Οι «πάντες» κατά Φιλιππάκη

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
2

Επί­θε­ση από παντού δέχε­ται ο δημο­σιο­γρά­φος Γιώρ­γος Φιλιπ­πά­κης για­τί είπε ότι ΔΕΝ θα τον ενο­χλού­σε να άνοι­γε κι ο Στουρ­νά­ρας μια βόμ­βα στα πόδια του. Οι συνά­δελ­φοι-ύαι­νες της δημο­σιο­γρα­φί­ας έπε­σαν να τον κατα­σπα­ρά­ξουν. 

Πηγή: protothema.gr

Γρά­φουν συνε­χώς για «απει­λές» ενώ ο Φιλιπ­πά­κης εξέ­φρα­σε απλά την άπο­ψη ότι δεν θα τον ενο­χλού­σε να σκά­σει μία βόμ­βα και στα πόδια του Στουρ­νά­ρα. Ούτε καν ευχή δεν δια­τύ­πω­σε… πόσο μάλ­λον να τον απει­λή­σει ότι θα του βάλει μία βόμ­βα στα πόδια ο ίδιος.

Οι συνά­δελ­φοί του δημο­σιο­γρά­φοι-πρά­κτο­ρες, οι κέρ­βε­ροι των τοκο­γλύ­φων… έσπευ­σαν να υπε­ρα­σπι­στούν τα αφε­ντι­κά τους… αυτούς που τους μπού­κω­ναν με χρή­μα για να τρα­γου­δούν ύμνους για τα Μνη­μό­νια.
Κι αντί η Δικαιο­σύ­νη να ψάχνει τους εγκλη­μα­τί­ες που οργά­νω­σαν το κόλ­πο Τ3-Τ10 και το PSI, αντί να ψάχνει το αμέ­τρη­το χρή­μα που έπε­σε στα ΜΜΕ από τις Τρά­πε­ζες για να συγκα­λύ­πτουν τα εγκλή­μα­τα κατά των κατα­θε­τών και τα θαλασ­σο­δά­νεια… η Δικαιο­σύ­νη θα ψάχνει το facebook του Φιλιπ­πά­κη, για το αν μπο­ρεί να στοι­χειο­θε­τή­σει κατη­γο­ρία ενα­ντί­ον του. Να δεί­τε που θα βρουν και πει­ρα­τι­κά MP3 στο κινη­τό του οι αδέ­κα­στοι εισαγ­γε­λείς.
Ο Μίχα­λος ζήτη­σε να εκτε­λε­στεί ένα στέ­λε­χος της Τρά­πε­ζας της Ελλά­δας… αλλά η Δικαιο­σύ­νη δεν ασχο­λή­θη­κε ΟΥΤΕ με τον Μίχα­λο, ούτε φυσι­κά με το τερά­στιο έγκλη­μα Τ3-Τ10 για το οποίο ευθύ­νε­ται η Τρά­πε­ζα της Ελλά­δας.

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας