Πακιστανός αιτούντας άσυλο δικαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
5

Με την συν­δρο­μή της ΜΚΟ “Ελλη­νι­κό Συμ­βού­λιο για τους Πρό­σφυ­γες (ΕΣΠ)”, κάθε αλλο­δα­πός που εισήλ­θε στην Ελλά­δα και ζήτη­σε άσυ­λο από τις αρμό­διες αρχές και δεν έγι­νε δεκτό το αίτη­μά του, θα προ­σφεύ­γει από τώρα και στο εξής στο Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο των Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που, όπου και θα δικαιώ­νε­ται, ασχέ­τως εάν δεν προ­έρ­χε­ται από χώρα που βρί­σκε­ται σε εμπό­λε­μη κατά­στα­ση και άρα δεν μπο­ρεί να θεω­ρη­θεί πρό­σφυ­γας.

Στο Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο των Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που ανα­γκά­στη­κε να προ­σφύ­γει Πακι­στα­νός αιτού­ντας άσυ­λο, μετά την απόρ­ρι­ψη του αιτή­μα­τός του σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό από την Επι­τρο­πή Προ­σφυ­γών, υπό τον κίν­δυ­νο απάν­θρω­πης και ταπει­νω­τι­κής μετα­χεί­ρι­σης στην Τουρ­κία και το Πακι­στάν στην περί­πτω­ση επα­νεισ­δο­χής του. Το Δικα­στή­ριο έκα­νε δεκτή αίτη­ση ασφα­λι­στι­κών μέτρων Πακι­στα­νού αιτού­ντα άσυ­λο, που κρα­τεί­ται στη Λέσβο και ζητεί από την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση να απέ­χει από την επα­νεισ­δο­χή του στην Τουρ­κία.

Σύμ­φω­να με δελ­τίο Τύπου του Ελλη­νι­κού Συμ­βου­λί­ου για τους Πρό­σφυ­γες (ΕΣΠ), η νομι­κή υπη­ρε­σία του οποί­ου υπο­στή­ρι­ξε την υπό­θε­ση, πρό­κει­ται για τον ΑΑ, Πακι­στα­νό πρό­σφυ­γα, μέλος της θρη­σκευ­τι­κής μειο­νό­τη­τας Αχμά­ντι, του οποί­ου το αίτη­μα ασύ­λου απορ­ρί­φθη­κε σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό, κατά πλειο­ψη­φία, από Επι­τρο­πή Προ­σφυ­γών.

Όπως σημειώ­νει το ΕΣΠ, ο αιτών άσκη­σε όλα τα εθνι­κά ένδι­κα μέσα, επι­κα­λού­με­νος, μετα­ξύ άλλων, κίν­δυ­νο απάν­θρω­πης και ταπει­νω­τι­κής μετα­χεί­ρι­σης στην Τουρ­κία και το Πακι­στάν σε περί­πτω­ση επα­νεισ­δο­χής του. Επί­σης, καθώς τα εθνι­κά ένδι­κα μέσα δεν έχουν αυτό­μα­το ανα­σταλ­τι­κό απο­τέ­λε­σμα, ο ΑΑ κατέ­θε­σε, με τη συν­δρο­μή του ΕΣΠ, αίτη­ση ασφα­λι­στι­κών μέτρων στο Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο των Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που επι­κα­λού­με­νος κίν­δυ­νο παρα­βί­α­σης της Ευρω­παϊ­κής Σύμ­βα­σης των Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που σε περί­πτω­ση επι­στρο­φής του στο Πακι­στάν και την Τουρ­κία.

Το Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο δέχτη­κε την αίτη­ση ασφα­λι­στι­κών μέτρων και ζήτη­σε από τις ελλη­νι­κές αρχές να απέ­χουν από κάθε ενέρ­γεια απο­μά­κρυν­σης του προ­σφεύ­γο­ντα στην Τουρ­κία, μέχρι την εξέ­τα­ση της αίτη­σης ασφα­λι­στι­κών μέτρων που έχει κατα­τε­θεί στο Διοι­κη­τι­κό Πρω­το­δι­κείο Μυτι­λή­νης, κατά της εκτέ­λε­σης της από­φα­σης επα­νεισ­δο­χής του στην Τουρ­κία.

Επί­σης, όρι­σε ότι η σχε­τι­κή προ­σφυ­γή που θα κατα­τε­θεί τις επό­με­νες ημέ­ρες ενώ­πιον του Ευρω­παϊ­κού Δικα­στη­ρί­ου από τη Νομι­κή Υπη­ρε­σία του ΕΣΠ θα εξε­τα­στεί κατά προ­τε­ραιό­τη­τα.

Σύμ­φω­να με το ΕΣΠ, η υπό­θε­ση αυτή έρχε­ται να προ­στε­θεί σε του­λά­χι­στον άλλες δύο υπο­θέ­σεις που εκκρε­μούν ενώ­πιον του Ευρω­παϊ­κού Δικα­στη­ρί­ου Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που και αφο­ρούν στην εφαρ­μο­γή της Δήλω­σης ΕΕ-Τουρ­κί­ας, επί των οποί­ων, στη μεν πρώ­τη περί­πτω­ση χορη­γή­θη­καν ασφα­λι­στι­κά μέτρα που εμπο­δί­ζουν την απο­μά­κρυν­ση από τη χώρα και στη δεύ­τε­ρη ορί­στη­κε η εξέ­τα­σή της κατά προ­τε­ραιό­τη­τα.

Με τις υπο­θέ­σεις αυτές, συνε­χί­ζει το ΕΣΠ, «κατα­δει­κνύ­ε­ται η ανά­γκη θωρά­κι­σης στην εσω­τε­ρι­κή έννο­μη τάξη του δικαιώ­μα­τος σε απο­τε­λε­σμα­τι­κή ένδι­κη προ­στα­σία, καθώς και η υπο­χρέ­ω­ση τήρη­σης και εφαρ­μο­γής των προ­βλε­πό­με­νων στο νόμο ουσια­στι­κών και δια­δι­κα­στι­κών εγγυ­ή­σε­ων και προ­στα­σί­ας από την παρα­βί­α­ση της αρχής της μη επα­να­προ­ώ­θη­σης», ενώ επι­πλέ­ον «τίθε­νται σοβα­ρά ζητή­μα­τα ως προς την υλο­ποί­η­ση της Δήλω­σης ΕΕ-Τουρ­κί­ας και τους κιν­δύ­νους σχε­τι­κά με την προ­στα­σία θεμε­λιω­δών δικαιω­μά­των των προ­σώ­πων που χρή­ζουν διε­θνούς προ­στα­σί­ας».

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας