ΟΗΕ: «Σφαγή 163 αμάχων διέπραξε το Ισλαμικό Κράτος σε μία μέρα»

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

Οι μισθο­φό­ροι του Ισρα­ήλ και της Δύσης …συνε­χί­ζουν να σκο­τώ­νουν χωρίς κανέ­ναν ενδοια­σμό γνω­ρί­ζο­ντας ότι δεν θα τους πει­ρά­ξει κανείς …έχο­ντας υψη­λή προ­στα­σία.

Ο Ύπα­τος Αρμο­στής του Οργα­νι­σμού Ηνω­μέ­νων Εθνών για τα Ανθρώ­πι­να Δικαιώ­μα­τα Ζάιντ Ράαντ αλ Χου­σέιν κατη­γό­ρη­σε σήμε­ρα την τζι­χα­ντι­στι­κή οργά­νω­ση Ισλα­μι­κό Κρά­τος (ΙΚ) ότι σφα­γί­α­σε 163 ανθρώ­πους οι οποί­οι προ­σπά­θη­σαν την 1η Ιου­νί­ου να φύγουν από την πόλη της Μοσού­λης στο Ιράκ.

«Η βαρ­βα­ρό­τη­τα του Ντά­ες (σ.σ. ακρώ­νυ­μο του ΙΚ στα αρα­βι­κά) και των άλλων κατά τα φαι­νό­με­να δεν γνω­ρί­ζει κανέ­να όριο», δήλω­σε ο Ύπα­τος Αρμο­στής ενώ­πιον του Συμ­βου­λί­ου Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των του ΟΗΕ.

«Χθες, το προ­σω­πι­κό μου με ενη­μέ­ρω­σε ότι πτώ­μα­τα ιρα­κι­νών ανδρών, γυναι­κών και παι­διών που δολο­φο­νή­θη­καν βρί­σκο­νταν ακό­μη στους δρό­μους της συνοι­κί­ας ας Σίρα στο δυτι­κό τμή­μα της Μοσού­λης», είπε και διευ­κρί­νι­σε πως αυτοί οι «163 άνθρω­ποι δολο­φο­νή­θη­καν από το Ντά­ες για μη δια­φύ­γουν» από την πόλη.

Στην ίδια συνοι­κία υπάρ­χουν επί­σης πολ­λοί αγνο­ού­με­νοι, σημεί­ω­σε ο Ζάιντ Ράαντ αλ Χου­σέιν.
Σύμ­φω­να με έναν εκπρό­σω­πο του Ύπα­του Αρμο­στή, τον Ρού­περτ Κόλ­βιλ, οι εκτε­λέ­σεις φαί­νε­ται ότι δια­πρά­χθη­καν την 1η Ιου­νί­ου.

Με την υπο­στή­ρι­ξη του διε­θνούς συνα­σπι­σμού υπό την ηγε­σία των ΗΠΑ που δρα ενα­ντί­ον των τζι­χα­ντι­στών, οι ιρα­κι­νές δυνά­μεις διε­ξά­γουν από τον Οκτώ­βριο μια ευρεί­ας κλί­μα­κας επι­χεί­ρη­ση για να εκδιώ­ξουν το ΙΚ από τη Μοσού­λη, το οποίο η οργά­νω­ση αυτή είχε κατα­λά­βει τον Ιού­λιο του 2014. Αφού πήραν τον έλεγ­χο του ανα­το­λι­κού της τμή­μα­τος τον Ιανουά­ριο, προ­σπα­θούν να εκδιώ­ξουν τους τζι­χα­ντι­στές και από το δυτι­κό.

Στα τέλη του Μαΐ­ου, ο ΟΗΕ εκτί­μη­σε ότι παρα­μέ­νουν περί­που 200.000 άμα­χοι στις περιο­χές της πόλης που συνε­χί­ζουν να κατέ­χουν οι τζι­χα­ντι­στές του ΙΚ, στην πλειο­νό­τη­τά τους στην παλιά πόλη, ένα πυκνο­κα­τοι­κη­μέ­νο σύμπλεγ­μα κτι­ρί­ων και στε­νών δρό­μων η ανα­κα­τά­λη­ψη του οποί­ου ανα­μέ­νε­ται ότι θα είναι εξαι­ρε­τι­κά δύσκο­λη.

100.000 παιδιά πίσω από τις γραμμές του ΙΚ

Έως και εκα­τό χιλιά­δες παι­διά έχουν παγι­δευ­τεί και βιώ­νουν εξαι­ρε­τι­κά επι­κίν­δυ­νες συν­θή­κες στις περιο­χές της Μοσού­λης που κατέ­χουν ακό­μη οι τζι­χα­ντι­στές, σημεί­ω­σε εξάλ­λου χθες το Ταμείο των Ηνω­μέ­νων Εθνών για την Παι­δι­κή Ηλι­κία, η UNICEF.

Τα παι­διά χρη­σι­μο­ποιού­νται σαν ανθρώ­πι­νες ασπί­δες από τους τζι­χα­ντι­στές και είναι εκτε­θει­μέ­να στα δια­σταυ­ρού­με­να πυρά, σημεί­ω­σε το Ταμείο. Ορι­σμέ­να εξα­να­γκά­ζο­νται να πάρουν μέρος στις μάχες. «Φθά­νουν σε εμάς ανα­τρι­χια­στι­κές ανα­φο­ρές για άμα­χους, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων πολ­λών παι­διών, που σκο­τώ­νο­νται στη δυτι­κή Μοσού­λη», τόνι­σε σε ανα­κοί­νω­σή της η UNICEF. «Ορι­σμέ­να παι­διά σκο­τώ­θη­καν καθώς προ­σπα­θού­σαν απελ­πι­σμέ­να να φύγουν για να σωθούν από τις μάχες, οι οποί­ες εντεί­νο­νται κάθε ώρα».

Ένα συνερ­γείο της τηλε­ο­πτι­κής υπη­ρε­σί­ας του πρα­κτο­ρεί­ου ειδή­σε­ων Ρόι­τερς είδε το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το τα πτώ­μα­τα δεκά­δων αμά­χων, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και παι­διών, που σκο­τώ­θη­καν καθώς προ­σπα­θού­σαν να εγκα­τα­λεί­ψουν το ελεγ­χό­με­νο από τους τζι­χα­ντι­στές τμή­μα της Μοσού­λης.

Περί­που 700.000 άνθρω­ποι, περί το ένα τρί­το του πλη­θυ­σμού της Μοσού­λης πριν κατα­λη­φθεί από τους τζι­χα­ντι­στές, έχουν ήδη εγκα­τα­λεί­ψει την πόλη, κατα­φεύ­γο­ντας είτε στα σπί­τια συγ­γε­νών τους ή σε καταυ­λι­σμούς για εσω­τε­ρι­κά εκτο­πι­σμέ­νους.

Η UNICEF υπο­γράμ­μι­σε πως «οι επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον αμά­χων και πολι­τι­κών υπο­δο­μών, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων νοσο­κο­μεί­ων, κλι­νι­κών, σχο­λεί­ων, κατοι­κιών και των υπο­δο­μών ύδρευ­σης πρέ­πει να στα­μα­τή­σουν αμέ­σως».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: real.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας