Περί ΤΑΙΠΕΔ ο λόγος…

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
5

Μία από τις κομπί­νες μετα­κύ­λη­σης του χρέ­ους στην επό­με­νη γενιά, είναι να που­λά­νε Δημό­σια Κτί­ρια που χρη­σι­μο­ποιού­νται και μετά να τα ξανα­νοι­κιά­ζουν από τους νέους ιδιο­κτή­τες. Τα μετρη­τά που εισπράτ­τουν από τους αγο­ρα­στές πάνε κατευ­θεί­αν στους τοκο­γλύ­φους και μετά από 20 χρό­νια οι αγο­ρα­στές θα έχουν αυξή­σει την περιου­σία τους εις βάρος των φορο­λο­γου­μέ­νων χωρίς να ρισκά­ρουν το παρα­μι­κρό.

Κι όλα αυτά με τα ακί­νη­τα του Δημο­σί­ου που πλη­ρώ­σα­με εμείς. Θα μας βάλουν να τα πλη­ρώ­σου­με για δεύ­τε­ρη φορά, ώστε να πλη­ρώ­σουν τα εικο­νι­κά δάνεια των εξο­πλι­στι­κών, των Ολυ­μπια­κών και τα θαλασ­σο­δά­νεια των ντα­βα­τζή­δων και των πολι­τι­κών.

Η Δικαιο­σύ­νη πιέ­στη­κε να ψάξει το θέμα των μισθώ­σε­ων αυτών των Δημο­σί­ων κτι­ρί­ων. Μόνο που τώρα οι υπη­ρέ­τριες των τοκο­γλύ­φων πιέ­ζουν να στα­μα­τή­σουν οι διώ­ξεις …με ευθεία παρέμ­βα­ση στην «ανε­ξάρ­τη­τη» Δικαιο­σύ­νη προ­κει­μέ­νου να εκτα­μιευ­θεί η δόση που εννο­εί­ται δεν προ­ο­ρί­ζε­ται για την Ελλη­νι­κή Οικο­νο­μία. Υπε­ρά­νω όλων οι τοκο­γλύ­φοι και οι πρά­κτο­ρες των τοκο­γλύ­φων. Οι μόνοι που δικαιού­νται νομι­κή ασυ­λία για όλα τα εγκλή­μα­τα που δια­πράτ­τουν εις βάρος της Δημό­σιας και της Ιδιω­τι­κής περιου­σί­ας των Ελλή­νων.

Και δεν φτά­νει που τα ΜΜΕ με την προ­πα­γάν­δα και τα ασύ­στο­λα ψεύ­δη τους επι­βάλ­λουν στους Έλλη­νες ποιους προ­δό­τες να στεί­λουν στη Βου­λή …στο τέλος θα μας κατη­γο­ρή­σουν ως συνερ­γούς αυτών των εγκλη­μά­των καθώς όλα έγι­ναν με δική μας «εξου­σιο­δό­τη­ση». Βέβαια είδα­με στα Σκό­πια και στην Ουκρα­νία τι συνέ­βη όταν οι πολί­τες δεν επέ­λε­ξαν πρά­κτο­ρες των τοκο­γλύ­φων να ανα­λά­βουν την κυβέρ­νη­ση… Και το ότι στην Ελλά­δα όλα κυλούν ομα­λά …είναι από­δει­ξη ότι η «επα­να­στα­τι­κή» κυβέρ­νη­ση είναι μία ακό­μα πετυ­χη­μέ­νη «επα­νά­στα­ση» του Συστή­μα­τος που εξυ­πη­ρε­τεί τους βρι­κό­λα­κες των τρα­πε­ζών. Και μην γελιέ­στε…

Μπο­ρεί όντως εμείς τυπι­κά να χρω­στά­με πλέ­ον μόνο στα κρά­τη και στους Ευρω­παί­ους φορο­λο­γού­με­νους …όμως τα Ευρω­παϊ­κά κρά­τη συνε­χί­ζουν να χρω­στούν στους Τρα­πε­ζί­τες και οι κυβερ­νή­σεις τους συνε­χί­ζουν να ελέγ­χο­νται από ανθρώ­πους της Τρα­πε­ζι­κής Μαφί­ας. Γι’ αυτό δεν πρέ­πει να μας εκπλήσ­σει η περί­ερ­γη αλα­ζο­νι­κή κι αποι­κιο­κρα­τι­κή στά­ση των ξένων πολι­τι­κά­ντη­δων απέ­να­ντι στην Ελλά­δα. Φαι­νο­με­νι­κά είναι εκλεγ­μέ­νοι πολι­τι­κοί …στην ουσία είναι μαριο­νέ­τες των αδί­στα­κτων Τρα­πε­ζι­τών κι όταν πρό­κει­ται για τα συμ­φέ­ρο­ντα των αφε­ντι­κών …είναι όλοι πρό­θυ­μοι να αιμα­το­κυ­λή­σουν έναν λαό …χωρίς δεύ­τε­ρη σκέ­ψη.

Κι όπως είδα­με στα Σκό­πια κι όπως βλέ­που­με κι εδώ στην Ελλά­δα …το τελευ­ταίο που τους ενδια­φέ­ρει είναι η Δημο­κρα­τία και η Δικαιο­σύ­νη. Όταν η Δημο­κρα­τία δεν τα φέρ­νει όπως τα θέλουν …επι­βάλ­λουν Χού­ντα. Κι η αντί­λη­ψή τους για τη Δικαιο­σύ­νη …είναι αυτή βάσει της οποί­ας λει­τουρ­γεί το κέντρο βασα­νι­στη­ρί­ων του Γκουα­ντά­να­μο και βάσει της οποί­ας το ΝΑΤΟ μπο­ρεί να εισβάλ­λει σε όποια χώρα θέλει, να σκο­τώ­σει και να κατα­στρέ­ψει χωρίς καμία συνέ­πεια …αρκεί να συνυ­πο­γρά­ψουν μερι­κοί ηγέ­τες της Δύσης την ανά­γκη γι’ αυτή την επί­θε­ση.

Πηγή: tribune.gr

O B. Nτο­μπρόβ­σκις ανέ­φε­ρε ότι χθες το γερ­μα­νι­κό κοι­νο­βού­λιο ενέ­κρι­νε την ολο­κλή­ρω­ση της δεύ­τε­ρης αξιο­λό­γη­σης του ελλη­νι­κού προ­γράμ­μα­τος, και θεω­ρη­τι­κά και την εκτα­μί­ευ­ση της επό­με­νης δόσης, ωστό­σο πρό­σθε­σε ότι υπάρ­χει ένα ζήτη­μα με την ποι­νι­κή δίω­ξη τεχνι­κών συμ­βού­λων του ΤΑΙΠΕΔ που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη. «Έχου­με εμπι­στο­σύ­νη ότι το θέμα θα επι­λυ­θεί από τις ελλη­νι­κές αρχές τις επό­με­νες λίγες ημέ­ρες, ούτως ώστε η εκτα­μί­ευ­ση να γίνει εγκαί­ρως», δήλω­σε ο Β. Ντο­μπρόβ­σκις και προ­σέ­θε­σε: «Τα πράγ­μα­τα βρί­σκο­νται στο σωστό δρό­μο και ανα­μέ­νου­με ότι η εκτα­μί­ευ­ση θα γίνει το συντο­μό­τε­ρο».

Σήμε­ρα στις Βρυ­ξέλ­λες συνε­δριά­ζει το Euroworking Group, όπου μετα­ξύ άλλων θα συζη­τη­θεί το ζήτη­μα της εκτα­μί­ευ­σης της επό­με­νης δόσης των δανεί­ων προς την Ελλά­δα και συγκε­κρι­μέ­να η εκτα­μί­ευ­ση της πρώ­της υπο­δό­σης, ύψους 7,7 δισ. ευρώ. Πηγές της ευρω­ζώ­νης ανέ­φε­ραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι αρκε­τές είναι οι χώρες που θέτουν ως προ­ϋ­πό­θε­ση για την τελι­κή έγκρι­ση της εκτα­μί­ευ­σης, την επί­λυ­ση από τις ελλη­νι­κές αρχές του ζητή­μα­τος με τις διώ­ξεις κατά τριών στε­λε­χών των θεσμών που είχαν ανα­λά­βει συμ­βου­λευ­τι­κό ρόλο στο ΤΑΙΠΕΔ.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η τελι­κή τυπι­κή έγκρι­ση της εκτα­μί­ευ­σης ανα­μέ­νε­ται να δοθεί από το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο του ESM, μετά την ολο­κλή­ρω­ση των δια­δι­κα­σιών έγκρι­σης από τα εθνι­κά κοι­νο­βού­λια. Καλώς εχό­ντων των πραγ­μά­των, η εκτα­μί­ευ­ση ανα­μέ­νε­ται να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί πριν από τα μέσα Ιου­λί­ου.

Πηγή: energypress.gr

Ποι­νι­κή δίω­ξη για βαρύ­τα­τες κακουρ­γη­μα­τι­κές πρά­ξεις ασκή­θη­κε από την εισαγ­γε­λέα Δια­φθο­ράς Ελέ­νη Ράι­κου κατά τριών μελών του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου και άλλων στε­λε­χών του ΤΑΙΠΕΔ για μη επω­φε­λή αξιο­ποί­η­ση 28 ακι­νή­των.

Οι διώ­ξεις ασκή­θη­καν μετά από τη διε­νέρ­γεια προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης από τους εισαγ­γε­λείς κατά της Δια­φθο­ράς Ιωάν­νη Σέβη και Αγγε­λι­κής Τρια­ντα­φύλ­λου, με αφορ­μή μηνυ­τή­ρια ανα­φο­ρά που είχαν υπο­βά­λει δικη­γό­ροι, μέλη του Δικη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου Πει­ραιά, προ­κει­μέ­νου να διε­ρευ­νη­θεί αν η αξιο­ποί­η­ση από το ΤΑΙΠΕΔ 28 ακι­νή­των του Δημο­σί­ου μέσω πώλη­σης και επα­να­μί­σθω­σης ήταν επω­φε­λής.

Η δίω­ξη που ασκή­θη­κε με βάση τα ευρή­μα­τα της προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης, σύμ­φω­να με τα οποία η δια­δι­κα­σία που τηρή­θη­κε δεν ήταν επω­φε­λής για τα συμ­φέ­ρο­ντα του Δημο­σί­ου, αφο­ρά:

Α. Το αδί­κη­μα της υπε­ξαί­ρε­σης με τις επι­βα­ρυ­ντι­κές περι­στά­σεις του νόμου 1608 περί κατα­χρα­στών του Δημο­σί­ου, το οποίο στρέ­φε­ται κατά τριών μελών του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ

Να σημειω­θεί ότι με βάση τον κατα­στα­τι­κό νόμο του ΤΑΙΠΕΔ τα μέλη του ΔΣ για πρά­ξεις ή παρα­λεί­ψεις τους που έχουν την έγκρι­ση του επι­στη­μο­νι­κού συμ­βου­λί­ου κι έχουν περά­σει από την κρί­ση του Ελεγ­κτι­κού Συνε­δρί­ου δεν έχουν καμία ποι­νι­κή ή αστι­κή ευθύ­νη. Έτσι δεν διώ­κο­νται για το αδί­κη­μα της απι­στί­ας αλλά μόνο για την υπε­ξαί­ρε­ση.

Β. Το αδί­κη­μα της απι­στί­ας στην υπη­ρε­σία με την επι­βα­ρυ­ντι­κή περί­στα­ση του 1608 και με ζημιά που υπερ­βαί­νει τα 580 εκατ. ευρώ, που στρέ­φε­ται κατά των μελών του συμ­βου­λί­ου εμπει­ρο­γνω­μό­νων του ΤΑΙΠΕΔ.

Ο φάκε­λος της δικο­γρα­φί­ας αφο­ρά τα 28 ακί­νη­τα, πέντε κτί­ρια των υπουρ­γεί­ων Πολι­τι­σμού, Εσω­τε­ρι­κών, Δικαιο­σύ­νης, Υγεί­ας και Παι­δεί­ας, 13 κτί­ρια ΔΟY και πέντε κτί­ρια της Αστυ­νο­μί­ας, που μετα­βι­βά­στη­καν στο ΤΑΙΠΕΔ με σκο­πό την πώλη­ση και λει­τουρ­γι­κή μίσθω­ση τους (sale-and-lease-back), για 20 χρό­νια.

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας