Περί σφαγών αμάχων από Ρωμιούς στην Κύπρο…

| upd 3 Ιανουαρίου 2018 23:22
0
52

Ως Έλλη­νας που διά­βα­σε σε επί­ση­μη Τουρ­κι­κή ιστο­σε­λί­δα για σφα­γές που διέ­πρα­ξαν Ρωμιοί …ενα­ντί­ον αμά­χων στην Κύπρο …το μυα­λό μου …πήγε και πάλι στους επι­κυ­ρί­αρ­χους.

Όλες οι σφα­γές ενα­ντί­ον αμά­χων που έγι­ναν στην Ελλά­δα από το 1821 …δεν απο­σκο­πού­σαν στην από­κτη­ση ενός στρα­τιω­τι­κού πλε­ο­νε­κτή­μα­τος, δεν είχαν κανέ­ναν πατριω­τι­κό σκο­πό …πέρα από το να προ­κα­λέ­σουν τη οργι­σμέ­νη και από­λυ­τα δικαιο­λο­γη­μέ­νη απά­ντη­ση του εχθρού.

Η Άλω­ση της Τρι­πο­λι­τσάς είχε κάποιον στρα­τη­γι­κό σκο­πό πέρα από το να αφη­νιά­σει τους Οθω­μα­νούς;

Οι σφα­γές της Νάου­σας και της Χίου που είχαν ως εκτε­λε­στές …κάποιους που δεν ήταν ούτε Έλλη­νες, ούτε Τούρ­κοι… είχαν κάποιον άλλον σκο­πό πέρα από το να αφη­νιά­σουν τους Έλλη­νες;

Είναι δυνα­τόν πατριώ­της Έλλη­νας ή πατριώ­της Ελλη­νο­κύ­πριος …να ήθε­λε να προ­κα­λέ­σει δικαιο­λο­γη­μέ­νη στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση των Τούρ­κων στην Κύπρο; Όχι βέβαια…

Μερι­κοί ελλη­νό­φω­νοι προ­δό­τες και ρου­φιά­νοι του Κίσ­σιν­γκερ όμως, ένα­ντι αμοι­βής… ευχα­ρί­στως θα εγκλη­μα­τού­σαν ενα­ντί­ον αμά­χων …ώστε οι προ­σχε­δια­σμέ­νες εξε­λί­ξεις …να φανούν καθό­λα φυσιο­λο­γι­κές και αυτο­νό­η­τες.

Αυτά τα «κόλ­πα», αυτές οι «αυθόρ­μη­τες» σφα­γές που επι­φέ­ρουν προ­σχε­δια­σμέ­νες εξε­λί­ξεις σε μία δια­μά­χη, είναι επι­νό­η­ση των ψυχρών κι αδί­στα­κτων σιω­νι­στών.

Και ψάχνο­ντας, έτσι στο πόδι …δια­πι­στώ­νω ότι πίσω από το συγκε­κρι­μέ­νο σκη­νι­κό ήταν ο γνω­στός πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ας Ιωαν­νί­δης (…βλέ­πε Ζακ Αλαζ­ρά­κη — βλέ­πε Μοσάντ και CIA;).

Πηγή: paron.gr

Μαθαί­νω ότι ο ΕΟΚΑ Β’ ήταν ελεγ­χό­με­νος από τις ΗΠΑ, δήθεν ως «κομ­μου­νι­στο­φά­γοι» (τύπου Gladio και Stay Behind) …και η πολύ βολι­κή σφα­γή Τουρ­κο­κύ­πριων αμά­χων που προ­κά­λε­σε την «δικαιο­λο­γη­μέ­νη» εισβο­λή των Κεμα­λι­στών Στρα­τιω­τι­κών της Τουρ­κί­ας με τις ευλο­γί­ες του ΝΑΤΟ και του περιού­σιου Κίσ­σιν­γκερ … απο­κτά νόη­μα και λογι­κή.

Οι δε Κεμα­λι­στές, αυτοί που τώρα προ­στα­τεύ­ουν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κι όλο το ΝΑΤΟ … επι­δό­θη­καν σε παρό­μοια και χει­ρό­τε­ρα εγκλή­μα­τα κατά αμά­χων Ελλη­νο­κυ­πρί­ων έχο­ντας στις πλά­τες όλη τη Δύση και το Ισρα­ήλ … χωρίς τον παρα­μι­κρό φόβο κυρώ­σε­ων, διε­θνών δικα­στη­ρί­ων κλπ.

Έτσι Χρι­στια­νοί και Μου­σουλ­μά­νοι κάτοι­κοι της Κύπρου μετα­τρά­πη­καν από συγκά­τοι­κοι σε οργι­σμέ­νους εχθρούς… και με τον ίδιο τρό­πο λει­τούρ­γη­σαν οι Δυτι­κοί και στη Γιου­γκο­σλα­βία, στη Λιβύη, στη Συρία, την Ουκρα­νία κ.λπ…

Όλοι οι λαοί που δεν εκλέ­γουν πρά­κτο­ρες των τοκο­γλύ­φων …παθαί­νουν «εμφύ­λιο» …κατό­πιν απρό­κλη­των σφα­γών αθώ­ων που υπο­τί­θε­ται διέ­πρα­ξαν οι άλλοι…

Τίμη­μα για τη στή­ρι­ξη των Κυπρί­ων στον αγώ­να τους για ανε­ξαρ­τη­σία πλή­ρω­σαν μέχρι και οι Έλλη­νες της Πόλης με τα Σεπτεμ­βρια­νά …Πάλι με προ­βο­κά­τσια, πάλι με εμπλο­κή πρα­κτό­ρων των «συμ­μά­χων» μας των Άγγλων… οι «εθνι­κι­στές» πρά­κτο­ρες των Δυτι­κών επι­τέ­θη­καν στους Έλλη­νες της Πόλης.

Η Ελλη­νι­κή Κυβέρ­νη­ση έλα­βε το «συστη­μέ­νο» μήνυ­μα από τα ξένα αφε­ντι­κά …κι έκτο­τε άφη­σε την Κύπρο στη μοί­ρα της… ενώ βοή­θη­σε πρα­κτι­κά τους εχθρούς της Κύπρου να τιμω­ρή­σουν τους Κύπριους για την αυθά­δεια που έδει­ξαν απέ­να­ντι στα ξένα αφε­ντι­κά.

Οι Άγγλοι έσφα­ζαν τους Κύπριους …και την ίδια στιγ­μή εμείς είχα­με τους Άγγλους στα όπα-όπα…

Πηγή: trt.net.tr

Πηγή: protothema.gr

Πηγή: protothema.gr

Πηγή: newsbomb.com.cy

Πηγή: timesofisrael.com

Πηγή: enet.gr

Πηγή: Wikipedia
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας