Πάνω από 1 εκατ. πολίτες χρωστούν 325 εκατ. ευρώ στον δήμο Αθηναίων

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
10
Φωτογραφία Δημαρχείο. EUROKINISI / ΧΑΣΙΑΛΗΣ ΒΑΪΟΣ

Την ποι­νή της στέ­ρη­σης φορο­λο­γι­κής ενη­με­ρό­τη­τας για μικρό­τε­ρα ποσά οφει­λών μελε­τά να επι­βά­λει ο Δήμος Αθη­ναί­ων σε όσους του χρω­στούν, καθώς ο αριθ­μός των οφει­λε­τών ξεπέ­ρα­σε το 1 εκα­τομ­μύ­ριο και το συνο­λι­κό ποσό από ανε­ξό­φλη­τα πρό­στι­μα και τέλη τα 325 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ!

Συγκε­κρι­μέ­να, με βάση τα όσα ίσχυαν έως τώρα, η στέ­ρη­ση του απο­δει­κτι­κού φορο­λο­γι­κής ενη­με­ρό­τη­τας επι­βαλ­λό­ταν για συνο­λι­κές οφει­λές άνω των 293,47 ευρώ, βάσει κοι­νής υπουρ­γι­κής από­φα­σης του 1997. Οπως ανα­φέ­ρε­ται σε εισή­γη­ση της Διεύ­θυν­σης Οικο­νο­μι­κών που θα συζη­τη­θεί στο δημο­τι­κό συμ­βού­λιο της Αθή­νας την ερχό­με­νη Πέμ­πτη 6 Ιου­λί­ου, το όριο της βασι­κής οφει­λής προ­τεί­νε­ται να πέσει στα 150 ευρώ και «το μέτρο αυτό εκτι­μά­ται ότι θα βοη­θή­σει στην είσπρα­ξη μεγά­λου μέρους των οφει­λών» από την πολυ­πλη­θέ­στα­τη κατη­γο­ρία των «μικρών» οφει­λε­τών.

Οι αριθμοί

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, με βάση πρό­σφα­τη απο­γρα­φή, ο μεγα­λύ­τε­ρος δήμος της χώρας δια­πι­στώ­νει ότι:

Οι οφει­λές αυτές μπο­ρεί να προ­έρ­χο­νται από κάθε μορ­φής πηγή που ποι­κίλ­λει από ανε­ξό­φλη­τες κλή­σεις για παρα­βά­σεις του ΚΟΚ στα μικρό­τε­ρα ποσά μέχρι τέλη που απο­δί­δο­νται στο δήμο για χρή­ση κοι­νό­χρη­στων χώρων, αντα­πο­δο­τι­κά τέλη, απο­χέ­τευ­ση, οδο­ποι­ία, ακί­νη­τη περιου­σία, δια­φή­μι­ση κ.ο.κ.

Με βάση τον Κώδι­κα Είσπρα­ξης Δημο­σί­ων Εσό­δων, ο δήμος δικαιού­ται να επι­βά­λει ανα­γκα­στι­κά μέτρα, δηλα­δή κατά­σχε­ση κινη­τών εις χεί­ρας του οφει­λέ­τη ή «εις χεί­ρας τρί­του» και κατά­σχε­ση ακι­νή­των. Ο δήμος προ­τεί­νει τρο­πο­ποί­η­ση στον Κώδι­κα Είσπρα­ξης Δημο­σί­ων Εσό­δων «δεδο­μέ­νης της δυσχε­ρούς οικο­νο­μι­κής συγκυ­ρί­ας και λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη τη συνο­λι­κή εικό­να των οφει­λε­τών του δήμου», «προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λυν­θούν φυσι­κά πρό­σω­πα και επι­χει­ρή­σεις ώστε να υπερ­βούν τα δεδο­μέ­να της κρί­σης και να εξα­σφα­λί­σουν τη βιω­σι­μό­τη­τά τους».

Έτσι, προ­τεί­νε­ται η δέσμευ­ση του απο­δει­κτι­κού φορο­λο­γι­κής ενη­με­ρό­τη­τας για οφει­λή άνω των 150 ευρώ (αντί για άνω των 293,47 ευρώ που ίσχυε) ενώ ως αντι­στάθ­μι­σμα προ­τεί­νε­ται:

  • Η απαλ­λα­γή από το μέτρο της κατά­σχε­σης ακι­νή­του και του πλει­στη­ρια­σμού για ποσά μέχρι 293,47 ευρώ εφό­σον αφο­ρά την κύρια και μονα­δι­κή κατοι­κία που καλύ­πτει τις στοι­χειώ­δεις ανά­γκες στέ­γα­σης.
  • Η εξαί­ρε­ση από την κατά­σχε­ση και τον πλει­στη­ρια­σμό λοι­πών ακι­νή­των για οφει­λό­με­να ποσά μέχρι 2.000 ευρώ αντί της οφει­λής των 500 ευρώ που ίσχυε ως σήμε­ρα.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι έχει πολ­λές φορές καταγ­γελ­θεί ο Δήμος Αθη­ναί­ων για εκκί­νη­ση δια­δι­κα­σί­ας κατά­σχε­σης πρώ­της κατοι­κί­ας για μικρο­πο­σά οφει­λών. Στις περι­πτώ­σεις αυτές, η διοί­κη­ση Καμί­νη έχει απα­ντή­σει ότι η δια­δι­κα­σία εκκι­νεί­ται υπη­ρε­σια­κά αλλά η εκτέ­λε­σή της «παγώ­νει» στη συνέ­χεια και δεν υλο­ποιεί­ται.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας