Το πετρέλαιο κίνησης θα εξισωθεί με τη βενζίνη

Καταστροφικές οι συνέπειες

0
40

Όπου και να ανα­ζή­τη­σαν κατα­φύ­γιο για να εξοι­κο­νο­μή­σουν χρή­μα­τα οι πολί­τες …οι κυβερ­νή­σεις πρα­κτό­ρων των τοκο­γλύ­φων θα τους ξετρυ­πώ­σουν και θα τους ταρά­ξουν στη φορο­λο­γία. Όσοι κατέ­φυ­γαν στα αυτο­κί­νη­τα πετρε­λαί­ου …θα το μετα­νιώ­σουν και μετά εννο­εί­ται θα χτυ­πή­σουν όσους κατέ­φυ­γαν στο φυσι­κό αέριο.

Πηγή: news.in.gr

Φου­ντώ­νουν το τελευ­ταίο διά­στη­μα τα σενά­ρια για εξί­σω­ση των φόρων στο πετρέ­λαιο κίνη­σης και της βεν­ζί­νης. Άμε­σες θα είναι οι συνέ­πειες για τις επι­χει­ρή­σεις καθώς και τους πολί­τες οι οποί­οι θα δεχθούν το τελειω­τι­κό χτύ­πη­μα.

Μιλώ­ντας στο in.gr ο πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Βεν­ζι­νο­πω­λών Ελλά­δας Μιχά­λης Κιού­σης εκτι­μά­ει ότι «αν υλο­ποι­η­θεί αυτό το σενά­ριο θα είναι “κατα­στρο­φι­κό”. Θα πλή­ξει τις μετα­φο­ρές, την βιο­μη­χα­νία, τους επαγ­γελ­μα­τί­ες, τα εργο­στά­σια, τους φούρ­νους ακό­μη και την πραγ­μα­τι­κή οικο­νο­μία.

Οι επι­χει­ρή­σεις που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στον κλά­δο αυτό θα ανα­γκα­στούν να μετα­κυ­λή­σουν τις από­το­μες ανα­τι­μή­σεις του πετρε­λαί­ου κίνη­σης στα προ­ϊ­ό­ντα και τις υπη­ρε­σί­ες.

Ο ειδι­κός φόρος σήμε­ρα στο πετρέ­λαιο κίνη­σης είναι 410 ευρώ/χιλιόλιτρο, ενώ στη βεν­ζί­νη 700 ευρώ/χιλιόλιτρο. Αν εφαρ­μο­στεί αυτή η πρό­τα­ση για εξί­σω­ση των φόρων στο πετρέ­λαιο κίνη­σης και τη βεν­ζί­νη θα οδη­γή­σει σε αύξη­ση του ειδι­κού φόρου κατα­νά­λω­σης του πετρε­λαί­ου κίνη­σης, από το επί­πε­δο των 0,41 ευρώ το λίτρο στο 0,70 ευρώ το λίτρο που βρί­σκε­ται σήμε­ρα ο ΕΦΚ της βεν­ζί­νης. Δηλα­δή ο ΕΦΚ του πετρε­λαί­ου κίνη­σης περί­που θα υπερ­δι­πλα­σια­στεί.

Συνέ­πεια μιας τόσο μεγά­λης αύξη­σης του ΕΦΚ του πετρε­λαί­ου κίνη­σης θα είναι η από­το­μη άνο­δος των λια­νι­κών τιμών πώλη­σης του καυ­σί­μου κατά 25 λεπτά το λίτρο.

Συγκε­κρι­μέ­να, οι λια­νι­κές τιμές του πετρε­λαί­ου κίνη­σης, οι οποί­ες κυμαί­νο­νται σήμε­ρα στο 1,30 ευρώ το λίτρο θα εκτο­ξευ­τούν στα επί­πε­δα του 1,55 ευρώ το λίτρο. Η εξέ­λι­ξη αυτή θα πυρο­δο­τή­σει αλυ­σι­δω­τές ανα­τι­μή­σεις σε όλα τα προ­ϊ­ό­ντα που παρά­γο­νται, δια­κι­νού­νται και πωλού­νται στη χώρα μας, δεδο­μέ­νου ότι το πετρέ­λαιο κίνη­σης κατα­λαμ­βά­νει ένα σημα­ντι­κό μέρος του κόστους παρα­γω­γής και λει­τουρ­γί­ας εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων Ελλη­νι­κών επι­χει­ρή­σε­ων.

Με την εξί­σω­ση τα φορο­λο­γι­κά έσο­δα ανα­μέ­νε­ται να αυξη­θούν, εφό­σον ο ΕΦΚ του πετρε­λαί­ου κίνη­σης επι­στρέ­ψει στα προ εξί­σω­σης επί­πε­δα.

Η αύξη­ση εκτι­μά­ται ότι θα είναι σημα­ντι­κή και λόγω του γεγο­νό­τος ότι τα τελευ­ταία χρό­νια, ειδι­κά μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση το 2011 της πετρε­λαιο­κί­νη­σης στην Αθή­να και τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, αυξή­θη­κε και ο στό­χος των πετρε­λαιο­κί­νη­των οχη­μά­των. Χιλιά­δες οδη­γοί αυτο­κι­νή­των επέ­λε­ξαν τα τελευ­ταία πέντε χρό­νια να αντι­κα­τα­στή­σουν το βεν­ζι­νο­κί­νη­το αυτο­κί­νη­το με ένα πετρε­λαί­ου.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας