Όταν η εξουσία προστατεύει τους «αντιεξουσιαστές»…

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

Όταν 15 κυβερ­νη­τι­κοί συστη­μι­κοί βου­λευ­τές, μέσω μίας συστη­μι­κής εφη­με­ρί­δας, ζητούν την παρέμ­βα­ση των συστη­μι­κών οργα­νι­σμών (στους οποί­ους βρί­σκει κανείς το ποδα­ρά­κι του Soros), όπως η Διε­θνής Αμνη­στία, η Ελλη­νι­κή Ένω­ση για τα Δικαιώ­μα­τα του Ανθρώ­που και του Πολί­τη (ΕΕΔΑΠ) και ο Συνή­γο­ρος του Πολί­τη (βλέ­πε Καμί­νης κ.λπ.) …προ­κει­μέ­νου να αθω­ω­θεί μία γυναί­κα που σχε­τί­ζε­ται με την τρο­μο­κρα­τία …τι λογι­κό συμπέ­ρα­σμα βγά­ζει κανείς …για την «επα­να­στα­τι­κή» οργά­νω­ση με την οποία σχε­τί­ζε­ται;

 

Πηγή: efsyn.gr

Αν ολό­κλη­ρο το σύστη­μα και η εξου­σία κινη­το­ποιεί­ται για λογα­ρια­σμό «αντι­συ­στη­μι­κών»… πόσο αντι­συ­στη­μι­κοί κι αντιε­ξου­σια­στές μπο­ρεί να είναι αυτοί;

Ακό­μα και τα κρα­τι­κο­δί­αι­τα λαμό­για της ΕΡΤ …κι αυτά «κατά» της εξου­σί­ας…

Πηγή: ertopen.com

Η επα­νά­στα­ση της εξου­σί­ας είναι παντού γύρω μας!

Οι υπουρ­γοί διευ­θύ­νουν τους αγα­να­κτι­σμέ­νους, η νεο­λαία ΣΥΡΙΖΑ διευ­θύ­νει τις απερ­γί­ες κατά των Μνη­μο­νί­ων που ψηφί­ζει ο ΣΥΡΙΖΑ με τα τέσ­σε­ρα… και τίπο­τα δεν πάει στρα­βά.

Πόσο γελοί­ους κι ηλί­θιους μας θεω­ρούν τελι­κά; Πόσο γελοί­οι είμα­στε που μπο­ρεί να μας σερ­βί­ρουν ό,τι θέλουν και να το κατα­πί­νου­με αμά­ση­το;

Από πότε οι κρα­τι­κο­δί­αι­τοι εκα­τομ­μυ­ριού­χοι της εξου­σί­ας και το κρά­τος προ­στα­τεύ­ουν τους ανιε­ξου­σια­στές και αυτούς που θέλουν να ανα­τρέ­ψουν …υπο­τί­θε­ται το κρά­τος;

Μάλ­λον από τότε που κάποιοι ηλί­θιοι θεώ­ρη­σαν ότι είναι λογι­κό η ιστο­σε­λί­δα του «αντιε­ξου­σια­στι­κού» χώρου να χρη­μα­το­δο­τεί­ται από τον Soros-Rothschild και να φιλο­ξε­νεί­ται σε …κρα­τι­κό πανε­πι­στη­μια­κό σέρ­βερ.

Πριν από εμάς για εμάς …η εξου­σία στή­νει και τα μαϊ­μού-αντιε­ξου­σια­στι­κά κινή­μα­τα.

Τα γερά­κια της Wall Street χρη­μα­το­δο­τούν το κίνη­μα Occupy Wall Street και οι πρά­κτο­ρες της CIA και Μοσάντ μας δια­φη­μί­ζουν τους ANONYMOUS στα ΜΜΕ των ντα­βα­τζή­δων.

Πηγή: mrc.org

Ομοί­ως κατά­φε­ραν να πεί­σουν τον πλα­νή­τη ότι ο Soros-Rothschild είναι αρι­στε­ρός… κι ο Karl Marx, ανι­ψιός του ιδιο­κτή­τη της Αυτο­κρα­το­ρί­ας της Philips …επα­να­στά­της κι αντι­κα­πι­τα­λι­στής.

Έχουν κατα­φέ­ρει να μας περ­νούν το παρά­λο­γο για λογι­κό και το γελοίο για σοβα­ρό… για­τί εμείς παρα­μέ­νου­με αδα­είς ιθα­γε­νείς, ενώ οι επι­κυ­ρί­αρ­χοι έχουν εξε­λί­ξει την απά­τη και τη ληστεία των λαών σε επι­στή­μη, εδώ και πολ­λούς αιώ­νες.

Και οι αδι­κη­μέ­νοι της κοι­νω­νί­ας βλέ­πο­ντας τόσα πετυ­χη­μέ­να κινή­μα­τα να δια­φη­μί­ζο­νται στα κανά­λια των ντα­βα­τζή­δων, που να φαντα­στούν ότι είναι όλα στη­μέ­να; Αν ήξε­ραν ότι όλα είναι στη­μέ­να από τους ίδιους τους κατα­πιε­στές… θα έμπαι­ναν στην δια­δι­κα­σία να δημιουρ­γή­σουν τα δικά τους πραγ­μα­τι­κά κινή­μα­τα.

Όμως εφη­συ­χά­ζουν… Εκεί έξω είναι χιλιά­δες οι παλιά­τσοι της εξου­σί­ας που κάνουν πως αγω­νί­ζο­νται για τα δικαιώ­μα­τα των αδύ­να­μων… εξα­σφα­λί­ζο­ντας ότι τίπο­τα δεν θα χαλά­σει τα σχέ­δια των ισχυ­ρών. Όλα υπό έλεγ­χο …Και η εξου­σία και οι αντιε­ξου­σια­στές.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας