Πάνω από 10.200 αποφυλακίσεις με το «νόμο Παρασκευόπουλου»

| upd 26 Ιανουαρίου 2018 06:40
0
11
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής | EUROKINISSI

Σημα­ντι­κή αύξη­ση παρου­σί­α­σαν τα ποσο­στά όσων απο­φυ­λα­κί­στη­καν κάνο­ντας χρή­ση των ευνοϊ­κών δια­τά­ξε­ων του νόμου Παρα­σκευό­που­λου, σύμ­φω­να με τα απο­κα­λυ­πτι­κά στοι­χεία που δια­βι­βά­στη­καν στην Βου­λή στο πλαί­σιο του κοι­νο­βου­λευ­τι­κού ελέγ­χου.

Της Άννας Καρα­βο­κύ­ρη

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με την απά­ντη­ση του υπουρ­γού Δικαιο­σύ­νης Σταύ­ρου Κοντο­νή προς τον ερω­τώ­ντα βου­λευ­τή της ΝΔ, Μάξι­μο Χαρα­κό­που­λο, το 2016 οι απο­φυ­λα­κί­σεις με τι ευερ­γε­τι­κές δια­τά­ξεις του νόμου Παρα­σκευό­που­λου έφτα­σαν τους 4027, ενώ το 2017 (μέχρι τις 10/11) τις ευερ­γε­τι­κές δια­τά­ξεις χρη­σι­μο­ποί­η­σαν 4017 κρα­τού­με­νοι, εκτι­νάσ­σο­ντας τον συνο­λι­κό αριθ­μό των απο­φυ­λα­κι­σθέ­ντων με βάση τον νόμο Παρα­σκευό­που­λου στους 10.210.

«Η ψήφι­ση του νόμου 4322/2015 υπήρ­ξε συνει­δη­τή πολι­τι­κή επι­λο­γή συνέ­χεια της ήδη ασκού­με­νης επί δεκα­ε­τί­ες που στό­χευε στην άμε­ση απο­συμ­φό­ρη­ση των φυλα­κών και ήταν επι­λο­γή ανά­γκης» ανα­φέ­ρει μετα­ξύ άλλων στην απά­ντη­ση του ο υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης, τονί­ζο­ντας ότι ο Ν. 4322/2015 εξυ­πη­ρέ­τη­σε περαι­τέ­ρω την απο­κλι­μά­κω­ση της ποι­νι­κής κατα­στο­λής με την κατάρ­γη­ση των φυλα­κών τύπου Γ’ και την εισα­γω­γή ευνοϊ­κών ρυθ­μί­σε­ων για ευά­λω­τες ομά­δες κρα­του­μέ­νων καθώς και για ανή­λι­κούς παρα­βά­τες».

«Η νομο­θέ­τη­ση σε αυτή την κατεύ­θυν­ση με τους βελ­τιω­μέ­νους νόμους που ακο­λού­θη­σαν θεω­ρεί­ται από­λυ­τα επι­τυ­χη­μέ­νη καθώς έχει δια­τη­ρή­σει τον αριθ­μό των κρα­του­μέ­νων σε επί­πε­δα που το σωφρο­νι­στι­κό σύστη­μα μπο­ρεί να δια­χει­ρι­στεί με επάρ­κεια ενώ ταυ­τό­χρο­να δεν έχει επι­φέ­ρει πλήγ­μα στην δημό­σια ασφά­λεια και την ασφά­λεια των πολι­τών» συμπλη­ρώ­νει ο Σ. Κοντο­νής.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας