Ολόκληρο το 2017 η Τουρκία θα πραγματοποιεί ασκήσεις με αληθινά πυρά στο Αιγαίο

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
8

Με Νέα Δια­τα­γή – ΝΟΤΑΜ η Τουρ­κία αργά χθες βρά­δυ 14.12.2016 ανα­κοί­νω­σε ότι, δεσμεύ­ει εκ νέου… το Αιγαίο. Συγκε­κρι­μέ­να, το ΓΕΕΘΑ της Τουρ­κί­ας απο­φά­σι­σε και δέσμευ­σε από 2 Ιανουα­ρί­ου 2017 και έως 29 Δεκεμ­βρί­ου 2017, σε συγκε­κρι­μέ­να χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα το Αιγαίο, για να πραγ­μα­το­ποιεί ασκή­σεις του πολε­μι­κού ναυ­τι­κού και αερο­πο­ρί­ας με αλη­θι­νά πυρά στο Αιγαίο.

Του Μανώ­λη Χατζη­σάβ­βα

Οι Τούρ­κοι από την δέσμευ­ση του Αιγαί­ου εξαι­ρούν τα σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα, προ­φα­νώς για να μπο­ρεί ο Έλλη­νας ΥΕΘΑ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ να κάνει κρουα­ζιέ­ρες με το νέο πολυ­τε­λές σκά­φος του, αξί­ας 750.000 Δολα­ρί­ων Αμε­ρι­κής, που μόνο για βεν­ζί­να θέλει ένα χρο­νιά­τι­κο Μνη­μο­νια­κού Έλλη­να, εφό­σον έχει δου­λειά και δεν είναι άνερ­γος.

Για τους ψαγ­μέ­νους… τα ανα­λυ­τι­κά στοι­χεία της νέας τουρ­κι­κής πρό­κλη­σης, δέσμευ­ση των περιο­χών του ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΔΩ:

  • 02 JAN — 28 APR, 02 — 18 MAY, 22 MAY — 23 JUN, 28 JUN — 29 AUG, 05 SEP — 09 NOV, 13 NOV — 29 DEC 17
  • [39 00.00 N — 025 10.00 E / 39 20.00 N — 024 58.00 E / 39 14.00 N — 024 40.00 E / 38 54.00 N — 024 52.00 E]
  • [37 27.00 N — 026 17.00 E / 37 24.00 N — 026 04.00 E / 37 24.00 N — 026 00.00 E / 37 05.00 N — 026 09.00 E / 37 08.50 N — 026 27.50 E]
  • [40 35.00 N — 024 58.00E / 40 11.00 N — 024 33.00E /40 09.00 N — 024 45.00E / 40 20.00 N — 024 56.00E / 40 07.00 N — 025 33.00E / 40 16.50 N — 025 39.00E / 40 18.00 N — 025 30.00E]
Πηγή: scribd.com

Τελευ­ταία ενη­μέ­ρω­ση 18:04

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν γνωρίζει την τύφλα του

Ενη­με­ρώ­νει τους «παπα­γά­λους» του λαν­θα­σμέ­να, με απο­τέ­λε­σμα ενη­με­ρω­τι­κά πορ­τάλ όπως το militaire.gr να δημο­σιεύ­ουν λαν­θα­σμέ­νες πλη­ρο­φο­ρί­ες, χάρ­τες ανύ­παρ­κτης πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, μόνο και μόνο για να δημιουρ­γή­σουν εντυ­πώ­σεις ότι δήθεν γνω­ρί­ζουν, δια­βά­ζο­ντας όλους εμάς, που ξέρου­με και κάνου­με γνω­στό στους ΕΛΛΗΝΕΣ την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και αλή­θεια, χωρίς φυσι­κά να μας ανα­φέ­ρουν που­θε­νά.

Αυτοί μας κυβερνούν:

Κλειδώνουν” το Αιγαίο για σχεδόν ένα χρόνο -όλο το 2017- οι Τούρκοι!

Χθές εκδό­θη­καν οι NAVTEX 821–822-823/16 με τις οποί­ες η Τουρ­κία επι­χει­ρεί να δεσμεύ­σει 3 περιο­χές του Αιγαί­ου (Βόρεια ΛΗΜΝΟΥ-ΒΑ ΣΚΥΡΟΥ και Νότια ΙΚΑΡΙΑΣ) για μεγά­λα χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα (περί­που 11 μήνες συνο­λι­κά) για το έτος 2017.

Οι τουρ­κι­κές αρχές ακο­λού­θη­σαν την ίδια τακτι­κή με το 2016, όταν με αντί­στοι­χες NAVTEX επι­δί­ω­ξε να δεσμεύ­σει τις ίδιες περιο­χές για όλο το έτος (1 Ιανουα­ρί­ου-31 Δεκεμ­βρί­ου).

Το “παι­χνί­δι” της έντα­σης και των προ­κλή­σε­ων συνε­χί­ζε­ται…

Πηγή: militaire.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας