Όταν το Δημόσιο Συμφέρον ταυτίζεται με αυτό των τοκογλύφων…

0
45

Στο τσι­φλί­κι των τοκο­γλύ­φων που λέγε­ται Ελλά­δα, την οποία κυβερ­νούν πρά­κτο­ρες των τοκο­γλύ­φων… το Δημό­σιο Συμ­φέ­ρον ταυ­τί­ζε­ται με το συμ­φέ­ρων των κερ­δο­σκό­πων και των τοκο­γλύ­φων!

Το κρά­τος νομο­θε­τεί σε μηδε­νι­κό χρό­νο πάντα υπέρ των συμ­φε­ρό­ντων των ιδιω­τι­κών Τρα­πε­ζών …καθώς λένε ότι είναι προς το συμ­φέ­ρον του Δημο­σί­ου (!) να ΜΗΝ γίνει ΝΕΑ ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­ση των Τρα­πε­ζών. Και ποιος εξου­σιο­δό­τη­σε τα λαμό­για της πολι­τι­κής να ανα­κε­φα­λαιο­ποι­ή­σουν Ιδιω­τι­κές Τρά­πε­ζες άρα­γε;

Στον πλανή­τη των τοκο­γλύ­φων είναι αυτο­νό­η­τη η στή­ρι­ξη των παρα­σι­τι­κών Τρα­πε­ζών αλλά όχι των καθα­ρά παρα­γω­γι­κών Ελλη­νι­κών επι­χει­ρή­σε­ων που κλεί­νουν η μία μετά την άλλη.

Κατα­λα­βαί­νε­τε για­τί όλοι οι Πρω­θυ­πουρ­γοί και Υπουρ­γοί της πεφω­τι­σμέ­νης Δύσης σπου­δά­ζουν στο London School of Economics των Rothschild; Για να μην δια­νοη­θούν ποτέ να σκε­φτούν να πρά­ξουν το παρα­μι­κρό που θα θίξει τις Τρά­πε­ζες, για να μην σκε­φτούν ποτέ να βάλουν το συμ­φέ­ρον της χώρας πάνω από αυτό των κερ­δο­σκό­πων και των τοκο­γλύ­φων αφε­ντι­κών τους και για να περά­σουν όλους τους απα­ραί­τη­τους νόμους, ώστε κάθε συναλ­λα­γή να ελέγ­χε­ται, να κατα­γρά­φε­ται από τους τοκο­γλύ­φους και να λαμ­βά­νουν δια της βίας και υπο­χρε­ω­τι­κά από τον νόμο προ­μή­θεια που ορί­ζουν οι ίδιοι οι τοκο­γλύ­φοι ελεύ­θε­ρα.

Σκε­φτεί­τε ότι το κρά­τος υπο­χρε­ώ­νει με νόμο τους περι­πτε­ρά­δες να πωλούν σε συγκε­κρι­μέ­νες τιμές τα τσι­γά­ρα …αλλά δεν υπάρ­χει κανέ­νας νόμος που να ορί­ζει στις τρά­πε­ζες το ποσο­στό της προ­μή­θειας που θα λαμ­βά­νουν από συναλ­λα­γές που το κρά­τος επι­βάλ­λει να γίνο­νται μέσω αυτών.

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Πηγή: Wikipedia

Πηγή: Wikipedia

Πηγή: Wikipedia

Πηγή: Wikipedia

Πηγή: freepen.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας