ΟΣΕ: 7 εκατ. € έκαναν «φτερά»

0
43

Οι μαφιό­ζοι της πολι­τι­κής …μαφιό­ζους διο­ρί­ζουν και μαφιό­ζους προ­ω­θούν στις θέσεις εξου­σί­ας… τέτοιους που να μη σέβο­νται τη Δημό­σια Περιου­σία, που πλη­ρώ­θη­κε με αίμα, από τους φτω­χό­τε­ρους κυρί­ως.

Πηγή: Capital

Οκτώ υπάλ­λη­λοι του ΟΣΕ, αρκε­τοί από τους οποί­ους υψη­λό­βαθ­μοι, κατη­γο­ρού­νται για συμ­με­το­χή σε πολυ­με­λές κύκλω­μα που εξα­πα­τού­σε τον Οργα­νι­σμό ζημιώ­νο­ντάς τον πάνω από 7 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ.

Η Διεύ­θυν­ση Οικο­νο­μι­κής Αστυ­νο­μί­ας προ­χώ­ρη­σε τα τελευ­ταία εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα στη σύλ­λη­ψη 19 ατό­μων (μετα­ξύ των οποί­ων τα 3 αρχη­γι­κά μέλη της οργά­νω­σης, που είναι Ρομά, καθώς και 8 υπάλ­λη­λοι του ΟΣΕ) με την κατη­γο­ρία ότι συμ­με­τεί­χαν σε σπεί­ρα που είτε έκλε­βε το προς εκποί­η­ση υλι­κό του ΟΣΕ που­λώ­ντας το ως σκράπ είτε, με τη συν­δρο­μή επί­ορ­κων υπαλ­λή­λων του Οργα­νι­σμού, “έστη­νε” δια­γω­νι­σμούς για την πώλη­ση υλι­κών του ΟΣΕ, αγο­ρά­ζο­ντάς τα σε χαμη­λό­τε­ρες από τις προ­βλε­πό­με­νες τιμές.

Παράλ­λη­λα, στη δικο­γρα­φία περι­λαμ­βά­νο­νται άλλα 11 άτο­μα μετα­ξύ των οποί­ων 2 υπάλ­λη­λοι του ΟΣΕ και ένας της ΔΕΗ.

Η παρου­σία της υπό­θε­σης έγι­νε σήμε­ρα από τον υπουρ­γό Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών Χρή­στο Σπίρ­τζη, τον ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Νίκο Τόσκα και τον διευ­θυ­ντή της Διεύ­θυν­σης Οικο­νο­μι­κής Αστυ­νο­μί­ας Ανδρέα Απο­στο­λό­που­λο και την εκπρό­σω­πο Τύπου της ΕΛΑΣ Ιωάν­να Ροτζιώ­κου.

Όπως τόνι­σαν ο Χρή­στος Σπίρ­τζης και ο Νίκος Τόσκας, σε πολύ σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα οι σταθ­μοί του Μετρό θα φυλάσ­σο­νται από 200 αστυ­νο­μι­κούς συνο­λι­κά.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας