Πανελλαδικές: Για καλά προετοιμασμένους τα θέματα της Βιολογίας προσανατολισμού

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
5

Με την εξέ­τα­ση στο μάθη­μα της Βιο­λο­γί­ας, προ­σα­να­το­λι­σμού και γενι­κής παι­δεί­ας, ολο­κλη­ρώ­θη­κε σήμε­ρα, Παρα­σκευή, η δεύ­τε­ρη εβδο­μά­δα των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων για τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ.

 

Όσον αφο­ρά τη Βιο­λο­γία προ­σα­να­το­λι­σμού, τα θέμα­τα, σύμ­φω­να με την Πανελ­λή­νια Ένω­ση Βιο­ε­πι­στη­μό­νων (ΠΕΒ), ήταν δια­τυ­πω­μέ­να με σαφή­νεια και κάλυ­πταν σημα­ντι­κό εύρος της διδα­χθεί­σας ύλης.

Η ΠΕΒ εκτι­μά ότι τα θέμα­τα χαρα­κτη­ρί­ζο­νταν από ένα σχε­τι­κό βαθ­μό δυσκο­λί­ας, καθώς η επε­ξερ­γα­σία των απα­ντή­σε­ων απαι­τού­σε χρό­νο και κρι­τι­κό πνεύ­μα και έτσι, οι καλά προ­ε­τοι­μα­σμέ­νοι μαθη­τές μπό­ρε­σαν να αντα­πο­κρι­θούν στο επί­πε­δο των θεμά­των.

Από την άλλη, η ΠΕΒ χαρα­κτή­ρι­σε “βατά”, τα θέμα­τα της Βιο­λο­γί­ας γενι­κής παι­δεί­ας. Επό­με­νη ημέ­ρα εξε­τά­σε­ων, για τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ, είναι η Δευ­τέ­ρα 19 Ιου­νί­ου, κατά την οποία θα εξε­τα­στούν στα Μαθη­μα­τι­κά και Στοι­χεία Στα­τι­στι­κής και την Ιστο­ρία -και τα δύο μαθή­μα­τα γενι­κής Παι­δεί­ας. Στη συνέ­χεια, από τις 22 έως τις 30 Ιου­νί­ου, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι εξε­τά­σεις των ειδι­κών μαθη­μά­των.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας