Πάγκαλος: Την εποχή του Μ. Αλέξανδρου δεν υπήρχαν Έλληνες, η μάνα του ήταν Αλβανίδα

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
39

Στο παρα­κά­τω βίντεο μπο­ρεί­τε να ακού­σε­τε τον Θεό­δω­ρο Πάγκα­λο να λέει σε μία συνέ­ντευ­ξή του ότι “την επο­χή του Μέγα Αλέ­ξαν­δρου δεν υπήρ­χαν Έλλη­νες”, ότι “η μητέ­ρα του ήταν Αλβα­νί­δα”… κ.λπ. Ο Πάγκα­λος, ακρι­βώς όπως θέλει το ΝΑΤΟ …ζητά­ει να γίνου­με εχθροί με τους Σέρ­βους και να ανα­γνω­ρί­σου­με το ΝΑΤΟϊ­κό δημιούρ­γη­μα του Κοσό­βου…

  • Την επο­χή του Μέγα Αλέ­ξαν­δρου δεν υπήρ­χαν Έλλη­νες, η μητέ­ρα του ήταν Αλβα­νί­δα (4:19)
  • Οι Σέρ­βοι δεν είναι αδέλ­φια μας… (2:01) πρέ­πει να υπο­στη­ρί­ξου­με τους Αλβα­νούς και να ανα­γνω­ρί­σου­με το αλβα­νι­κό Κόσο­βο συνε­χί­ζει ο Θ. Πάγκα­λος…

Ακό­μα και με τις πορ­δές τους κάνουν προ­πα­γάν­δα για τα ξένα αφε­ντι­κά.

Ο κύριος Πάγκα­λος φαί­νε­ται να είναι παντε­λώς ανι­στό­ρη­τος, καθό­σον η Αλβα­νία είναι ένα κρά­τος κάτι παρα­πά­νω από εκα­τό ετών. Η γλώσ­σα της χώρας βασί­ζε­ται στην αρβα­νί­τι­κη γλώσ­σα… του­τέ­στιν σε δωρι­κή διά­λε­κτο η οποία έχει εμπλου­τι­στεί με τουρ­κι­κές, ιτα­λι­κές, σλά­βι­κες και γερ­μα­νι­κές λέξεις. Μπο­ρεί να μας απα­ντή­σει ο “φωστή­ρας” της δια­νό­η­σης πώς γίνε­ται Αλβα­νί­δα να έχει όνο­μα ελλη­νι­κό;

Για την πραγ­μα­τι­κή κατα­γω­γή των Αλβα­νών, την οποία ανα­φέ­ρουν όλοι οι αρχαί­οι συγ­γρα­φείς μπο­ρεί­τε να δια­βά­σε­τε εδώ:

Πηγή: antizitro.blogspot.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας