Πάγκαλος: «Όλοι οι …βλάκες έγιναν υπουργοί»

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
9

Επί­θε­ση κατά της κυβέρ­νη­σης εξα­πέ­λυ­σε ο πρώ­ην υπουρ­γός, Θεό­δω­ρος Πάγκα­λος σε… συνέ­ντευ­ξή του στον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό Βήμα FM. Ο Θ. Πάγκα­λος επι­ση­μαί­νει, μετα­ξύ άλλων, ότι «πρέ­πει να φύγει αμέ­σως το αλη­τα­ριό της Κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ», προ­σθέ­το­ντας ότι «όλοι οι βλά­κες έγι­ναν υπουρ­γοί».

Επι­πλέ­ον, μίλη­σε για ψυχο­πά­θεια μετα­ξύ των κυβερ­νη­τι­κών στε­λε­χών. Έπει­τα, χρη­σι­μο­ποί­η­σε βαρύ­τα­τους χαρα­κτη­ρι­σμούς για τον υπουρ­γό Εθνι­κής Άμυ­νας, Πάνο Καμ­μέ­νο. Τον χαρα­κτή­ρι­σε ως «γελοίο τύπο», ενώ μίλη­σε για τον Γιά­νη Βαρου­φά­κη με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 2 ετών λέγο­ντας: «Είναι ο γελοιω­δέ­στε­ρος υπουρ­γός που πέρα­σε ποτέ, γελού­σε ο κόσμος όλος…».

Σημεί­ω­σε ότι θα ψηφί­σει ΝΔ και ότι αυτή πρέ­πει το συντο­μό­τε­ρο να κυβερ­νή­σει.

Επι­πλέ­ον, ο Θ. Πάγκα­λος ανα­φέρ­θη­κε στην κ. Γεν­νη­μα­τά, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι «δεν κατα­λα­βαί­νω για­τί πρέ­πει να απα­σχο­λεί τον Ελλη­νι­κό Λαό, η εργα­σία, ή η απο­κα­τά­στα­ση της κυρί­ας Φώφης».

«Αυτή, μια ζωή απα­σχο­λού­νταν, ουσια­στι­κά πλη­ρω­νό­ταν χωρίς να εργά­ζε­ται, σε διά­φο­ρες θέσεις του Δημο­σί­ου και σε Τρά­πε­ζες, όχι διό­τι είχε ικα­νό­τη­τες, αλλά επει­δή ήταν η κόρη του Γιώρ­γου Γεν­νη­μα­τά», πρό­σθε­σε και τόνι­σε : «Αν έχει ανά­γκη από δου­λειά, να καθα­ρί­ζει σκά­λες ή να κάτσει σπί­τι της και να μαγει­ρεύ­ει, δεν φαντά­ζο­μαι τι άλλο μπο­ρεί να κάνει».

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας