Περισσότεροι οι «σωτήρες» από εκείνους που χρειάζονται σωτηρία…

0
20

Νέο κόμ­μα — πολι­τι­κό κίνη­μα, πολ­λοί από­στρα­τοι κι ένας ενερ­γός Διευ­θυ­ντής υπη­ρε­σί­ας του ΝΑΤΟ. Ποια να είναι άρα­γε η θέση του κόμ­μα­τος «Ελεύ­θε­ρη Πατρί­δα» για το ΝΑΤΟ …για να μην έχει πρό­βλη­μα να εντα­χθεί σ’ αυτό ένας υπάλ­λη­λος του ΝΑΤΟ;

Αν, ναι… «εκμε­τάλ­λευ­ση της συμ­με­το­χής μας στους υπε­ρε­θνι­κούς οργα­νι­σμούς, ακό­μη και μέσα στις σύγ­χρο­νες παγκο­σμιο­ποι­η­μέ­νες διερ­γα­σί­ες, προς εξυ­πη­ρέ­τη­ση του εθνι­κού συμ­φέ­ρο­ντος» …διό­τι ως γνω­στό οι Υπε­ρε­θνι­κοί Οργα­νι­σμοί έχουν σκο­πό να εξυ­πη­ρε­τή­σουν τα εθνι­κά συμ­φέ­ρο­ντα κι όχι τους τοκο­γλύ­φους (μη γελά­τε)…

Λες και πριν από κάθε εισβο­λή και γενο­κτο­νία του ΝΑΤΟ …ζητούν την έγκρι­σή μας …κι εμείς με βάση το εθνι­κό μας συμ­φέ­ρον …είπα­με ναι στην ισο­πέ­δω­ση της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, του ΙΡΑΚ, του Αφγα­νι­στάν, της Λιβύ­ης, της Υεμέ­νης, της Συρί­ας, είπα­με ναι στα Πυρη­νι­κά στην Πολω­νία, ναι στις κυρώ­σεις ενα­ντί­ον της Ρωσί­ας, ναι στην παρο­χή ασύ­λου στους Κεμα­λι­στές δολο­φό­νους πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες…

Τα μάτια σας ανοι­χτά …για­τί ο Soros και οι ξένες υπη­ρε­σί­ες ιδρύ­ουν κόμ­μα­τα το ένα πίσω από το άλλο.

Πηγή: eleftheripatrida.gr

Πηγή: eleftheripatrida.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας