Παρουσίασαν τον τρόπο που θα ελέγχουν απόλυτα την Παιδεία

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
5

Η ιστο­ρία, έστω αυτή η κου­τσου­ρε­μέ­νη που μαθαί­να­με, θα χάσει κάθε εθνι­κό στοι­χείο που δια­τη­ρού­σε και θα ξανα­γρα­φτεί με βάση ιδε­ο­λο­γι­κά κρι­τή­ρια, εκεί­να της αρι­στε­ρό­στρο­φης Νέας Τάξης, η οποία καταρ­γεί έθνη, σύνο­ρα και ταυ­τό­τη­τες. Ο ελλη­νι­κός πολι­τι­σμός αλλά και η ελλη­νι­κή οπτι­κή γωνία των πραγ­μά­των θα δώσουν την θέση τους στον επι­στη­μο­νι­κό σκο­τα­δι­σμό.

Του Κίμω­να Χαρα­λά­μπους

Ευτυ­χώς, υπάρ­χουν ακό­μα αντι­δρά­σεις, καθώς αυτοί οι απεί­θαρ­χοι Έλλη­νες αρνού­νται, με τις όσες γνώ­σεις κατέ­χουν, να απο­δε­χθούν αμα­χη­τί την όποια παρέμ­βα­ση στο τελευ­ταίο που μας έμει­νε: την ανά­μνη­ση του παρελ­θό­ντος, η οποία μας δίνει δύνα­μη για να αντέ­ξου­με την φουρ­τού­να!
Όλους αυτούς, καθώς και τους «απε­ρί­σκε­πτους φοι­τη­τές» που τους εισα­κούν θα κυνη­γά­ει η τεχνη­τή νοη­μο­σύ­νη!
Ναι καλά δια­βά­σα­τε! Η τεχνη­τή νοη­μο­σύ­νη επι­στρα­τεύ­ε­ται για να εντο­πί­σει τους απρό­σε­κτους μαθη­τές και φοι­τη­τές. Το λογι­σμι­κό που ονο­μά­ζε­ται Nestor θα κατα­γρά­φει το επί­πε­δο συγκέ­ντρω­σης και προ­σο­χής κατά την διάρ­κεια μιας διά­λε­ξης ή ενός μαθή­μα­τος και για­τί όχι και τις από­ψεις των φοι­τη­τών.

Θα χρη­σι­μο­ποι­η­θεί κατ’ αρχάς σε δύο online τάξεις της γαλ­λι­κής οικο­νο­μι­κής σχο­λής ESG από τον ερχό­με­νο Σεπτέμ­βριο, και εφό­σον οι ιθύ­νο­ντες του προ­γράμ­μα­τος μεί­νουν ικα­νο­ποι­η­μέ­νοι θα αξιο­ποι­η­θεί και στις φυσι­κές τάξεις της σχο­λής και μετά, ποιος θα εμπο­δί­σει, για παρά­δειγ­μα, το ελλα­δι­κό Κρά­τος, να το εφαρ­μό­σει σε όλη την επι­κρά­τεια;
Το λογι­σμι­κό ανα­πτύσ­σε­ται από την εται­ρεία LCA Learning και παρου­σιά­στη­κε σε εκδή­λω­ση του –ποιου άλλου- ΟΗΕ στη Νέα Υόρ­κη.
Ακό­μα και μεγά­λα μέσα ενη­μέ­ρω­σης ανα­φέ­ρουν πως η είδη­ση «είναι ιδιαί­τε­ρα ανη­συ­χη­τι­κή και παρα­πέ­μπει στις πιο δυσοί­ω­νες προ­βλέ­ψεις περί οργου­ε­λι­κής κοι­νω­νί­ας».
Ωστό­σο, ο δημιουρ­γός της εφαρ­μο­γής Marcel Saucet, τους ηρε­μεί, δια­βε­βαιώ­νο­ντας πως δεν πρό­κει­ται για μια από­πει­ρα διαρ­κούς παρα­κο­λού­θη­σης και κατα­γρα­φής.
«Στό­χος του Nestor δεν είναι η παρα­κο­λού­θη­ση των φοι­τη­τών, αλλά η βελ­τί­ω­ση των επι­δό­σε­ων τους». Παράλ­λη­λα ισχυ­ρί­ζε­ται ότι θα βελ­τιω­θούν και οι καθη­γη­τές, όπως και η ίδια η διδα­κτι­κή δια­δι­κα­σία.

Όλα έτσι αρχί­ζουν, μας διδά­σκει όμως η ιστο­ρία! Μελι­στά­λα­κτα και κατα­λή­γουν να απο­τε­λούν τους χει­ρό­τε­ρους εφιάλ­τες μας.
Σίγου­ρα δεν υπο­βαθ­μί­ζου­με την προ­σπά­θεια ειδι­κών να ανα­πτύσ­σουν τέτοια προ­γράμ­μα­τα. Τους από πάνω δεν εμπι­στευό­μα­στε! Τα μεγά­λα κεφά­λια.
Πώς λει­τουρ­γεί το Nestor; Σύμ­φω­να με το Liberal, η εφαρ­μο­γή αξιο­ποιεί τις δυνα­τό­τη­τες της ανά­λυ­σης προ­σώ­που και της μηχα­νι­κής μάθη­σης προ­κει­μέ­νου να καθο­ρί­ζει κατά πόσο προ­σέ­χουν οι μαθη­τές και οι φοι­τη­τές στις παρα­δό­σεις.
Σε πρώ­τη φάση θα χρη­σι­μο­ποι­η­θεί σε εξ απο­στά­σε­ως τάξεις του ESG και «πηγή» του υλι­κού θα είναι οι web-cameras των φοι­τη­τών. Οι εικό­νες που θα λαμ­βά­νει θα ανα­λύ­ο­νται σε πραγ­μα­τι­κό χρό­νο (κυρί­ως οι κινή­σεις των ματιών και οι εκφρά­σεις του προ­σώ­που τους). Στην συνέ­χεια είτε θα τους επα­να­φέ­ρει στην τάξη (μετα­φο­ρι­κά και κυριο­λε­κτι­κά), είτε θα δια­τυ­πώ­νει κουίζ με βάση το περιε­χό­με­νο που καλύ­πτε­ται κατά τη διάρ­κεια των δια­στη­μά­των που επέ­δει­ξαν αδια­φο­ρία.
Ενδε­χό­με­να και οι ερω­τή­σεις να είναι αργό­τε­ρα ιδε­ο­λο­γι­κού περιε­χο­μέ­νου, προ­κει­μέ­νου να ελέγ­χο­νται οι πεποι­θή­σεις!
Όπως κατα­λή­γει το άρθρο, η «πλή­ρης εξα­το­μί­κευ­ση της εκπαι­δευ­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας θα μπο­ρεί να υλο­ποι­η­θεί με τη βοή­θεια της AI, αλλά είναι βέβαιο ότι θα γνω­ρί­σει ιδιαί­τε­ρες αντι­δρά­σεις, τόσο για την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της, όσο και για την ασφά­λεια των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων. Αυτό όμως είναι ένα συνο­λι­κό, διαρ­κές στοί­χη­μα που καλεί­ται να κερ­δί­σει η τεχνο­λο­γι­κή κοι­νό­τη­τα».
Η αντι­με­τώ­πι­ση δηλα­δή των αντι­δρά­σε­ων είναι το μεγά­λο στοί­χη­μα της επι­στή­μης! Με τον έναν ή τον άλλον τρό­πο.
Πηγή: el.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας