Παπαντωνίου: Νέα έρευνα για τη βίλα στη Σύρο

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
2

Οι δικα­στές εγκά­θε­τοι των κομ­μά­των …προ­σπα­θούν να μας πεί­σουν ότι μπο­ρούν να εγκλω­βί­σουν νομι­κά τους …Έλλη­νες Υπουρ­γούς που είναι και οι Νομο­θέ­τες …με τους ίδιους νόμους, που έγρα­φαν και ψήφι­ζαν κατά βού­λη­ση και φωτο­γρα­φι­κά, οι ίδιοι οι Υπουρ­γοί για την προ­στα­σία τους! Τέτοια κορόι­δα μας θεω­ρούν…

 

Κι όλο ψάχνουν τα κλεμ­μέ­να, κατό­πιν εορ­τής φυσι­κά, για να σηκώ­σουν τα χέρια λίγο αργό­τε­ρα… λόγω παρα­γρα­φής, λόγω λαν­θα­σμέ­νης ερμη­νεί­ας, λόγω «λαν­θα­σμέ­νων» χει­ρι­σμών στην προ­α­νά­κρι­ση, λόγω απόρ­ρι­ψης από το ΣτΕ, λόγω μη δικαιο­δο­σί­ας… λόγω των χιλιά­δων νομι­κών «παρα­θύ­ρων», που χρη­σι­μο­ποιούν δύο αιώ­νες τώρα… για να αρπά­ζουν τον πλού­το μας, χωρίς να κατα­λή­γουν ποτέ στη φυλα­κή.

Στο “στό­χα­στρο” της ελλη­νι­κής Δικαιο­σύ­νης βρί­σκε­ται ακό­μα μία φορά ο πρώ­ην υπουρ­γός Γιάν­νος Παπα­ντω­νί­ου και η σύζυ­γός του, Σταυ­ρού­λα Κου­ρά­κου, αυτή τη φορά για το πρώ­ην εξο­χι­κό τους στη Σύρο, το οποίο πωλή­θη­κε πριν περί­που ένα χρό­νο. Δια­τά­χθη­κε νέα προ­κα­ταρ­κτι­κή εξέ­τα­ση, που αυτή τη φορά, έχει να κάνει με το συγκε­κρι­μέ­νο ακί­νη­το και το πώς επε­τεύ­χθη η πώλη­σή του.

Λίγες μόλις ημέ­ρες μετά την άσκη­ση ποι­νι­κών διώ­ξε­ων σε βάρος του ζεύ­γους Παπα­ντω­νί­ου για το αδί­κη­μα της νομι­μο­ποί­η­σης εσό­δων από εγκλη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα ( ξέπλυ­μα βρώ­μι­κου χρή­μα­τος) και την απα­γό­ρευ­ση εξό­δου από τη χώρα, οι δύο κατη­γο­ρού­με­νοι έχουν να αντι­με­τω­πί­σουν και τον έλεγ­χο των εισαγ­γε­λι­κών αρχών για τη βίλα, 575 τ.μ. στα Τρία Λαγ­γό­νια της Σύρου.

Βασι­κό ερώ­τη­μα που επι­θυ­μούν να απα­τή­σουν οι εισαγ­γε­λείς Δια­φθο­ράς που χει­ρί­ζο­νται την υπό­θε­ση, είναι το πώς δόθη­κε φορο­λο­γι­κή ενη­με­ρό­τη­τα στον Γιάν­νο Παπα­ντω­νί­ου και στη Σταυ­ρού­λα Κου­ρά­κου για τη μετα­βί­βα­ση του ακι­νή­του, τη στιγ­μή που, κατά τις αρχές, είχαν φορο­λο­γι­κές εκκρε­μό­τη­τες. Παράλ­λη­λα, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ανα­μέ­νε­ται να ερευ­νη­θεί ενδε­λε­χώς αν η αγο­ρα­πω­λη­σία ήταν εικο­νι­κή ή αν πράγ­μα­τι ο νέος του ιδιο­κτή­της κατέ­βα­λε το αντί­τι­μο, το οποίο όπως έχει γρα­φθεί, υπερ­βαί­νει το 1.000.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, η πρώ­τη αντί­δρα­ση του Γιάν­νου Παπα­ντω­νί­ου ανα­φο­ρι­κά με τα όσα του κατα­λο­γί­ζο­νται, ήρθε, με τον πρώ­ην υπουρ­γό να προ­χω­ρά στις απα­ραί­τη­τες νομι­κές ενέρ­γειες έτσι ώστε να απο­φευ­χθεί το άνοιγ­μα των δύο λογα­ρια­σμών στην Ελβε­τία, για το οποίο οι εισαγ­γε­λι­κές αρχές έχουν ήδη προ­χω­ρή­σει σε αίτη­μα δικα­στι­κής συν­δρο­μής, προ­κει­μέ­νου να εντο­πι­στούν οι πραγ­μα­τι­κοί δικαιού­χοι τους. Όπως είναι ήδη γνω­στό, οι τρα­πε­ζι­κοί λογα­ρια­σμοί, καθώς και ένα ασφα­λι­στή­ριο συμ­βό­λαιο, κατά την ελλη­νι­κή Δικαιο­σύ­νη, συν­δέ­ο­νται με τον πρώ­ην υπουρ­γό, ενώ ένας εξ αυτών περι­λαμ­βά­νε­ται και στη λίστα Μπό­γιαρνς.

Τέλος, κατά τις ίδιες πηγές, τόσο οι λογα­ρια­σμοί του ζεύ­γους Παπα­ντω­νί­ου στη λίστα Λαγκάρντ, όσο και εκεί­νοι ελβε­τι­κών τρα­πε­ζι­κών ιδρυ­μά­των, ελέγ­χο­νται εξο­νυ­χι­στι­κά σε σχέ­ση με διά­φο­ρα χρη­μα­τι­κά ποσά, που μπή­καν σε αυτούς. Όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά ανα­φέ­ρουν εισαγ­γε­λι­κές πηγές, στό­χος είναι να ελεγ­χθεί αν τα χρή­μα­τα αυτά προ­έρ­χο­νται από προ­γε­νέ­στε­ρη περιου­σία του ζευ­γα­ριού ή αν πηγή τους είναι οι προ­μή­θειες εξο­πλι­στι­κών προ­γραμ­μά­των, οι οποί­ες υπε­γρά­φη­σαν κατά την υπουρ­γία του Γιάν­νου Παπα­ντω­νί­ου.

Πηγή: news247.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας