Η παιδεία της Ελίτ και η σεξουαλική αγωγή της πλέμπας…

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
4

Η σεξουα­λι­κή αγω­γή στα σχο­λεία οδή­γη­σε απο­δε­δειγ­μέ­να σε …αύξη­ση των περι­στα­τι­κών εγκυ­μο­σύ­νης στην εφη­βεία. Χιλιά­δες χρό­νια τώρα η ανθρω­πό­τη­τα απέ­τρε­πε το σεξ στην εφη­βεία, για­τί είχε πολύ χρό­νο στη διά­θε­σή της για να δια­πι­στώ­σει τις επι­πτώ­σεις της πρό­ω­ρης σεξουα­λι­κό­τη­τας… Και ήρθαν οι φωστή­ρες να «εκσυγ­χρο­νί­σουν» την παλιο­μο­δί­τι­κη παι­δεία μιλώ­ντας για σεξ σε παι­δά­κια που δεν ξέρουν να πλέ­νουν καλά ούτε τα χέρια τους. 

Βέβαια ξέρουν πολύ καλά ότι όταν «φυτεύ­εις» το σεξ στο μυα­λό των ανθρώ­πων η κατά­λη­ξη είναι ανα­με­νό­με­νη. Με το σεξ παρά­γε­ται μία ορμό­νη που λει­τουρ­γεί ως ναρ­κω­τι­κό και στην οποία επί­σης μπο­ρεί να εθι­στεί ένας άνθρω­πος. Βολι­κός αυτός ο εθι­σμός και το να ασχο­λεί­ται κανείς συνε­χώς με το «πρά­μα» του κι όχι με τα δάνεια που υπο­γρά­φουν στο όνο­μά του, τα οποία θα πλη­ρώ­νει για τα επό­με­να 150 χρό­νια.
Η σεξουα­λι­κή αγω­γή δημιουρ­γεί την πεποί­θη­ση στα παι­δά­κια ότι είναι φυσιο­λο­γι­κό να κάνουν σεξ στα 13 ή στα 15 …αρκεί απλά να παίρ­νουν προ­φυ­λά­ξεις… Σαν να μην γνω­ρί­ζουν οι φωστή­ρες της «προ­ό­δου» και του «δια­φω­τι­σμού» ότι ακό­μα και οι μεγά­λοι δεν παίρ­νουν ποτέ προ­φυ­λά­ξεις… πόσο μάλ­λον τα παι­δά­κια, που θεω­ρού­νται τόσο ανώ­ρι­μα, ώστε να μην τους επι­τρέ­πει ούτε σε ασαν­σέρ να μπαί­νουν ασυ­νό­δευ­τα πριν κλεί­σουν τα 14 τους χρό­νια.
Και μετά την προ­ώ­θη­ση της πρό­ω­ρης σεξουα­λι­κό­τη­τας …οι ίδιοι «δια­φω­τι­στές» μάχο­νται και για το δικαί­ω­μα στην έκτρω­ση! Και είναι οι ίδιοι που ευχα­ρί­στως θα έβα­ζαν φυλα­κή κάποιον που θα σκό­τω­νε ένα γατά­κι …αλλά υπε­ρα­σπί­ζο­νται με μανία …κάποιον που θα σκό­τω­νε ένα αγέν­νη­το παι­δά­κι. Κι όλα αυτά… ενώ υπάρ­χει τρο­με­ρή ζήτη­ση για παι­διά προς υιο­θε­σία… οι «δια­φω­τι­στές» προ­ω­θούν σκό­πι­μα τις εκτρώ­σεις …για να δια­τη­ρού­νται ψηλά οι τιμές. Όλα μελε­τη­μέ­να στην εντέ­λεια.
Σημειώ­στε ότι στα σχο­λεία της Ελίτ, εκεί που σπου­δά­ζουν οι Rothschild τους απο­γό­νους τους… τα αγό­ρια δεν έρχο­νται σε επα­φή με τα κορί­τσια.
Πόσο «χαζοί» πρέ­πει να είναι αυτοί οι ισχυ­ροί… που στα ΔΙΚΑ ΜΑΣ παι­διά επι­βάλ­λουν τον «δια­φω­τι­σμό», ενώ τα δικά τους παι­διά σπου­δά­ζουν σε Μεσαιω­νι­κά κτί­ρια, φορώ­ντας γρα­βά­τες… χωρίς φοι­τη­το­πα­τέ­ρες-λαμό­για της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ κ.λπ. Είναι να τους λυπά­σαι…

Πηγή: dailymail.co.uk
Πηγή: dailymail.co.uk

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας