Περί της χρήσης του όρου «Μακεδονία» ο λόγος…

| upd 13 Ιανουαρίου 2018 15:16
0
47

Η επι­λο­γή της χρή­σης του όρου «Μακε­δο­νία» από σλα­βι­κά κρά­τη είχε απο­κλει­στι­κό σκο­πό τον σφε­τε­ρι­σμό των εδα­φών της Μακε­δο­νί­ας που βγά­ζουν στο Αιγαίο με επω­φε­λού­με­νη φυσι­κά τη μητέ­ρα των Σλά­βων …Ρωσία. Γι’ αυτό ακό­μα και ο Πού­τιν συνε­χί­ζει να απο­κα­λεί τα Σκό­πια …«Μακε­δο­νία».

Αυτή είναι η ουσία του Μακε­δο­νι­κού κι όλα τα υπό­λοι­πα είναι προ­σχή­μα­τα για καμου­φλάζ ή συνέ­πειες αυτών των επι­διώ­ξε­ων.

Αυτός ο καθα­ρά στρα­τη­γι­κός κι εμπο­ρι­κός στό­χος των Σλα­βι­κών κρα­τών είναι η βάση και η πηγή χρη­μα­το­δό­τη­σης όλων των επι­νο­ή­σε­ων …περί κατα­πιε­σμέ­νων μειο­νο­τή­των ΜΗ Ελλή­νων στην Ελλη­νι­κή Μακε­δο­νία.

Αυτά τα σλα­βι­κά κρά­τη προ­σπά­θη­σαν να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν τους κατοί­κους της Μακε­δο­νί­ας που μιλού­σαν δια­λέ­κτους, ασχέ­τως πραγ­μα­τι­κής κατα­γω­γής ή DNA, δηλα­δή τους σλα­βό­φω­νους, τους βλα­χό­φω­νους κ.λπ.… για να δημιουρ­γή­σουν μειο­νο­τι­κούς πυρή­νες και με πρό­σχη­μα την προ­στα­σία τους να απαι­τή­σουν ανταλ­λάγ­μα­τα. Δηλα­δή, να υπάρ­χει πάντα έτοι­μο το υπέ­δα­φος, ώστε με μία προ­βο­κά­τσια να δικαιο­λο­γη­θεί μία εισβο­λή, μία αλλα­γή συνό­ρων κ.λπ. όπως έγι­νε δηλα­δή και στην Κύπρο… ή έστω μία εξα­σφα­λι­σμέ­νη πρό­σβα­ση σε λιμά­νι του Αιγαί­ου.

Λίγο πριν υπο­χω­ρή­σουν οι Οθω­μα­νοί από τη Μακε­δο­νία έγι­ναν μεγά­λες μετα­κι­νή­σεις πλη­θυ­σμών από τον Βορ­ρά προς τον Νότο και τα ενδια­φε­ρό­με­να σλα­βι­κά κρά­τη έστελ­ναν δασκά­λους και ιερείς, για να δημιουρ­γή­σουν σλα­βό­φω­να σχο­λεία και σλα­βό­φω­νες εκκλη­σί­ες …εκεί που ποτέ δεν υπήρ­χαν πριν το 1870. Και στην Κύπρο ομοί­ως έγι­νε εποι­κι­σμός, για να γεμί­σει η Κύπρος με ανθρώ­πους που δεν ήταν συνη­θι­σμέ­νοι να συμ­βιώ­νουν με Χρι­στια­νούς …όπως οι Τουρ­κο­κύ­πριοι …ώστε η διχο­τό­μη­ση να έχει και κοι­νω­νι­κό χαρα­κτή­ρα.

Στη Μακε­δο­νία …για να προ­σελ­κύ­σουν τους σλα­βό­φω­νους να εντα­χθούν στα μειο­νο­τι­κά σχο­λεία, χρη­σι­μο­ποιού­σαν είτε την τρο­μο­κρα­τία, είτε και οικο­νο­μι­κά ανταλ­λάγ­μα­τα.

Κι έτσι δημιουρ­γή­θη­καν αμέ­τρη­τες περι­πτώ­σεις ανθρώ­πων, που ενώ ήταν αδέρ­φια …αυτο­προσ­διο­ρί­ζο­νταν εθνι­κά εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κά, σύμ­φω­να με τις προ­τι­μή­σεις τους ή σύμ­φω­να με τα δώρα που ελάμ­βα­ναν, για να στεί­λουν τα παι­διά τους σε δια­φο­ρε­τι­κά μειο­νο­τι­κά σχο­λεία.

Οπό­τε, μπο­ρεί­τε να κατα­λά­βε­τε πόσο πολύ­πλο­κο έγι­νε το θέμα της εθνι­κό­τη­τας, ειδι­κά στη Μακε­δο­νία …γι’ αυτό και το Μακε­δο­νι­κό πρό­βλη­μα είναι δια­φο­ρε­τι­κό …από σπί­τι σε σπί­τι κι όχι απλά από χωριό σε χωριό.

Κάπως έτσι βρέ­θη­καν Βλά­χοι να φοι­τούν σε Ρου­μα­νι­κά σχο­λεία και σλα­βό­φω­νοι να φοι­τούν σε Σερ­βι­κά και Βουλ­γα­ρι­κά σχο­λεία, όμως με μία τερά­στια δια­φο­ρά… Η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία και των Βλά­χων και Σλα­βό­φω­νων γενι­κά …φοι­τού­σαν στα Ελλη­νι­κά Σχο­λεία και εκκλη­σια­ζό­ντου­σαν στις ελλη­νό­φω­νες εκκλη­σί­ες.

Σημειώ­στε ότι όλοι …ανε­ξαρ­τή­τως «εθνι­κής» συνεί­δη­σης ήταν Ορθό­δο­ξοι Χρι­στια­νοί και οι ανά­μει­κτοι γάμοι ήταν αμέ­τρη­τοι.

Στο Βιλα­έ­τι της Θεσ­σα­λο­νί­κης και στο Βιλα­έ­τι του Μονα­στη­ρί­ου …η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των μαθη­τών φοι­τού­σε σε Ελλη­νι­κά Σχο­λεία. Το ότι η Μακε­δο­νία ήταν Ελλη­νι­κή …δεν ήταν απλά ένα σύν­θη­μα …αλλά μία πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, που απο­δει­κνύ­ε­ται εύκο­λα με αριθ­μούς …και με βάση ΟΛΕΣ τις απο­γρα­φές που έγι­ναν ποτέ.

Η πλειο­ψη­φία των κατοί­κων της ήταν ή αισθά­νο­νταν Έλλη­νες και γι’ αυτό δεν υπήρ­χαν ΜΗ Ελλη­νι­κά σχο­λεία προ του 1870, ούτε Εκκλη­σί­ες με ξενό­γλωσ­σες αγιο­γρα­φί­ες.

Απε­να­ντί­ας …σε όλες τις γει­το­νι­κές χώρες υπήρ­χαν ανέ­κα­θεν Εκκλη­σί­ες που απευ­θύ­νο­νταν σε Έλλη­νες. Αυτή λοι­πόν η πλειο­ψη­φία Ελλή­νων, ήταν και Ελλη­νό­φω­νοι και Σλα­βό­φω­νοι και Βλα­χό­φω­νοι κ.ο.κ.

Αυτός ήταν κι ο λόγος που για να μειω­θούν τα ποσο­στά των Ελλή­νων στη Μακε­δο­νία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν μεγά­λες μετα­κι­νή­σεις πλη­θυ­σμών από τον Βορ­ρά προς τη Μακε­δο­νία και δημιουρ­γή­θη­καν από το που­θε­νά νέα χωριά με έποι­κους …κάτι που έκα­νε την υπό­θε­ση ακό­μα πιο περί­πλο­κη.

Μετά το τέλος των Βαλ­κα­νι­κών Πολέ­μων …πρα­κτι­κά δόθη­κε η δυνα­τό­τη­τα στους σλα­βό­φω­νους Μακε­δό­νες ή εποί­κους που αυτο­προσ­διο­ρι­ζό­ντου­σαν ως Μη Έλλη­νες να μετα­να­στεύ­σουν στη χώρα που θεω­ρού­σαν πατρί­δα τους.

Αδέρ­φια και ξαδέρ­φια βρέ­θη­καν να επι­λέ­γουν δια­φο­ρε­τι­κές χώρες κι έτσι υπάρ­χουν οικο­γέ­νειες που έχουν παρα­κλά­δια και σε Ελλά­δα και σε Σκό­πια και σε Βουλ­γα­ρία.

Το ίδιο συνέ­βη και με τους Βλα­χό­φω­νους. Υπάρ­χουν Βλά­χοι με παρα­κλά­δια της οικο­γέ­νειάς τους στη Ρου­μα­νία …που βρέ­θη­καν εκεί ως «Ρου­μα­νί­ζο­ντες». Και πάλι βέβαια αυτά τα φαι­νό­με­να προ­έ­κυ­ψαν όταν έπε­σε χρή­μα …όταν δηλα­δή η Ρου­μα­νία άρχι­σε να δίνει υπο­τρο­φί­ες σε βλα­χό­φω­νους να φοι­τή­σουν σε σχο­λεία της Ρου­μα­νί­ας.

Παρό­λο που θεω­ρη­τι­κά όσοι δεν αισθά­νο­νταν Έλλη­νες εγκα­τέ­λει­ψαν την Ελλά­δα …ενδε­χο­μέ­νως στην πρά­ξη κάποιοι να παρέ­μει­ναν στην Ελλά­δα. Και όντως κατά των Β’ Π.Π. κάποιοι ως φιλο­βα­σι­λι­κοί Βουλ­γα­ρό­φι­λοι τάχθη­καν με τους Γερ­μα­νούς. Αυτό βέβαια μέχρι η Βουλ­γα­ρία να γίνει κομ­μου­νι­στι­κό κρά­τος και αυτοί οι ίδιοι παρα­μέ­νο­ντας στην Ελλά­δα …να δηλώ­σουν και Έλλη­νες και εθνι­κό­φρο­νες!

Και για έναν Μακε­δό­να σλα­βό­φω­νο, δεν υπάρ­χει πιο εύκο­λο πράγ­μα από το να αυτο­προσ­διο­ρι­στεί όπως θέλει. Δεν είναι θέμα πραγ­μα­τι­κής κατα­γω­γής και DNA …αλλά προ­σω­πι­κής ή συμ­φε­ρο­ντο­λο­γι­κής επι­λο­γής. Γι’ αυτό κι έχου­με και φαι­νό­με­να …με απο­γό­νους Ελλή­νων Μακε­δο­νο­μά­χων …σήμε­ρα να δηλώ­νουν ΜΗ Έλλη­νες. Ο πρώ­ην Πρω­θυ­πουρ­γός της FYROM Γκε­ορ­γκιέφ­σκι …αφού ξερά­θη­κε η γλώσ­σα του να μιλά­ει για το έθνος των «μακε­δό­νων» …μόλις έφυ­γε από την πολι­τι­κή, πήρε Βουλ­γα­ρι­κό δια­βα­τή­ριο και πλέ­ον επι­μέ­νει ότι οι Σκο­πια­νοί είναι Βουλ­γα­ρι­κής κατα­γω­γής.

Τόσο απλά…

Σημειώ­στε ότι στη Μακε­δο­νία είναι σλα­βό­φω­νοι και οι Ρομά και πολ­λοί Βλά­χοι και πολ­λοί Αρβα­νί­τες.

Δεν ταυ­τί­ζε­ται η σλα­βο­φω­νία με φυλε­τι­κά ή πολι­τι­στι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά …πόσο μάλ­λον με εθνο­λο­γι­κά.

Κι αυτές οι κατα­στά­σεις υπάρ­χουν όπου υπάρ­χει πολυ­γλωσ­σία. Στην Ελβε­τία για παρά­δειγ­μα ποιος Ελβε­τός δεν μπο­ρεί να δηλώ­σει Ιτα­λι­κή κατα­γω­γή ή Γερ­μα­νι­κή ή Γαλ­λι­κή …ανε­ξαρ­τή­τως ποια γλώσ­σα μιλά­ει καλύ­τε­ρα; Αν έπρε­πε να δια­λυ­θεί η Ελβε­τία ποιος θα υπα­γό­ρευε στους Ελβε­τούς ποια γει­το­νι­κή χώρα να θεω­ρή­σουν πατρί­δα τους και με ποια κρι­τή­ρια; Να μιλά­με όμως για Ελβε­τι­κό Έθνος ακού­γε­ται παρά­ξε­νο όπως και το να μιλά­με για Αμε­ρι­κα­νι­κό Έθνος …το οποίο απο­τε­λεί­ται από ανθρώ­πους που δεν είναι εθνο­λο­γι­κά Αμε­ρι­κα­νοί… Κι εξί­σου γελοίο είναι να μιλά­ει κανείς για Μακε­δο­νι­κό Έθνος… και μάλι­στα αυτό να πρέ­πει να εκπρο­σω­πεί­ται απο­κλει­στι­κά από Σλα­βό­φω­νους …αφή­νο­ντας απ’ έξω όλους τους άλλους παμπά­λαιους κατοί­κους της Μακε­δο­νί­ας, Βλά­χους, ή Αρβα­νί­τες, ή Ελλη­νό­φω­νους, που απο­δε­δειγ­μέ­να κατοι­κούν στην περιο­χή από πολ­λούς αιώ­νες πριν.

Αυτή λοι­πόν η απί­στευ­τα πολύ­πλο­κη Μακε­δο­νι­κή Σαλά­τα… όπως κατα­λα­βαί­νει κανείς …δεν επι­δέ­χε­ται εύκο­λης λύσης.

Κι επει­δή από μόνο του το Μακε­δο­νι­κό …φαί­νε­ται ότι δεν ήταν αρκε­τά περί­πλο­κο …οι πρά­κτο­ρες των Ελλη­νι­κών Κυβερ­νή­σε­ων …μέχρι και στις μέρες μας χρη­σι­μο­ποί­η­σαν τους δίγλωσ­σους Έλλη­νες ως «κοπά­δια» που τα βαφτί­ζουν κατά βού­λη­ση.

Οι Σλα­βό­φω­νοι της Μακε­δο­νί­ας …βαφτί­στη­καν «Σερ­βι­κή Μειο­νό­τη­τα» από τον παπ­πού Πάγκα­λο και μερι­κά χρό­νια μετά …τους ίδιους σλα­βό­φω­νους …οι φωστή­ρες της Βου­λής τους βάφτι­σαν «Βουλ­γα­ρι­κή Μειο­νό­τη­τα» …χωρίς να γίνει καμία σχε­τι­κή απο­γρα­φή. Με μία υπο­γρα­φή πάνω σ’ ένα παλιό­χαρ­το θα άλλα­ζαν τη μοί­ρα ανθρώ­πων, που αισθά­νο­νταν Έλλη­νες και δεν ήθε­λαν να έχουν καμία σχέ­ση …ούτε με τη Σερ­βία, ούτε με τη Βουλ­γα­ρία.

Τους δε σλα­βό­φω­νους της Θρά­κης, τους Πομά­κους δηλα­δή …τους βάφτι­σαν «Τουρ­κι­κή Μειο­νό­τη­τα», για­τί οι πρά­κτο­ρες που μας κυβερ­νούν τους χρη­σι­μο­ποιούν ως αντάλ­λαγ­μα προς την Τουρ­κία.

Χρη­σι­μο­ποί­η­σαν χωρίς έλε­ος …εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες ανθρώ­πων …για να κάνουν απλά …δημό­σιες σχέ­σεις …ή για να ικα­νο­ποι­ή­σουν τα ξένα αφε­ντι­κά τους.

Κανείς δεν μπή­κε στον κόπο να ρωτή­σει τους ίδιους τους σλα­βό­φω­νους πως αυτο­προσ­διο­ρί­ζο­νται …για­τί το μόνο που ενδιέ­φε­ρε τους που­λη­μέ­νους πολι­τι­κούς ήταν η καρέ­κλα και η εύνοια των ξένων αφε­ντι­κών.

Τα Σκό­πια, με τις ευλο­γί­ες της Δύσης, είχαν βάλει στο Σύνταγ­μά τους ξεκά­θα­ρη ανα­φο­ρά σε ΕΝΙΑΙΑ Μακε­δο­νία. Δεν ήταν δηλα­δή απλά μία μεμο­νω­μέ­νη ρητο­ρι­κή κάποιων υπε­ρε­θνι­κι­στών, αλλά επί­ση­μος εθνι­κός σκο­πός, κατα­γε­γραμ­μέ­νος στο Σύνταγ­μά τους.

Και που βρή­κε το θάρ­ρος αυτό το μικρό και φτω­χό κρά­τος χωρίς στρα­τό …να γνω­στο­ποι­ή­σει στις πολύ μεγα­λύ­τε­ρες Ελλά­δα και Βουλ­γα­ρία ότι προ­τί­θε­ται να ενώ­σει τις τρεις Μακε­δο­νί­ες;

Ποιους είχε από πίσω του; Μα φυσι­κά τον Soros-Rothschild, τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Όχι τους Ρώσους, αλλά τους ίδιους τους προ­στά­τες που έχει και το Ελλη­νι­κό προ­τε­κτο­ρά­το.

Και …ο εθνι­κός αυτός σκο­πός …δεν στα­μά­τη­σε να καλ­λιερ­γεί­ται στους νέους ποτέ… απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι με τις πλά­τες των δήθεν συμ­μά­χων μας …και χωρίς να τους βάλουν χέρι όπως κάνουν σε πολ­λές περι­πτώ­σεις …συνέ­χι­σαν να βγά­ζουν ολό­κλη­ρες γενιές «Ελλη­νο­φά­γων».

Εφό­σον ούτε οι γεί­το­νες, ούτε οι κοι­νοί μας ντα­βα­τζή­δες δεν ενδια­φέρ­θη­καν για την οικο­δό­μη­ση αμοι­βαί­ας εμπι­στο­σύ­νης μετα­ξύ των λαών, για ποιον λόγο να υπο­χω­ρή­σου­με εμείς;

Για να κάνου­με χάρη σε ποιον άρα­γε;

Στα Σκό­πια που έχουν γεμί­σει τα σχο­λεία τους με χάρ­τες της «σκλα­βω­μέ­νης» Μακε­δο­νί­ας του Αιγαί­ου μέχρι και αυτή τη στιγ­μή;

Ή μήπως για να κάνου­με χάρη στις ΗΠΑ που έσπευ­σαν πρώ­τες να μας που­λή­σουν και να ανα­γνω­ρί­σουν τα Σκό­πια με όνο­μα, το οποίο δεν ήταν καν απο­δε­κτό σε επί­πε­δο ΟΗΕ;

Και φυσι­κά όταν για το Μακε­δο­νι­κό …απο­φα­σί­ζουν άνθρω­ποι που δεν ζουν στη Μακε­δο­νία, που δεν έχουν ιδέα για το Μακε­δο­νι­κό και που έχουν όλα τους τα συμ­φέ­ρο­ντα σε Εκά­λη, Μύκο­νο και Πάρο… …θα πρέ­πει να είμα­στε σίγου­ροι, ότι θα τα κάνουν παρα­δο­σια­κά …σαν τα μού­τρα τους.

Αυτό είναι το Μακε­δο­νι­κό …με απλά λόγια και χωρίς πολ­λές λεπτο­μέ­ρειες.

Οι πρά­κτο­ρες που εξυ­πη­ρε­τούν τα ξένα συμ­φέ­ρο­ντα …θα συνε­χί­σουν να λένε το «ποι­η­μα­τά­κι» για το οποίο πλη­ρώ­θη­καν …αλλά εμείς πρέ­πει να έχου­με στο μυα­λό μας …τις επι­διώ­ξεις τους …κι όχι τα προ­σχή­μα­τα και τις μεθό­δους που θα ακο­λου­θή­σουν, για να υλο­ποι­ή­σουν τα σχέ­διά τους.

Βλέ­πε επί­σης:

Πηγή: thepressroom.gr

Πηγή: kathimerini.gr

Πηγή: Α.Π.Θ.

Πηγή: historyreport.gr

Πηγή: newsbomb.gr

Πηγή: kathimerini.gr

Πηγή: protothema.gr

Πηγή: echedoros-a.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας