Π. Κουρουμπλής: Επαφές με ναυτιλιακές ασφαλιστικές εταιρείες του Λονδίνου

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
9

Την έδρα μεγά­λων ναυ­τι­λια­κών ασφα­λι­στι­κών εται­ρειών θα επι­διώ­ξει η Ελλά­δα ενό­ψει του Brexit.

O υπουρ­γός Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής, Πανα­γιώ­της Κου­ρου­μπλής, μιλώ­ντας νωρί­τε­ρα στη Βου­λή, ανέ­φε­ρε ότι το υπουρ­γείο βρί­σκε­ται σε διά­λο­γο με μεγά­λες ναυ­τι­λια­κές ασφα­λι­στι­κές εται­ρεί­ες του Λον­δί­νου καθώς ένα μεγά­λο μέρος του τζί­ρου τους προ­έρ­χε­ται από την ελλη­νι­κή ναυ­τι­λία, η οποία είναι πρώ­τη στην παγκό­σμια κατά­τα­ξη.

Ο κ. Κου­ρου­μπλής ανέ­φε­ρε ότι υπάρ­χουν και άλλα σοβα­ρά επι­χει­ρή­μα­τα που να μας καθι­στούν σοβα­ρούς διεκ­δι­κη­τές της έδρας κάποιων τέτοιων μεγά­λων οργα­νι­σμών. Την ίδια ώρα, όπως είπε ο υπουρ­γός, υπάρ­χει συνε­χής αύξη­ση των εται­ρειών στον Πει­ραιά που μέρα με τη μέρα αλλά­ζει χαρα­κτή­ρα. Προ­σπα­θού­με να αξιο­ποι­ή­σου­με με τον καλύ­τε­ρο δυνα­τό τρό­πο τα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα που έχου­με, είπε ο κ. Κου­ρου­μπλής.

Ο υπουρ­γός ανα­φε­ρό­με­νος σε τρο­πο­λο­γία με την οποία επε­κτεί­νε­ται έως το τέλος του 2021 η πρό­βλε­ψη για το ταξι­διω­τι­κό επί­δο­μα της πρα­κτι­κής άσκη­σης του πρώ­του εξα­μή­νου για τους σπου­δα­στές των σχο­λών ναυ­τι­κής εκπαί­δευ­σης, είπε ότι είναι βού­λη­ση της κυβέρ­νη­σης να στη­ρί­ξει την ναυ­τι­κή εκπαί­δευ­ση. “Ο χώρος της ναυ­τι­κής εκπαί­δευ­σης τα τελευ­ταία πέντε χρό­νια βρέ­θη­κε σε πολύ φθί­νου­σα πορεία.

Καταρ­γή­θη­καν 220 θέσεις οργα­νι­κές από τις 280. Προ­σπα­θού­με τώρα να λύσου­με το ζήτη­μα ξεκι­νώ­ντας πρώ­τα με θέσεις ωρο­μί­σθιων εκπαι­δευ­τι­κών για να καλύ­ψου­με όλες τις ανά­γκες και παράλ­λη­λα αυξά­νου­με συνε­χώς τη δυνα­τό­τη­τα πρό­σλη­ψης μονί­μων εκπαι­δευ­τι­κών. Οι ανα­λύ­σεις στον τομέα της ναυ­τι­λί­ας λένε ότι τα επό­με­να δέκα χρό­νια η παγκό­σμια ναυ­τι­λία θα έχει ανά­γκη από 150.000 στε­λέ­χη πρώ­της γραμ­μής.

Οι Έλλη­νες ναυ­τι­κοί είναι εξαι­ρε­τι­κοί, ιδιαί­τε­ρα οι αξιω­μα­τι­κοί είτε είναι πλοί­αρ­χοι είτε μηχα­νι­κοί. Φέτος θα αυξή­σου­με την εισα­γω­γή των σπου­δα­στών κατά 200 σπου­δα­στές και έτσι σιγά σιγά προ­σπα­θού­με να οργα­νώ­σου­με τον τομέα της ναυ­τι­κής εκπαί­δευ­σης εξο­πλί­ζο­ντας και τις σχο­λές με σύγ­χρο­νο εξο­πλι­σμό” είπε ο Πανα­γιώ­της Κου­ρου­μπλής και πρό­σθε­σε ότι “στο περι­φε­ρεια­κό πρό­γραμ­μα Αττι­κής έχουν δεσμευ­τεί 5 εκα­τομ­μύ­ρια για τη σχο­λή του Ασπρο­πύρ­γου. “Προ­σπα­θού­με να ανα­βαθ­μί­σου­με στον μεγα­λύ­τε­ρο δυνα­τό βαθ­μό την εκπαί­δευ­ση των σπου­δα­στών σε αυτόν τον χώρο.

Παράλ­λη­λα ανοί­γου­με μια εξαι­ρε­τι­κά καλή συνερ­γα­σία με εξει­δι­κευ­μέ­νο πανε­πι­στή­μιο στη Στοκ­χόλ­μη για να φέρου­με και από εκεί τεχνο­γνω­σία, ώστε τα στε­λέ­χη της ναυ­τι­κής εκπαί­δευ­σης να μπο­ρούν να αντα­πο­κρί­νο­νται στις ανά­γκες των υπερ­σύγ­χρο­νων πλοί­ων με συστή­μα­τα πλη­ρο­φο­ρι­κής, με συστή­μα­τα εξει­δι­κευ­μέ­να που απαι­τούν εξει­δι­κευ­μέ­νες γνώ­σεις” είπε ο υπουρ­γός Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας