­μίν Νετα­νιά­χου.

Το Μου­σείο θα κατα­σκευα­σθεί στο σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό της Θεσ­σα­λο­νί­κης, όπου μετα­ξύ των μηνών Μαρ­τί­ου και Αυγού­στου του 1943, 50 χιλιά­δες Σεφα­ρα­δί­τες Εβραί­οι εστά­λη­σαν στα στρα­τό­πε­δα θανά­του, εκ των οποί­ων επι­βί­ω­σαν μόνο 1950.

Ο Τσί­πρας εξή­ρε, επί­σης, τη δημιουρ­γι­κό­τη­τα της εβραϊ­κής κοι­νό­τη­τας της Θεσ­σα­λο­νί­κης «η οποία συνέ­βα­λε απο­φα­σι­στι­κά στην οικο­νο­μι­κή και πολι­τι­στι­κή άνθη­ση της πόλης».

Ο πρω­θυ­πουρ­γός Βενια­μίν Νετα­νιά­χου, είπε ότι στις αρχές του εικο­στού αιώ­να, οι Εβραί­οι ήταν ο μισός πλη­θυ­σμός της Θεσ­σα­λο­νί­κης.

«Στη συνέ­χεια ήρθε η πυρ­κα­γιά του 1917 που κατέ­στρε­ψε εντε­λώς την εβραϊ­κή συνοι­κία και αργό­τε­ρα οι Ναζί», είπε ο Νετα­νιά­χου και εξή­ρε «τον ηρω­ι­σμό του ελλη­νι­κού λαού στις προ­σπά­θειες του να σώσουν τους Εβραί­ους».

Οι Σεφα­ρα­δί­τες Εβραί­οι, εγκα­τα­στά­θη­καν στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στα τέλη του δέκα­του πέμ­πτου αιώ­να και στις αρχές του δέκα­του έκτου αιώ­να, με ειδι­κή άδεια από τον Οθω­μα­νό Σουλ­τά­νο, Βαγια­ζήτ τον Β΄ , μετά την εκδί­ω­ξή τους από την Ισπα­νία το 1492.

Η άφι­ξη των Σεφα­ρα­δι­τών, έδω­σε μια σημα­ντι­κή ώθη­ση στην οικο­νο­μία της πόλης, η οποία γρή­γο­ρα έγι­νε το κύριο οικο­νο­μι­κό και εμπο­ρι­κό κέντρο των Βαλ­κα­νί­ων.

Τα μέλη της εβραϊ­κής κοι­νό­τη­τας της Θεσ­σα­λο­νί­κης, πρω­το­στά­τη­σαν επί­σης στη δημιουρ­γία του πρώ­του σοσια­λι­στι­κού συν­δέ­σμου της πόλης, την «Ομο­σπον­δία», το 1907, σημειώ­νει το ισραη­λι­νό δημο­σί­ευ­μα.

Πηγή: Βαλ­κα­νι­κό Περι­σκό­πιοaurora-israel.co.il

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας