«Όχι» στο όνομα «Μακεδονία» για τα Σκόπια από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας

0
21

Η ΠΕΔ-ΚΜ εξέ­δω­σε ψήφι­σμα που ανα­φέ­ρει ότι δεν πρό­κει­ται να δεχθεί από τα Σκό­πια να χρη­σι­μο­ποιούν το όνο­μα της Μακε­δο­νί­ας

Την αντί­θε­σή τους στη χρή­ση του ιστο­ρι­κού ονό­μα­τος της Μακε­δο­νί­ας από τα Σκό­πια εξέ­φρα­σαν τα μέλη της Περι­φε­ρεια­κής Ένω­σης Δήμων Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας (ΠΕΔ-ΚΜ). Η Ένω­ση υιο­θέ­τη­σε ψήφι­σμα, στο οποίο ξεκα­θα­ρί­ζει ότι ένα τέτοιο σενά­ριο δεν θα γίνει δεκτό.

Η ΠΕΔ-ΚΜ καλεί την κυβέρ­νη­ση να κατα­στή­σει σαφές στους εταί­ρους της και τους διε­θνείς οργα­νι­σμούς ότι αν προ­ω­θη­θεί λύση που θα ταπει­νώ­νει τους πολί­τες της Ελλά­δας θα κλο­νι­στεί η εμπι­στο­σύ­νη τους προς τους θεσμούς και θα προ­κλη­θούν ανα­τρο­πές στη στα­θε­ρό­τη­τα της νοτιο­α­να­το­λι­κής Ευρώ­πης.

Κατά την τοπο­θέ­τη­σή του ο πρό­ε­δρος της ΠΕΔ — ΚΜ, Λάζα­ρος Κυρί­ζο­γλου, επι­σή­μα­νε ότι η Ένω­ση πρέ­πει να παίρ­νει από­φα­ση σε αυτό το θέμα δια­χρο­νι­κά, χωρίς αυτό να σημαί­νει ότι θέλει να υπο­κα­τα­στή­σει την κυβέρ­νη­ση και την εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή.

Από την πλευ­ρά του, το μέλος του Δ.Σ. Από­στο­λος Αντω­νού­δης, δήλω­σε ότι είναι λυπη­ρό μετά από 25 χρό­νια να συζη­τώ­νται αυτά που δεν λύθη­καν εκεί­νη την επο­χή. «Ας αφή­σου­με τα πολι­τι­κά κόμ­μα­τα που είναι κατ΄εξοχήν αρμό­δια να βρουν τη λύση και ας μην προ­τρέ­ξου­με να παίρ­νου­με θέση σε πράγ­μα­τα που μόνο κακό έχουν να κάνουν σε αυτή την ιστο­ρία», τόνι­σε.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας