Όταν οι «φιλάνθρωποι» απέχουν από τις «αγαθοεργίες»

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
13

Όταν πρό­κει­ται να δια­σω­θεί μία Τρά­πε­ζα …εξα­φα­νί­ζο­νται οι δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χοι «φιλάν­θρω­ποι» τύπου Soros, Rothchild και Paulson… και τελι­κά οι μόνοι που συμ­με­τέ­χουν δια της βίας στην «αγα­θο­ερ­γία» είναι οι φορο­λο­γού­με­νοι …χωρίς να ρωτη­θούν φυσι­κά.

Και για να μην υπάρ­χουν αντι­δρά­σεις …πολι­τι­κοί και δημο­σιο­γρά­φοι …ανα­λαμ­βά­νουν να πεί­σουν τα θύμα­τα της απά­της για την «ανα­γκαιό­τη­τα», τη «σημα­σία» της «διά­σω­σης».

Και κλα­σι­κά μετά τη «διά­σω­ση», θα γκρε­μι­στούν οι τιμές των μετο­χών και τότε θα εμφα­νι­στούν οι «φιλάν­θρω­ποι» και θα αρπά­ξουν τις τρά­πε­ζες, χωρίς να ξοδέ­ψουν ούτε δεκά­ρα.

Πηγή: skai.gr
Πηγή: newmoney.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας