Η «πέμπτη φάλαγγα» του Soros στο Ευρωκοινοβούλιο με ονοματεπώνυμο…

| upd 7 Νοεμβρίου 2017 11:24
0
213

Αν θέλε­τε να δεί­τε ποιοι από τους πρά­κτο­ρες της Ελλη­νι­κής Βου­λής …θεω­ρού­νται ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ σύμ­μα­χοι του George Soros …κατε­βά­στε τη λίστα που κυκλο­φό­ρη­σε η ίδια οργά­νω­ση του Soros, η Open Society Foundation, για να γνω­ρί­ζο­νται τα παι­διά μετα­ξύ τους και να ξέρουν ποιον να εμπι­στεύ­ο­νται.

226 Ευρω­βου­λευ­τές στο πλευ­ρό του Soros …που οι Rothschild βάζουν μπρο­στά για να απο­φεύ­γε­ται η ανα­φο­ρά στο δικό τους όνο­μα.

Reliable Soros allies in the European Parliament by aznews.site on Scribd

Πηγή: Βαλ­κα­νι­κό Περι­σκό­πιο

Χάρη στον μακρο­χρό­νιο εχθρό του σκαν­δα­λώ­δους δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ου,  του πρω­θυ­πουρ­γού της Ουγ­γα­ρί­ας, Βίκτορ Ορμπάν, δημο­σιεύ­θη­κε η λεγό­με­νη ‘λίστα Σόρος’.

Στον κατά­λο­γο αυτόν είναι κατα­γε­γραμ­μέ­νοι οι βου­λευ­τές του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου που ασκούν πιέ­σεις για τα σχέ­δια του χρη­μα­το­δό­τη τους και αλλά­ζουν τη νομο­θε­σία της ΕΕ με τις παρεμ­βά­σεις τους. Ένα ειδι­κό σημείο στον φάκε­λο αυτόν είναι και η στά­ση τους προς τη Ρωσία, σημειώ­νει η ρωσι­κή Βίζ­γκλιαντ.

Τώρα υπάρ­χει μια συγκε­κρι­μέ­νη από­δει­ξη, πέρα από τα διά­φο­ρα δημο­σιεύ­μα­τα, ότι ο εκα­τομ­μυ­ριού­χος επη­ρε­ά­ζει  πράγ­μα­τι, τη λήψη απο­φά­σε­ων στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση. Οι χάκερ από την DCLeaks δημο­σί­ευ­σαν τη μεθο­δο­λο­γία της «Ανοι­κτής Κοι­νω­νί­ας»- το αγα­πη­μέ­νο παι­δί του Τζορτζ Σόρος.

226 ευρω­βου­λευ­τές στην τσέ­πη του Σόρος

Πρό­κει­ται για ένα μακρο­σκε­λή έγγρα­φο που περιέ­χει πλη­ρο­φο­ρί­ες για 226 μέλη του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου, που είναι ιδε­ο­λο­γι­κοί σύμ­μα­χοι της «Ανοι­κτής Κοι­νω­νί­ας». Υπο­τί­θε­ται, ότι προ­ω­θούν τις αγα­πη­μέ­νες ιδέ­ες του Τζορτζ Σόρος, όπως τη μετα­φο­ρά μετα­να­στών στην Ευρώ­πη, την λεγό­με­νη «ισό­τη­τα των φύλων», τη νομι­μο­ποί­η­ση του γάμου σε άτο­μα του ιδί­ου φύλου, την προ­σέγ­γι­ση Ουκρα­νί­ας με την ΕΕ και φυσι­κά την αντι­πο­λί­τευ­ση στη Ρωσία.

Συνο­λι­κά υπάρ­χουν 751 βου­λευ­τές στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο. Έτσι οι σύμ­μα­χοι του Σόρος κατα­λαμ­βά­νουν περισ­σό­τε­ρο από το 1/3 των εδρών.

Προ­σκεί­με­νοι στην «Ανοι­κτή Κοι­νω­νία» είναι  πολι­τι­κοί βαρέ­ων βαρών της ευρω­παϊ­κής πολι­τι­κής, όπως ο Μάρ­τιν Σουλτς, μέχρι πρό­σφα­τα πρό­ε­δρος του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου, ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός του Βελ­γί­ου Γκι Φερ­χόφ­στατ.

Ο φάκε­λος για τους ήδη ανα­φερ­θέ­ντες 226 βου­λευ­τές ανα­φέ­ρει ότι είχαν συνερ­γα­σθεί με την «Ανοι­κτή Κοι­νω­νία» και ότι «μπο­ρούν να προ­σλη­φθούν ξανά».

Έκφρα­ση που δηλώ­νει  ότι έχει τη δυνα­τό­τη­τα (ο Τζορτζ Σόρος) να τους ξανα­χρη­σι­μο­ποι­ή­σει.

Οι αγώ­νες  των οπα­δών του Σόρος

Οι περισ­σό­τε­ροι σύμ­μα­χοι της Ανοι­κτής Κοι­νω­νί­ας αγω­νί­ζο­νται για τα δικαιώ­μα­τα των μετα­να­στών, των μειο­νο­τή­των, και των ΛΟΑΤ. Υπο­στη­ρί­ζουν, δηλα­δή, την απε­ριό­ρι­στη μετα­νά­στευ­ση από τις χώρες του τρί­του κόσμου, τη νομι­μο­ποί­η­ση των ομο­φυ­λο­φι­λι­κών  γάμων και τον έλεγ­χο των γεν­νή­σε­ων.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χος συνα­ντιέ­ται με τον πρό­ε­δρο της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής, Ζαν Κλωντ Γιου­γκέρ πίσω από τις κλει­στές πόρ­τες και κανείς δεν έχει ιδέα τι συζη­τά­νε.

Ο Σόρος στη λίστα του έχει  και εκπρο­σώ­πους δεξιών κομ­μά­των, ωστό­σο η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία αυτών είναι σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες, αρι­στε­ροί όλων των ρηγ­μά­των, περι­βαλ­λο­ντο­λό­γοι και ‘πρά­σι­νοι’.

Πρό­κει­ται για εκπρο­σώ­πους της επι­στη­μο­νι­κής και δημιουρ­γι­κής δια­νό­η­σης, υπάρ­χουν και πολ­λοί καθη­γη­τές, οι οποί­οι γρά­φουν βιβλία στα οποία ο σύγ­χρο­νος καπι­τα­λι­σμός επι­κρί­νε­ται με ενθου­σια­σμό.

Ωστό­σο, αυτό δεν τους εμπο­δί­ζει να εργά­ζο­νται για έναν από τους πιο δύσμοι­ρους καπι­τα­λι­στές της επο­χής μας (τον Σόρος).

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας