Όταν οι περιούσιοι μας διδάσκουν «Ελληνική» Ιστορία…

| upd 19 Νοεμβρίου 2017 20:43
1
132

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ με το ταξί­δι του Οδυσ­σέα από το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ. Ό,τι απα­γο­ρεύ­ε­ται να μαθαί­νουν τα Ελλη­νό­που­λα …θα μας το διδά­σκουν πάντα οι ξένοι …όπως τους βολεύ­ει προ­φα­νώς. Γι’ αυτό οι εφη­με­ρί­δες μας διδά­σκουν Ελλη­νι­κή Ιστο­ρία μέσω του National Geographic που, συμ­πτω­μα­τι­κά πάντα, διευ­θύ­νει η περιού­σια Susan Goldberg…

Τι παι­χνί­δια παί­ζει αυτή η μοί­ρα στους επι­ζή­σα­ντες του Ολο­καυ­τώ­μα­τος; Κάπως έτσι έσβη­σαν κάθε ανα­φο­ρά της λέξης Rothschild από παντού.

Ακο­λου­θεί το άρθρο του “Πρώ­του Θέμα­τος”:

Ο ερευ­νη­τής προσ­διο­ρί­ζει τους 14 σταθ­μούς του βασι­λιά της Ιθά­κης, ο οποί­ος ξεκί­νη­σε το ταξί­δι του από την Τροία και αφού περι­η­γή­θη­κε στη Μεσό­γειο, επέ­στρε­ψε στην αγα­πη­μέ­νη του Πηνε­λό­πη

Μία υπέ­ρο­χη προ­σπά­θεια-ανά­λυ­ση δεδο­μέ­νων και συστοι­χι­σμό τοπο­θε­σιών με τα στοι­χεία που παρα­θέ­τει ο Όμη­ρος στο ανε­πα­νά­λη­πτο έπος του «Οδύσ­σεια», είχε ως απο­τέ­λε­σμα τη δημιουρ­γία ενός κατα­πλη­κτι­κού δια­δρα­στι­κού χάρ­τη με την πορεία και τις 14 στά­σεις του Οδυσ­σέα, μετά τον επί­σης επι­κό πόλε­μο των Ελλή­νων και την κατά­λη­ψη της Τροί­ας.

Ο Gisele Mounzer πραγ­μα­το­ποί­η­σε μία πολύ μεγά­λη έρευ­να και μετά από προ­σπά­θειες χρό­νων, κατά­φε­ρε να προσ­διο­ρί­σει τον διά­πλου του Οδυσ­σέα. Όπως δια­κρί­νει κανείς στο χάρ­τη, ο βασι­λιάς της Ιθά­κης ξεκί­νη­σε το ταξί­δι της επι­στρο­φής από την Τροία και αφού κατευ­θύν­θη­κε στην Ίσμα­ρο, την πόλη των Κικό­νων στην Αττι­κή. Από εκεί κατευ­θύν­θη­κε προς την Κρή­τη, αλλά­ζο­ντας ρότα παράλ­λη­λα με τις αφρι­κα­νι­κές ακτές της Μεσο­γεί­ου και κατα­λή­γο­ντας στους Λωτο­φά­γους της Τυνη­σί­ας. Από εκεί πέρα­σε απέ­να­ντι στη Σικε­λία, όπου συνά­ντη­σε τον βασι­λιά των Κυκλό­πων, τον Πολύ­φη­μο.

Επό­με­νος σταθ­μός του ήταν οι Αιο­λί­δες Νήσοι, ένα σύμπλεγ­μα νησιών ανοι­χτά της Ιτα­λί­ας. Ο Οδυσ­σέ­ας και οι σύντρο­φοί του συνέ­χι­σαν προς την Τηλέ­πυ­λο, όπου συνά­ντη­σαν τον βασι­λιά των Λαι­στρυ­γό­νων. Αφού έφυ­γαν από εκεί, βρέ­θη­καν στο Νησι της Κίρ­κης, όπου παρα­σύρ­θη­καν από τις απο­λαύ­σεις. Όταν διέ­φυ­γαν, πήγαν στην παρα­λία της Βαλέν­θια, στην Ισπα­νία και από εκεί, επό­με­νος προ­ο­ρι­σμός τους ήταν το νησί των Σει­ρή­νων, όπου οι σύντρο­φοι του Οδυσ­σέα τον έδε­σαν στο κατάρ­τι για να μην παρα­συρ­θεί από το κάλε­σμά τους.

Στο πέρα­σμα ανά­με­σα στη Σικε­λία και την «μπό­τα» της ιτα­λι­κής χερ­σο­νή­σου βρή­καν τα τέρα­τα της θάλασ­σας, τη Σκύ­λα και τη Χάρυ­βδη. Αφού ξεπέ­ρα­σαν το εμπό­διο των δύο τερά­των, βρέ­θη­καν στη Θρυ­νά­σια, το νησί του Ήλιου και των θυγα­τέ­ρων του. Δωδέ­κα­τος σταθ­μός του Οδυσ­σέα, η Ωγυ­γία, το Νησί της Καλυ­ψώς.

Ο Οδυσ­σέ­ας και οι σύντρο­φοί του απο­χώ­ρη­σαν και κατευ­θύν­θη­καν στο Νησί των Φαιά­κων (όχι την Κέρ­κυ­ρα), στη σημε­ρι­νή Σαρ­δη­νία, όπου συνά­ντη­σαν τη Ναυ­σι­κά, την κόρη του βασι­λιά Αλκί­νο­ου και της βασί­λισ­σας Αρε­τής.

Η Σαρ­δη­νία και η Ναυ­σι­κά, ήταν ο τελευ­ταί­ος πει­ρα­σμός του Οδυσ­σέα, πριν επι­στρέ­ψει στην Ιθά­κη του και δώσει τη μάχη με τους μνη­στή­ρες για την ανά­κτη­ση του παλα­τιού, της περιου­σί­ας, της γης του και της συζύ­γου του Πηνε­λό­πης, η οποία τον περί­με­νε για 20 ολό­κλη­ρα χρό­νια να επι­στρέ­ψει.

Τις λεπτο­μέ­ρειες μπο­ρεί­τε να δεί­τε ΕΔΩ

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας