Οι παράλογες απαιτήσεις του ΝΑΤΟ στα πλαίσια των «καλών διακρατικών σχέσεων μεταξύ των μελών του»

0
208

Αν το ΝΑΤΟ απαι­τού­σε, στα πλαί­σια των καλών δια­κρα­τι­κών σχέ­σε­ων μετα­ξύ των μελών του …να ονο­μα­στεί η Πελο­πόν­νη­σος …Νότια Σερ­βία, η Θεσ­σα­λία …Νότια Βλα­χία και η Ήπει­ρος …Νότια Αλβα­νία …δεν θα μας φαι­νό­ταν παντε­λώς γελοίο; Ακό­μα κι αν η Πελο­πόν­νη­σος κατοι­κού­νταν από ανθρώ­πους με 100% Σερ­βι­κό DNA …η μετο­νο­μα­σία της Πελο­πον­νή­σου σε Νότια Σερ­βία …δεν θα ήταν ένα από­λυ­τα ιστο­ρι­κό και γεω­γρα­φι­κό παρά­λο­γο;

Εξί­σου γελοίο είναι να ονο­μα­στούν «Μακε­δο­νία» τα Σκό­πια που ήταν κατά βάση εκτός Μακε­δο­νί­ας… ακό­μα κι αν οι Σκο­πια­νοί ήταν γνή­σιοι από­γο­νοι του Αλέ­ξαν­δρου (Ο χάρ­της είναι από την εγκυ­κλο­παί­δεια Britannica που είναι γνω­στή για την ανθελ­λη­νι­κή της στά­ση).

Θα πηγαί­νουν οι του­ρί­στες στη «Μακε­δο­νία» των Σκο­πί­ων, θα ψάχνουν να δουν το παλά­τι και τους τάφους του Φιλίπ­που ή το σπί­τι του Αρι­στο­τέ­λη και τι θα τους λένε οι Σκο­πια­νοί: “Εμείς είμα­στε οι Μακε­δό­νες, εδώ είναι η Μακε­δο­νία …όμως τα σπου­δαιό­τε­ρα ευρή­μα­τα του Μακε­δο­νι­κού Πολι­τι­σμού βρί­σκο­νται εκτός «Μακε­δο­νί­ας» …δηλα­δή στην Ελλά­δα!

Ποιο είναι το εύλο­γο συμπέ­ρα­σμα; Ότι η Ελλά­δα κατέ­χει εδά­φη της Μακε­δο­νί­ας, που θα έπρε­πε να προ­σαρ­τη­θούν στη «Δημο­κρα­τία της Μακε­δο­νί­ας»!

Και βέβαια τα Σκό­πια δεν έχουν στρα­τό που θα μπο­ρού­σε να κατα­λά­βει έστω έναν Ελλη­νι­κό λόφο …αλλά να μην ξεχνά­με ότι …ΟΥΤΕ το Κόσο­βο είχε στρα­τό και όπλα αλλά με τη βοή­θεια του «Θεού-ΝΑΤΟ» προ­σάρ­τη­σε Σερ­βι­κά εδά­φη.

Τώρα …αν σας φαί­νε­ται παρά­λο­γο να απαι­τή­σει κάτι τέτοιο το ΝΑΤΟ …να θυμά­στε τους Πομά­κους που δεν είναι ΟΥΤΕ Τουρ­κό­φω­νοι, ΟΥΤΕ Τουρ­κο­γε­νείς, αλλά το ΝΑΤΟ επέ­βα­λε στην Ελλά­δα να τους θεω­ρεί Τούρ­κους, αδια­φο­ρώ­ντας πλή­ρως για την κατα­γω­γή, τη γλώσ­σα και την εθνι­κή τους συνεί­δη­ση.

ellinotourkiko protokollo 1968 by aznews.site on Scribd

Χάρ­της της Βυζα­ντι­νής Αυτο­κρα­το­ρί­ας και των Οθω­μα­νών Τούρ­κων το 1355, όπου σχε­δόν ολό­κλη­ρη η σημε­ρι­νή Ελλά­δα εμφα­νί­ζε­ται ως τμή­μα του Βασι­λεί­ου της Σερ­βί­ας

Χάρ­της της Αρχαί­ας Ελλά­δας σύμ­φω­να με την Εγκυ­κλο­παί­δεια Britannica που είναι γνω­στή για την ανθελ­λη­νι­κή της στά­ση

Σέρ­βοι δια­δη­λω­τές με πανό που ανα­γρά­φει: “Το Κόσο­βο είναι Σερ­βία και πάντα ήταν”

Χάρ­της της Σερ­βί­ας — Κόσο­βο
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας