Όταν ο «πατέρας» του ρωσικού internet ζητούσε από τον Πούτιν να σβήσει τη Συρία από το χάρτη

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
28

Αν έχεις Ισραη­λι­νό δια­βα­τή­ριο και ζητή­σεις να σβή­σουν μία χώρα κι έναν λαό από τον χάρ­τη… κανέ­νας Δυτι­κός δεν θα σε κατα­δι­κά­σει για ρητο­ρι­κή μίσους και ρατσι­σμό. Μόνο οι «κακοί» Ρώσοι θα εξορ­γι­στούν με μία τέτοια δήλω­ση.

Πηγή: iefimerida.gr

Έχεις ασυ­λία όταν βρί­ζεις τους εχθρούς των Rothschild. Όταν πεθά­νεις… θα γρά­ψουν και ύμνους. Να μην ξεχνά­με ότι κι ο «έγκρι­τος» Economist …κοί­τα σύμ­πτω­ση ιδιο­κτη­σί­ας Rothschild… ζήτη­σε ακρι­βώς το ίδιο πράγ­μα. Να χτυ­πή­σουν γερά τον Άσαντ …κι αυτό ακρι­βώς συνέ­βη στη Συρία.

Ξαφ­νι­κά όλη η πεφω­τι­σμέ­νη Δύση …ανα­κά­λυ­ψε ένα «τέρας» εκεί στη Συρία που έπρε­πε να αφα­νι­στεί και οι Δημο­κρά­τες χρη­μα­το­δό­τη­σαν ανθρω­πό­μορ­φα κτή­νη να προ­κα­λέ­σουν 300.000 νεκρούς κι 6.000.000 πρό­σφυ­γες… και να γκρε­μί­σουν επί­σης αρχαιό­τη­τες τερά­στιας πολι­τι­στι­κής αξί­ας… ώστε να σβή­σουν τον πανάρ­χαιο Συρια­κό πολι­τι­σμό …όπως ονει­ρευό­ταν ο Ισραη­λι­νός Blogger.

Ευτυ­χώς εκεί στο χαρού­με­νο Βασί­λειο της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας των 157 κρα­τι­κών απο­κε­φα­λι­σμών το 2015… η Δημο­κρα­τία και η Ελευ­θε­ρία κάνουν πάρ­τι… και οι πεφω­τι­σμέ­νοι ηγέ­τες της Δύσης …υπο­κλί­νο­νται στο μεγα­λείο των ανώ­μα­λων και σχι­ζο­φρε­νών που παρι­στά­νουν τους αυστη­ρά θρη­σκευό­με­νους Μου­σουλ­μά­νους…

Πηγή: nbcnews.com

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας