Οδηγίες για την προστασία των εργαζομένων εν όψει καύσωνα

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
8

Οδη­γί­ες για την προ­στα­σία των εργα­ζο­μέ­νων εν όψει των υψη­λών θερ­μο­κρα­σιών που προ­βλέ­πει η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σί­ας, δίνει το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας.

Σύμ­φω­να με τα όσα απορ­ρέ­ουν από τη σχε­τι­κή νομο­θε­σία και τις εγκυ­κλί­ους που εκδί­δει το Σώμα Επι­θε­ώ­ρη­σης Εργα­σί­ας (ΣΕΠΕ):

Τη θερι­νή περί­ο­δο, πρέ­πει να λαμ­βά­νο­νται προ­λη­πτι­κά μέτρα για την απο­φυ­γή της θερ­μι­κής κατα­πό­νη­σης των εργα­ζο­μέ­νων, με ιδιαί­τε­ρη μέρι­μνα για όσους ανή­κουν στις ομά­δες υψη­λού κιν­δύ­νου.

Στις υπο­χρε­ώ­σεις των εργο­δο­τών, μετα­ξύ των άλλων, συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται:

  1. Η λήψη των κατάλ­λη­λων κατά περί­πτω­ση τεχνι­κών μέτρων (κλι­μα­τι­σμός, τοπι­κή απα­γω­γή του θερ­μού αέρα και των ρύπων,  εγκα­τά­στα­ση αερο­κουρ­τί­νας ψυχρού αέρα στα μεγά­λα ανοίγ­μα­τα, τα οποία, λόγω ανα­γκών της παρα­γω­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας, παρα­μέ­νουν ανοι­χτά),
  2. η λήψη οργα­νω­τι­κών μέτρων (η οργά­νω­ση του χρό­νου εργα­σί­ας με διαλ­λεί­μα­τα κατάλ­λη­λης διάρ­κειας για τη μεί­ω­ση της θερ­μι­κής κατα­πό­νη­σης, ο προ­γραμ­μα­τι­σμός των εργα­σιών που συνε­πά­γο­νται υψη­λή θερ­μι­κή κατα­πό­νη­ση σε ώρες εκτός θερ­μο­κρα­σια­κών αιχ­μών, η παρο­χή πόσι­μου δρο­σε­ρού νερού),
  3. η οργά­νω­ση της κατάλ­λη­λης υπο­δο­μής για την αντι­με­τώ­πι­ση κατα­στά­σε­ων έκτα­κτης ανά­γκης και την παρο­χή πρώ­των βοη­θειών,
  4. η χορή­γη­ση στους εργα­ζό­με­νους κατάλ­λη­λων μέσων ατο­μι­κής προ­στα­σί­ας.

«Τις ημέ­ρες αυτές», όπως σημειώ­νει το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, «το Σώμα Επι­θε­ώ­ρη­σης Εργα­σί­ας προ­χω­ρά σε εντα­τι­κούς ελέγ­χους για την εφαρ­μο­γή μέτρων που στο­χεύ­ουν στη μεί­ω­ση της θερ­μι­κής κατα­πό­νη­σης των εργα­ζο­μέ­νων, με προ­τε­ραιό­τη­τα σε εργα­σί­ες και χώρους, όπου, λόγω της φύσης των παρα­γω­γι­κών δια­δι­κα­σιών, υπάρ­χει επι­πλέ­ον θερ­μι­κή επι­βά­ρυν­ση.

Οι επι­θε­ω­ρη­τές θα ενη­με­ρώ­νουν τους εργο­δό­τες για τις επι­πτώ­σεις που εγκυ­μο­νούν οι υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες και οι συν­θή­κες καύ­σω­να στην υγεία και την ασφά­λεια των εργα­ζο­μέ­νων».

«Στις περι­πτώ­σεις μη συμ­μόρ­φω­σης θα επι­βάλ­λο­νται οι προ­βλε­πό­με­νες διοι­κη­τι­κές και ποι­νι­κές κυρώ­σεις» τονί­ζει το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας