Περιούσιος Βουλευτής των ΗΠΑ κατά της πώλησης αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
16

Ένας Δημο­κρα­τι­κός βου­λευ­τής από το Ρόουντ Άιλαντ επι­διώ­κει να εμπο­δί­σει την πώλη­ση αμε­ρι­κα­νι­κών μαχη­τι­κών αερο­σκα­φών F-35 από την εται­ρεία Lockheed Martin στην Τουρ­κία, με αφορ­μή την επί­θε­ση που δέχθη­καν, πριν από δύο μήνες, δια­δη­λω­τές από άνδρες της ασφά­λειας του Τούρ­κου προ­έ­δρου Ταγίπ Ερντο­γάν, έξω από την κατοι­κία του Τούρ­κου πρε­σβευ­τή, στην Ουά­σινγ­κτον.

Ο David Cicilline, μέλος της Επι­τρο­πής Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων, πρό­τει­νε την απα­γό­ρευ­ση, ως τρο­πο­ποί­η­ση του Νόμου περί Εξου­σιο­δό­τη­σης Εθνι­κής Άμυ­νας (National Defense Authorization Act) του 2018, ο οποί­ος εγκρί­θη­κε τον περα­σμέ­νο μήνα από την Επι­τρο­πή Ενό­πλων Δυνά­με­ων της Βου­λής των Αντι­προ­σώ­πων.

Η Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων ανα­μέ­νε­ται να συζη­τή­σει το νομο­σχέ­διο και να ασχο­λη­θεί με τις τρο­πο­λο­γί­ες την επό­με­νη εβδο­μά­δα.

Τυχόν εγκε­κρι­μέ­νες τρο­πο­ποι­ή­σεις θα χρεια­στούν την έγκρι­ση από τη Βου­λή, για να εντα­χθούν στο νομο­σχέ­διο, το οποίο θα πρέ­πει να συμ­βι­βα­στεί και με την έκδο­ση της Γερου­σί­ας, αφού, όμως, περά­σει πρώ­τα από την τη Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων

Η Τουρ­κία σχε­διά­ζει να αγο­ρά­σει περισ­σό­τε­ρα από 100 αερο­σκά­φη F-35 δια­φό­ρων παραλ­λα­γών. Η χώρα ανα­μέ­νει να λάβει το πρώ­το της F-35 το 2018.

Όπως και άλλοι εταί­ροι του προ­γράμ­μα­τος, η Τουρ­κία παί­ζει σημα­ντι­κό ρόλο στη βιο­μη­χα­νι­κή βάση των F-35, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης και της ευθύ­νης της για την κατα­σκευή μονά­δας συντή­ρη­σης κινη­τή­ρων που θα εξυ­πη­ρε­τεί τους Ευρω­παί­ους αγο­ρα­στές.

Η προ­τει­νό­με­νη τρο­πο­λο­γία από τον Cicilline θεω­ρεί­ται ότι θα εμπό­δι­ζε απο­τε­λε­σμα­τι­κά τη μετα­φο­ρά των μαχη­τι­κών αερο­σκα­φών F35 στην Τουρ­κία, έως ότου ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τράμπ πιστο­ποι­ή­σει ότι η κυβέρ­νη­ση της Τουρ­κί­ας συνερ­γά­ζε­ται με την ποι­νι­κή έρευ­να και δίω­ξη των υπαλ­λή­λων της τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης που εμπλέ­κο­νται στις επι­θέ­σεις της 16ης Μαΐ­ου.

Η αστυ­νο­μία της Ουά­σιγ­κτον τον περα­σμέ­νο μήνα, είχε απαγ­γεί­λει κατη­γο­ρί­ες ενα­ντί­ον 12 μελών της ασφά­λειας του τουρ­κι­κού προ­έ­δρου, οι οποί­οι κατα­γρά­φη­σαν σε κάμε­ρες να ξυλο­κο­πούν δια­δη­λω­τές.

Ο David Cicilline, θα πρέ­πει να τονι­στεί, είναι εβραϊ­κής κατα­γω­γής με πατέ­ρα μεγα­λο­δι­κη­γό­ρο υπε­ρα­σπι­στή της τοπι­κής μαφί­ας.

Πηγή: real.gr
Πηγή: en.wikipedia.org

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας