Πανσπουδαστική: Πράκτορες παρίσταναν τους «αυθόρμητους» επαναστάτες στο Πολυτεχνείο

| upd 28 Νοεμβρίου 2017 15:23
1
33
Την επομένη των τανκς, ο υπουργός της χούντας Σπ. Ζουρνατζής φωτογραφίζεται πλάι σε συνθήματα που αποδεικνύουν, υποτίθεται, πως η κατάληψη ήταν έργο «αναρχικών στοιχείων». Δυστυχώς δεν κινήθηκαν σε πολύ διαφορετικό μήκος κύματος οι εκτιμήσεις και άλλων πολιτικών δυνάμεων.

Το 1974 η ΚΝΕ μιλού­σε για πρά­κτο­ρες που παρί­στα­ναν τους Αναρ­χι­κούς, ώστε να βρει πάτη­μα η Χού­ντα να επα­να­φέ­ρει τον Στρα­τιω­τι­κό Νόμο. Βλέ­πε­τε από πόσο παλιά η εξου­σία ξέρει να δημιουρ­γεί το πρό­βλη­μα, ώστε να προ­σφέ­ρει «αυθόρ­μη­τα» την κατάλ­λη­λη λύση;

Σχε­τι­κό άρθρο του Γιάν­νη Η. Χάρη, είχε δημο­σιευ­θεί στο ιστο­λό­γιο «ΤΑ ΝΕΑ» στις 14.11.2009. Οι υπο­γραμ­μί­σεις είναι δικές μας:

Άλλοι μια επέ­τειος του Πολυ­τε­χνεί­ου, και στον καθιε­ρω­μέ­νο εορ­τα­σμό-ρεφε­νέ θα βάλει ο καθέ­νας, κόμ­μα, παρά­τα­ξη, φορέ­ας, μεμο­νω­μέ­νο άτο­μο, το κατι­τίς του. Το δικό του Πολυ­τε­χνείο, τη δική του Ιστο­ρία, τη μία και μόνη και Αυθε­ντι­κή.

Οι μεγά­λοι μεγά­λοι, μάλι­στα, θα κατε­βά­σουν πει­στή­ρια, περ­γα­μη­νές, κτη­το­ρι­κά. Η ΠΑΣΠ λόγου χάρη, του ΠΑΣΟΚ, τη ματω­μέ­νη σημαία του Πολυ­τε­χνεί­ου. Που θα την παρα­χω­ρή­σει ευγε­νώς για την πορεία: «με την ευγε­νι­κή χορη­γία της ΠΑΣΠ», θα γρά­φουν απο­κά­τω στην οθό­νη τα τηλε­ο­πτι­κά κανά­λια. Και μετά την πορεία θα την ξανα­φυ­γα­δεύ­σει, στην παρα­νο­μία. Στην ίδια παρα­νο­μία, αλλά σε άλλη, εννο­εί­ται, κρυ­ψώ­να, όπου κρα­τά­ει η άλλη μεγά­λη, η Παν­σπου­δα­στι­κή του ΚΚΕ, τις σφρα­γί­δες και τα πρα­κτι­κά τής τότε ΕΦΕΕ.

Ώστε ΠΑΣΠ και Παν­σπου­δα­στι­κή, οι θεμα­το­φύ­λα­κες της ιστο­ρί­ας της εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου, συνε­χι­στές κάπο­τε της ΕΦΕΕ, όταν μετα­πο­λι­τευ­τι­κά πλειο­ψη­φού­σαν, έτσι όμως όπως θα δικαιού­νταν σήμε­ρα να αυτο­α­να­γο­ρευ­τεί συνε­χι­στής, γιά φαντά­σου αλή­θεια, η ΔΑΠ της Νέας Δημο­κρα­τί­ας.

ΠΑΣΠ και Παν­σπου­δα­στι­κή λοι­πόν, θεμα­το­φύ­λα­κες-συνε­χι­στές, όπως είπα, ή μάλ­λον: όπως είπαν κι όπως λένε, αν όχι και μονα­δι­κοί πρω­τερ­γά­τες της εξέ­γερ­σης του ΄73, και γενι­κό­τε­ρα της αντί­στα­σης στη χού­ντα… Η ΠΑΣΠ, καλά, τόσο πια δεν τα πολυ­λέ­ει, αφού δεν υπήρ­χε ακό­μα, κατο­πι­νά στε­λέ­χη της μονά­χα, που άρα μετέ­φε­ραν στην οργά­νω­ση και στο Κίνη­μα κλη­ρο­νο­μιά κι αγώ­νες προ­σω­πι­κούς. Όμως η Παν­σπου­δα­στι­κή, η ΚΝΕ, το ΚΚΕ, ούτε λόγος, αυτοί παντού και πάντα-και τα πάντα. Πρω­τα­γω­νι­στές μιας Ιστο­ρί­ας που κάθε μέρα ξανα­γρά­φε­ται, την ξανα­γρά­φουν, θρα­σύ­τα­τα, ανε­ρυ­θρί­α­στα, ποντά­ρο­ντας στο χρό­νο που περ­νά, στη μνή­μη που εξα­σθε­νεί, στην εύλο­γη άγνοια των νεο­τέ­ρων.

Άλλη μια επέ­τειος του Πολυ­τε­χνεί­ου, κι ας θυμη­θού­με μια ελά­χι­στα γνω­στή ιστο­ρία, σίγου­ρα παντε­λώς άγνω­στη στους νεό­τε­ρους, που έκαι­γε λάβρα και φωτιά τότε, κι άνα­βαν τα αίμα­τα, κι έπε­φτε και ξύλο καμιά φορά στα πηγα­δά­κια, από αυτούς που αργό­τε­ρα ονο­μά­στη­καν ΚΝΑΤ, έτσι και ακου­γό­ταν το μοι­ραίο: « Παν­σπου­δα­στι­κή, νού­με­ρο 8».

Ήταν το τεύ­χος αρ. 8, που κυκλο­φό­ρη­σε τον Φεβρουά­ριο του 1974 σαν επι­σκό­πη­ση της εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου και απά­ντη­ση στις συκο­φα­ντί­ες της χού­ντας και της ΕΣΑ περί «αναρ­χι­κών στοι­χεί­ων» που οργά­νω­σαν την κατά­λη­ψη. Και τι απά­ντη­σε η ΚΝΕ, που κι αυτή άλλου έστω είδους «αναρ­χι­κά στοι­χεία» έβλε­πε τότε μέσα στο Πολυ­τε­χνείο και τα πολε­μού­σε λυσ­σα­λέα, καθώς είχε ουσια­στι­κά συρ­θεί στην κατά­λη­ψη, όταν δεν κατόρ­θω­σε να τη σπά­σει;

Απά­ντη­σε αυτό που πάγια ξέρει να απα­ντά σε ό,τι της ξεφεύ­γει και την ξεπερ­νά­ει, και άμε­σα ή έμμε­σα, εκ των πραγ­μά­των, την αντι­στρα­τεύ­ε­ται: πως προ­βο­κά­το­ρες, πρά­κτο­ρες της ΚΥΠ είχαν εισβά­λει στο Πολυ­τε­χνείο, ανα­φε­ρό­με­νη στους εκα­το­ντά­δες φοι­τη­τές της Νομι­κής που διέ­κο­ψαν τη συνέ­λευ­σή τους και κατέ­βη­καν εν σώμα­τι στο Πολυ­τε­χνείο, σημα­το­δο­τώ­ντας τη διεύ­ρυν­ση της κατά­λη­ψης και την κλι­μά­κω­ση του αγώ­να.

Μακά­ρι να γινό­ταν να παρα­θέ­σω εδώ ολό­κλη­ρο το κεί­με­νο· ας δού­με όμως το σχε­τι­κό, προ­βο­κα­το­ρο­λο­γι­κό τμή­μα του, αυτό του­λά­χι­στον χωρίς την παρα­μι­κρή περι­κο­πή:

«Σαν υπεύ­θυ­νη Συντο­νιστ. Επιτρ. Αγώ­να του Πολυ­τε­χνεί­ου καταγ­γέλ­λου­με σ΄ όλο το σπου­δα­στι­κό κόσμο, τη νεο­λαία και το λαό τις αφη­νια­σμέ­νες προ­σπά­θειες της χου­ντι­κής ΚΥΠ και των πλη­ρω­μέ­νων πρα­χτό­ρων της να δια­στρέ­ψουν, απ΄ την αρχή της μεγα­λειώ­δι­κης εκδή­λω­σής μας του Πολ/χνείου, τη πορεία και το περιε­χό­με­νό της. Καταγ­γέλ­λου­με τη προ­σχε­δια­σμέ­νη εισβο­λή στο χώρο του Πολ/χνείου τη Τετάρ­τη, 14 του Νοέμ­βρη, 350 περί­που οργα­νω­μέ­νων πρα­χτό­ρων της ΚΥΠ, σύμ­φω­να με το προ­βο­κα­τό­ρι­κο σχέ­διο των Ρου­φο­γά­λη-Καρα­γιαν­νό­που­λου, με βάση τις εντο­λές του παρα­με­ρι­σμέ­νου τώρα τέως πρω­το­δι­κτά­το­ρα Παπα­δό­που­λου και της αμε­ρι­κα­νι­κής CΙΑ, με σκο­πό να προ­βά­λουν με κάθε μέσο τρα­μπου­κι­σμού και προ­βο­κά­τσιας γελοία και αναρ­χι­κά συν­θή­μα­τα και συν­θή­μα­τα που δεν εκφρά­ζα­νε τη στιγ­μή και τις συγκε­κρι­μέ­νες δυνά­μεις. Για να μπο­ρέ­σουν έτσι ν΄ απο­μο­νώ­σουν το κίνη­μά μας και την εκδή­λω­σή μας του Πολυ­τε­χνεί­ου απ΄ το σύνο­λο του λαού και της νεο­λαί­ας. Για να μπο­ρέ­σουν παρα­πέ­ρα, κατα­σκευά­ζο­ντας (και με τη βοή­θεια των χου­ντι­κών μέσων ενη­μέ­ρω­σης) την εικό­να μιας μεμο­νω­μέ­νης εξτρε­μι­στι­κής επα­να­στα­τι­κο­α­ναρ­χι­κής εξέ­γερ­σης που δεν έχει τη συμπα­ρά­στα­ση του λαού, να ξανα­χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν το χιλιο­τριμ­μέ­νο πρό­σχη­μα του “επα­πει­λού­με­νου κοι­νω­νι­κού καθε­στώ­τος” για να δικαιο­λο­γή­σουν την επα­να­φο­ρά του στρα­τιω­τι­κού νόμου και το δυνά­μω­μα της αιμα­τη­ρής τρο­μο­κρα­τί­ας. Ενέρ­γειες που οι Αμε­ρι­κά­νοι, η CΙΑ και η χού­ντα είχαν από και­ρό πάρει την από­φα­ση να επι­βά­λουν, ύστε­ρα απ΄ τη πατα­γώ­δη απο­τυ­χία της χου­ντο­μαρ­κε­ζι­νι­κής προ­σπά­θειας καθή­λω­σης και εκτό­νω­σης της λαϊ­κής πάλης και τη φοβε­ρά επι­κίν­δυ­νη για τη τύχη της εξου­σί­ας τους ανά­πτυ­ξη των πιο σύν­θε­των αντιδικτ/κών αγώ­νων του λαού ενά­ντια στη πρω­το­φα­νή καθί­ζη­ση του βιο­τι­κού του επι­πέ­δου και τη φασι­στι­κή σκλα­βιά. Από­φα­ση που ενι­σχύ­ο­νταν σημα­ντι­κά και από την άσχη­μη τρο­πή που πήρε το Μεσα­να­το­λι­κό πρό­βλη­μα για τα συμ­φέ­ρο­ντα του ιμπε­ρια­λι­σμού και ειδι­κώ­τε­ρα του αμε­ρι­κά­νι­κου, κάτω από τα πλήγ­μα­τα του αγώ­να των αρα­βι­κών λαών, καθώς κι απ΄ την όξυν­ση των αμε­ρι­κα­νο­ευ­ρω­παϊ­κών αντι­θέ­σε­ων και αντα­γω­νι­σμών στον οικο­νο­μι­κό αλλά και το πολι­τι­κο­στρα­τιω­τι­κό τομέα από αφορ­μή το Μεσα­να­το­λι­κό και απ΄ το βάθε­μα της οικο­νο­μι­κής κρί­σης.

»Τοσχέ­διο όμως των Ρου­φο­γά­λη, Καρα­γιαν­νό­που­λου, Παπα­δό­που­λου, CΙΑ απέ­τυ­χε πατα­γω­δώς. Το οργα­νω­μέ­νο φοι­τη­τι­κό μας κίνη­μα δίνο­ντας τη πιο απο­φα­σι­στι­κή μάχη του απο­μό­νω­σε και συνέ­τρι­ψε τους προ­βο­κά­το­ρες. Η επί­θε­ση του συρ­φε­τού των χαφιέ­δων και των ψευ­το­ε­πα­να­στα­τών που σαν τα κορά­κια πολιορ­κούν χρό­νια τώρα να δια­βρώ­σουν τις αντι­δι­κτα­το­ρι­κές, φοι­τη­τι­κές ιδιαί­τε­ρα, δυνά­μεις (όχι χωρίς επι­τυ­χία πρέ­πει να ομο­λο­γή­σου­με εκεί όπου η απει­ρία, ο ανυ­πό­μο­νος υπε­ρεν­θου­σια­σμός και ο κάλ­πι­κος υπε­ρε­πα­να­στα­τι­σμός τούς ανοί­γουν διά­πλα­τα τις πόρ­τες) βρή­κε αντι­μέ­τω­πο το σπου­δα­στι­κό κόσμο που κρά­τη­σε στα­θε­ρά τη συνε­πή χαραγ­μέ­νη πορεία του. Έτσι τα συν­θή­μα­τά μας: Ψωμί-Παι­δεία-Ελευ­θε­ρία, 20% για τη Παι­δεία, Κάτω η χού­ντα, Έξω οι αμε­ρι­κά­νοι, Εργά­τες Αγρό­τες και Φοι­τη­τές, Όλοι Ενω­μέ­νοι, Λαϊ­κή Κυριαρ­χία, Εθνι­κή Ανε­ξαρ­τη­σία έπνι­ξαν τις ψευ­το­ε­πα­να­στα­τι­κές κραυ­γές της ΚΥΠ και των χαφιέ­δων της που αιφ­νι­δια­στι­κά είχαν προ­βά­λει με πανώ και με τη τρα­μπού­κι­κη κατά­λη­ψη δυο μεγα­φώ­νων, συν­θή­μα­τα όπως: Κάτω το Κρά­τος, Κάτω η εξου­σία, Μάης του ΄68 και είχαν πρω­το­στα­τή­σει σε κάποιες ανε­δα­φι­κές εκκλή­σεις για άμε­ση λαϊ­κή επα­νά­στα­ση και άμε­ση γενι­κή απερ­γία».

Οι εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες κόσμος του Πολυ­τε­χνεί­ου δεν συντο­νί­ζο­νταν βεβαί­ως από καμία Συντο­νι­στι­κή, από καμία ΠΑΣΠ ή Παν­σπου­δα­στι­κή, ούτε καν από τον Ρήγα.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας