ΟΗΕ: «Μη βιώσιμη» η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
26

Η κατά­στα­ση στη Λωρί­δα της Γάζας ίσως να είναι ήδη «μη βιώ­σι­μη», προει­δο­ποί­η­σε χθες Τρί­τη αξιω­μα­τού­χος του ΟΗΕ, έπει­τα από μια δεκα­ε­τία κατά την οποία το ισλα­μι­στι­κό κίνη­μα Χαμάς κυβερ­νά τον παλαι­στι­νια­κό θύλα­κα και το Ισρα­ήλ τού έχει επι­βά­λει απο­κλει­σμό.

Σύμ­φω­να με έκθε­ση του ΟΗΕ με τίτλο “Gaza- 10 years later” (Γάζα- δέκα χρό­νια μετά), όλοι οι βασι­κοί δεί­κτες που είχαν ανα­φερ­θεί σε προη­γού­με­νη έκθε­ση του οργα­νι­σμού που δημο­σιεύ­θη­κε το 2012 –όπως τα εισο­δή­μα­τα, η υγεία, η εκπαί­δευ­ση και η παρο­χή ηλε­κτρι­κής ενέργειας—έχουν επι­δει­νω­θεί.

Όπως επι­ση­μαί­νει ο ΟΗΕ, το κατά κεφα­λή εισό­δη­μα στη Γάζα έχει μειω­θεί κι άλλο, ενώ η παρο­χή των υγειο­νο­μι­κών υπη­ρε­σιών έχει επι­δει­νω­θεί. Παράλ­λη­λα η μόνη πηγή πόσι­μου νερού στη Γάζα προ­βλέ­πε­ται να έχει στε­ρέ­ψει εντε­λώς έως το 2020, αν δεν ληφθεί αμέ­σως δρά­ση.

Ο Ρόμπερτ Πάι­περ, συντο­νι­στής ανθρω­πι­στι­κών υπο­θέ­σε­ων για τις κατε­χό­με­νες παλαι­στι­νια­κές περιο­χές, δήλω­σε ότι όλοι «οι δεί­κτες πηγαί­νουν προς τη λάθος κατεύ­θυν­ση».

«Είχα­με προ­βλέ­ψει πριν από μερι­κά χρό­νια ότι η Γάζα σύντο­μα θα γίνει μη βιώ­σι­μη, λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη έναν μεγά­λο αριθ­μό δει­κτών, και αυτή η στιγ­μή πλη­σιά­ζει ακό­μη πιο γρή­γο­ρα από όσο είχα­με προ­βλέ­ψει σε ό,τι αφο­ρά την πρό­σβα­ση σε υγειο­νο­μι­κή περί­θαλ­ψη, την ενέρ­γεια και το πόσι­μο νερό», τόνι­σε.
Ο Πάι­περ υπο­γράμ­μι­σε την αδυ­να­μία της Γάζας να προ­μη­θευ­τεί ενέρ­γεια, καθώς εδώ και μερι­κές εβδο­μά­δες οι κάτοι­κοι του παλαι­στι­νια­κού θύλα­κα έχουν ηλε­κτρι­κό μόλις δύο ώρες την ημέ­ρα. Επί­σης έχει επι­δει­νω­θεί η υγειο­νο­μι­κή περί­θαλ­ψη, ενώ η ανερ­γία μετα­ξύ των νέων ξεπερ­νά το 60%.

Σε αυτές τις συν­θή­κες, «για τους περισ­σό­τε­ρους από εμάς έχει ξεπε­ρα­στεί το σημείο που θεω­ρεί­ται βιώ­σι­μο», επε­σή­μα­νε.

Απα­ντώ­ντας στην έκθε­ση, ο Ισραη­λι­νός πρε­σβευ­τής στον ΟΗΕ Ντά­νι Ντά­νον επέρ­ρι­ψε την ευθύ­νη για την κατά­στα­ση στη Λωρί­δα της Γάζας στη Χαμάς «η οποία τα τελευ­ταία δέκα χρό­νια ότι μόνο διε­ξά­γει συνε­χείς επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον αθώ­ων Ισραη­λι­νών και δεν προ­σφέ­ρει παρά πόνο και κατα­στρο­φή στους κατοί­κους της Γάζας».

Η Χαμάς κυβερ­νά τη Γάζα από τον Ιού­νιο του 2007, ενώ η Παλαι­στι­νια­κή Αρχή παρα­μέ­νει στην εξου­σία στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη. Το Ισρα­ήλ, που θεω­ρεί τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση τη Χαμάς, έχει έκτο­τε επι­βά­λει απο­κλει­σμό στη Γάζα.

Από το 2013 η Αίγυ­πτος, η μονα­δι­κή χώρα με την οποία συνο­ρεύ­ει η Λωρί­δα της Γάζας έχει κλεί­σει σχε­δόν εντε­λώς το πέρα­σμά της προς τον παλαι­στι­νια­κό θύλα­κα και έχει κατα­στρέ­ψει εκα­το­ντά­δες σήραγ­γες που χρη­σι­μο­ποιού­νταν για να περ­νούν λαθραία προ­ϊ­ό­ντα, ζωτι­κής σημα­σί­ας για την οικο­νο­μία της Γάζας, αλλά και όπλα για τη Χαμάς.

Σύμ­φω­να με τη νέα έκθε­ση του ΟΗΕ, περισ­σό­τε­ρο από το 95% του νερού στη Γάζα δεν είναι πόσι­μο.

Επί­σης οι Παλαι­στί­νιοι αξιω­μα­τού­χοι έχουν περιο­ρί­σει τον αριθ­μό των αδειών που δίνο­νται στους κατοί­κους της Γάζας που είναι ασθε­νείς και οι οποί­οι επι­θυ­μούν να λάβουν θερα­πεία στο εξω­τε­ρι­κό.

«Η Παλαι­στι­νια­κή Αρχή έλα­βε μέτρα για να περιο­ρί­σει, για να πού­με το λιγό­τε­ρο, την πρό­σβα­ση σε υγειο­νο­μι­κές υπη­ρε­σί­ες», κατήγ­γει­λε ο Πάι­περ. «Αυτού του είδους τα μέτρα είναι απα­ρά­δε­κτα για εμάς», τόνι­σε.

Η Λωρί­δα της Γάζας είναι ένα κομ­μά­τι γης, μήκους μικρό­τε­ρου των 40 χιλιο­μέ­τρων και πλά­τους 10 χιλιο­μέ­τρων, μετα­ξύ του Ισρα­ήλ, της Αιγύ­πτου και της Μεσο­γεί­ου. Με δύο εκα­τομ­μύ­ρια κατοί­κους είναι μια από τις πιο πυκνο­κα­τοι­κη­μέ­νες περιο­χές του κόσμου.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας