Πάπας Φραγκίσκος: «Επικίνδυνη η συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ — Ρωσίας»

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
35

Μετά από εκα­τομ­μύ­ρια νεκρούς που προ­κά­λε­σαν οι κόντρες Ανα­το­λής και Δύσης … ο Πάπας ανη­συ­χεί μήπως τα βρουν οι δύο υπερ­δυ­νά­μεις και στα­μα­τή­σει η αιμα­το­χυ­σία.

Για «επι­κίν­δυ­νη συμ­μα­χία» η οποία δια­μορ­φώ­νε­ται μετα­ξύ των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών και της Ρωσί­ας έκα­νε λόγο σε δηλώ­σεις του ο Πάπας Φρα­γκί­σκος ανα­φέ­ρο­ντας πως οι δύο υπερ­δυ­νά­μεις έχουν μία «στρε­βλή οπτι­κή για τον κόσμο».

«Οι ηγέ­τες των δύο αυτών κρα­τών έχουν μία στρε­βλή οπτι­κή για τον κόσμο» σε ό,τι αφο­ρά τη μετα­νά­στευ­ση, υπο­γράμ­μι­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο Ποντί­φι­κας σε συνέ­ντευ­ξή του σε ιτα­λι­κή εφη­με­ρί­δα ενώ παράλ­λη­λα πραγ­μα­το­ποί­η­σε ανά­λο­γες ανα­φο­ρές και για τις σχέ­σεις της Κίνας με τη Βόρεια Κορέα, αλλά και της συμ­μα­χί­ας Ρωσί­ας-Συρί­ας, με την υπο­στή­ρι­ξη που παρέ­χει ο Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν στον Μπα­σάρ αλ Άσαντ.

«Βλέ­που­με δυστυ­χώς να επι­τεί­νε­ται το βασι­κό πρό­βλη­μα στον κόσμο, που είναι οι φτω­χοί, οι αδύ­να­μοι και οι απο­κλει­σμέ­νοι, στους οποί­ους περι­λαμ­βά­νο­νται και οι μετα­νά­στες και οι πρό­σφυ­γες» σημεί­ω­σε.

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας