Όταν ο Τσίπρας και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ υπέγραφαν για να απελευθερωθεί τρομοκράτης

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
26

Όταν η εξου­σία αγω­νί­ζε­ται να αφε­θούν ελεύ­θε­ροι «αντιε­ξου­σια­στές» κλέ­φτες και δολο­φό­νοι με Καλάσ­νι­κοφ… δεν πρέ­πει να απο­ρού­με. Όλοι τους έχουν έναν κοι­νό εχθρό και θύμα… ΕΜΑΣ!

Ακο­λου­θεί σχε­τι­κό άρθρο του ιστο­λο­γί­ου “iefimerida”, της 14.03.2013. Κοι­τάξ­τε πόσο απα­ξιω­τι­κά παρου­σιά­ζουν τα ΜΜΕ τον Κασι­διά­ρη που ισχυ­ρί­ζε­ται ότι “ο Τσί­πρας υπέ­γρα­ψε για να απε­λευ­θε­ρω­θεί ο τρο­μο­κρά­της” Ασπιώ­της. Το προ­φίλ του βου­λευ­τή της Χρυ­σής Αυγής αμαυ­ρώ­νε­ται με τέτοιο τρό­πο, ώστε η κύρια είδη­ση, δηλα­δή η απε­λευ­θέ­ρω­ση του τρο­μο­κρά­τη Ασπιώ­τη, με τις υπο­γρα­φές του ΣΥΡΙΖΑ, να έρχε­ται σε δεύ­τε­ρη μοί­ρα, και περισ­σό­τε­ρα να γρά­φο­νται κατά του βου­λευ­τή Κασι­διά­ρη παρά για τον τρο­μο­κρά­τη Ασπιώ­τη:

Πηγή: iefimerida.gr

Μια ημέ­ρα μετά την άρση της ασυ­λί­ας του από τη Βου­λή για το χαστού­κι στη Λιά­να Καν­νέ­λη αλλά και ενι­σχυ­μέ­νος από το γεγο­νός ότι τρία κορυ­φαία στε­λέ­χη της ΝΔ ψήφι­σαν υπέρ του, ο βου­λευ­τής της Χρυ­σής Αυγής κατη­γό­ρη­σε σήμε­ρα ανοι­χτά τον Αλέ­ξη Τσί­πρα αλλά και στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ ότι στη­ρί­ζουν τρο­μο­κρά­τες.

Εδω­σε μάλι­στα στη δημο­σιό­τη­τα Δελ­τίο Τύπου από το 2007 όταν Κινή­μα­τα, Κόμ­μα­τα, δημο­σιο­γρά­φοι και συν­δι­κα­λι­στές υπέ­γρα­ψαν κεί­με­νο για την απε­λευ­θέ­ρω­ση τριών αντιε­ξουα­στών-κρα­του­μέ­νων που είχαν συλ­λη­φθεί για ληστεία. Πρό­κει­ται για τους Π. Ασπιώ­τη, Γ. Καλαϊ­τζί­δη και Π. Καρα­σα­ρί­νη.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφυλάκισε τρομοκράτη»

Ο κ. Κασι­διά­ρης σε δηλώ­σεις του κατη­γό­ρη­σε ονο­μα­στι­κά τον Αλέ­ξη Τσί­πρα ο οποί­ος υπέ­γρα­φε το κεί­με­νο συμπα­ρά­στα­σης, ότι οι υπο­γρά­φο­ντες υπε­ρα­σπί­στη­καν έναν «αναρ­χι­κό τρο­μο­κρά­τη». «Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ απο­φυ­λά­κι­σε έναν τρο­μο­κρά­τη που από τις μολό­τοφ πέρα­σε στα καλάσ­νι­κοφ» είπε ο Ηλί­ας Κασι­διά­ρης.

Το έγγρα­φο του 2007 που έδω­σε στους δημο­σιο­γρά­φους ο Κασι­διά­ρης:

Ποιος είναι ο Ασπιώτης και οι άλλοι δύο αντιεξουσιαστές

Ο 29χρονος Πανα­γιώ­της Ασπιώ­της συνε­λή­φθη το 2007 στα Καμί­νια του Πει­ραιά, για ληστεία που είχε γίνει τον Ιού­νιο του 2005 σε χώρο μου­σι­κών εκδη­λώ­σε­ων στη Μαλα­κά­σα.

Παρά το γεγο­νός ότι η όψι­μη σύλ­λη­ψη δημιούρ­γη­σε ερω­τη­μα­τι­κά, η αστυ­νο­μία υπο­στή­ρι­ξε ότι η αργο­πο­ρία στην εξι­χνί­α­ση της ληστεί­ας ήταν φυσιο­λο­γι­κή, δεδο­μέ­νου ότι είχαν ληφθεί δεκά­δες απο­τυ­πώ­μα­τα και άλλα στοι­χεία, τα οποία έπρε­πε να αξιο­λο­γη­θούν και να εξε­τα­στούν.

Η ληστεία είχε γίνει από αγνώ­στους που φορού­σαν κου­κού­λες στις 25 Ιου­νί­ου 2005, στον χώρο διε­ξα­γω­γής του Rock Wave Festival, στο 37,5 χιλιό­με­τρο της εθνι­κής οδού Αθη­νών — Λαμί­ας. Οι δρά­στες είχαν επι­τε­θεί με κλομπ σε υπαλ­λή­λους της ιδιω­τι­κής ασφά­λειας, που βρί­σκο­νταν στην είσο­δο του χώρου και είχαν αρπά­ξει 7.000 ευρώ και 2.000 μάρ­κες-κου­πό­νια.

Ο Πανα­γιώ­της Ασπιώ­της, είχε συλ­λη­φθεί ξανά τον Ιού­λιο του 2005, μαζί με τους Γιώρ­γο Καλαϊ­τζί­δη και Πέτρο Καρα­σα­ρί­νη, με την κατη­γο­ρία ότι είχαν αρπά­ξει ασπί­δες από αστυ­νο­μι­κούς των ΜΑΤ ύστε­ρα από επί­θε­ση αναρ­χι­κών.

Ο Ασπιώ­της είχε μεί­νει αρκε­τούς μήνες προ­φυ­λα­κι­σμέ­νος για την υπό­θε­ση και είχε απο­φυ­λα­κι­στεί τον Ιού­νιο του 2006.

Τι δήλωσε ο Κασιδιάρης

«Ο αναρ­χι­κός τρο­μο­κρά­της την πρώ­τη φορά που συνε­λή­φθη για τη λήστεία και την επί­θε­ση στα ΜΑΤ είχε στο πλευ­ρό του όλο τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρό­ε­δρό του τον κύριο Τσί­πρα, οι οποί­οι μιλού­σαν για απα­ρά­δε­κτες και κατα­σκευα­σμέ­νες κατη­γο­ρί­ες λόγω της πολι­τι­κής του δρά­σης και υπο­στή­ρι­ζαν το αίτη­μα της άμε­σης απο­φυ­λά­κι­σής του και το πέτυ­χαν κιό­λας.

Ποιοι; Τσί­πρας Αλέ­ξης, Νίκος Βού­τσης, Πανα­γιώ­της Λαφα­ζά­νης, Δημή­τρης Στρα­τού­λης, Γιώρ­γος Στα­θά­κης, Γιάν­νης Μηλιός. Ολος ο ΣΥΡΙΖΑ απο­φυ­λά­κι­σε ένα τρο­μο­κρά­τη που από τις μολό­τοφ πέρα­σε στα καλάσ­νι­κοφ. Είναι ντρο­πή αυτοί οι άνθρω­ποι να μας κάνουν σήμε­ρα μαθή­μα­τα τρο­μο­κρα­τί­ας. Τον κ. Τσί­πρα δεν τον ξεπλέ­νει ούτε ο Ομπά­μα ούτε ο φίλος του ο Σόρος».

Πήρε θάρρος από το γεγονός ότι τρία στελέχη της ΝΔ ψήφισαν υπέρ του

Με τρία «όχι» (ψήφι­σαν 209 βου­λευ­τές και βρέ­θη­καν 205 «ναι» και ένα «παρών» του Δημ. Κρε­μα­στι­νού) επι­χεί­ρη­σαν χθες τρία «γαλά­ζια» στε­λέ­χη να αθω­ώ­σουν τον Ηλία Κασι­διά­ρη από τη δια­δι­κα­σία άρσης της ασυ­λί­ας του στη Βου­λή για το χαστού­κι στη Λιά­να Κανέλ­λη. Τα όχι ανή­καν συγκε­κρι­μέ­να στους Μ. Κεφα­λο­γιάν­νη, Γ. Ιωαν­νί­δη και Γ. Καρά­μπε­λα. Ειδι­κά για τη στά­ση του κ. Κεφα­λο­γιάν­νη, ο οποί­ος προ­σπά­θη­σε -χωρίς επι­τυ­χία- να ανα­σκευά­σει αργό­τε­ρα χθες, υπήρ­ξε έντο­νη δυσφο­ρία στε­λε­χών του Μεγά­ρου Μαξί­μου, καθώς δεν ήταν λίγοι εκεί­νοι που σημεί­ω­ναν ότι την ώρα που ο κ. Σαμα­ράς μιλού­σε σε εκδή­λω­ση της ΟΝΝΕΔ κατά των δύο πολι­τι­κών άκρων, ο γραμ­μα­τέ­ας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής της ΝΔ εμφα­νι­ζό­ταν να υιο­θε­τεί μια δια­φο­ρε­τι­κή στά­ση απέ­να­ντι σε έναν κατε­ξο­χήν εκπρό­σω­πο της ακρο­δε­ξιάς στην Ελλά­δα.

Ο κ. Κεφα­λο­γιάν­νης, μετά τον σάλο που ξέσπα­σε, προ­σπά­θη­σε να δικαιο­λο­γη­θεί λέγο­ντας ότι με την ψήφο του ήθε­λε να δώσει μια ευκαι­ρία στον κ. Κασι­διά­ρη ώστε να ζητή­σει συγνώ­μη -εξω­δι­κα­στι­κά- για την πρά­ξη του. Οι άλλοι δύο βου­λευ­τές της ΝΔ ξεκα­θά­ρι­σαν ότι έκα­ναν λάθος, λέγο­ντας πως εκ παρα­δρο­μής ψήφι­σαν κατά της άρσης ασυ­λί­ας, ενώ ο βου­λευ­τής του ΠΑΣΟΚ παρα­δέ­χτη­κε πως ψήφι­σε χωρίς να γνω­ρί­ζει το θέμα.

Η «γραμ­μή» για δηλώ­σεις περί λάθους επι­λο­γής από τους «αντι­φρο­νού­ντες» (προ­τάσ­σο­ντας τη θέση του κόμ­μα­τος στην Επι­τρο­πή Δεο­ντο­λο­γί­ας) φαί­νε­ται πως είχε ήδη δοθεί από το Μαξί­μου από την πρώ­τη στιγ­μή που έγι­ναν γνω­στά τα τρία ονό­μα­τα, όπου επί­σης δια­μη­νύ­θη­κε πως το κόμ­μα αντι­τάσ­σε­ται σε οποια­δή­πο­τε μορ­φή βίας, απ’ όπου κι αν αυτή προ­έρ­χε­ται.

Αντίθεση

Ωστό­σο, σε αντί­θε­ση με τους άλλους δύο, ο Μ. Κεφα­λο­γιάν­νης βρέ­θη­κε εκτός γραμ­μής τόσο στην ψήφο όσο και στις μετέ­πει­τα δηλώ­σεις του. Μάλι­στα ο επι­κε­φα­λής της ΚΟ της ΝΔ, Θ. Μπού­ρας, είπε πως οι τρεις ψήφοι είναι ξεκά­θα­ρα εκτός γραμ­μής.

Ο γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ της ΝΔ αιτιο­λό­γη­σε τη στά­ση του λέγο­ντας ότι επέ­λε­ξε την αρνη­τι­κή ψήφο ώστε να δώσει στον κ. Κασι­διά­ρη «την ευκαι­ρία να ζητή­σει συγνώ­μη μέσα στη Βου­λή, κάτι που δεν έκα­νε εδώ και μήνες», ενώ προ­σέ­θε­σε ότι αν η ψήφος του «παρε­ξη­γεί­ται ως άφε­ση αμαρ­τιών, τότε ασφα­λώς και δεν είναι».

Επί­σης, όταν ρωτή­θη­κε αν ήταν συνει­δη­τή η στά­ση του απά­ντη­σε ότι «συνει­δη­τή είναι η πρά­ξη κατα­δί­κης, συνει­δη­τή δεν είναι η πρά­ξη της ψήφου».

Στις επί­μο­νες δε ερω­τή­σεις των δημο­σιο­γρά­φων απά­ντη­σε «ερμη­νεύ­στε όπως θέλε­τε την ψήφο μου, αρκεί να μου βάλε­τε μια καλή φωτο­γρα­φία».

Λίγο αργό­τε­ρα ο υφυ­πουρ­γός Αθλη­τι­σμού δήλω­σε πως «εκ παρα­δρο­μής στην ονο­μα­στι­κή ψηφο­φο­ρία για την άρση ασυ­λί­ας του βου­λευ­τή Ηλία Κασι­διά­ρη ψήφι­σα όχι, ενώ έχο­ντας ιδία γνώ­μη του επει­σο­δί­ου σαφέ­στα­τα η πρό­θε­σή μου ήταν να ψηφί­σω ναι», ενώ ο Γ. Καρά­μπε­λας τόνι­σε: «Εκα­να λάθος, ήθε­λα να περά­σω άλλα μηνύ­μα­τα. Αν ψήφι­ζα αυτήν τη στιγ­μή, θα ψήφι­ζα υπέρ της άρσης της ασυ­λί­ας του Ηλία Κασι­διά­ρη. Εκα­να φάουλ κομ­μα­τι­κό, το παίρ­νω πάνω μου».

Από την πλευ­ρά του ο Δ. Κρε­μα­στι­νός ερω­τη­θείς για την επι­λο­γή του να ψηφί­σει «παρών» δήλω­σε ότι προ­σήλ­θε στο τέλος της ψηφο­φο­ρί­ας για τις άρσεις των ασυ­λιών και δεν γνώ­ρι­ζε το θέμα.

Σαπούνι που να ξεπλένει τη ναζιστική βρώμα δεν υπάρχει

Νωρί­τε­ρα, κατά τη συζή­τη­ση επί της άρσης ασυ­λί­ας, υπήρ­ξε έντο­νη κόντρα μετα­ξύ των «πρω­τα­γω­νι­στών» του επει­σο­δί­ου. Η Λιά­να Κανέλ­λη υπο­στή­ρι­ξε πως ο Ηλ. Κασι­διά­ρης «έφυ­γε από τον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό προ­κει­μέ­νου να απο­φύ­γει το αυτό­φω­ρο και δεν χρειά­στη­κε γι’ αυτό να… ντυ­θεί παπάς. Εφτα­νε που φορού­σε τα μαύ­ρα της Χρυ­σής Αυγής», ενώ είπε πως «σαπού­νια μπο­ρεί να υπάρ­χουν πολ­λά και αρω­μα­τι­κά, αλλά τέτοιο που να ξεπλέ­νει τη ναζι­στι­κή βρώ­μα δεν υπάρ­χει».

Ο χρυ­σαυ­γί­της βου­λευ­τής μίλη­σε για δύο μέτρα και δύο σταθ­μά καθώς, όπως σημεί­ω­σε, έχει υπο­βά­λει μηνύ­σεις ενα­ντί­ον των δύο γυναι­κών πολι­τι­κών, αλλά μόνο η δική του υπό­θε­ση δια­βι­βά­στη­κε στη Βου­λή.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας