ΠΓΔΜ: Η Εισαγγελία θέλει να προφυλακίσει τον Γκρουέφσκι

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
8

Γκρου­έφ­σκι: Τον σπού­δα­σαν οι Δυτι­κοί, τον έκα­ναν διά­ση­μο και Πρω­θυ­πουρ­γό κι αντί να τους υπη­ρε­τεί και να ξεπου­λά­ει τον πλού­το της πατρί­δας του στους ξένους ευερ­γέ­τες του, για να παρα­μεί­νει στην εξου­σία …ο «αχά­ρι­στος» πήγε να κάνει συμ­φω­νία με τον Πού­τιν και στο­χο­ποί­η­σε τον περιού­σιο Soros.

Στην Ελλά­δα «ευτυ­χώς» οι Δυτι­κοί δεν έχουν κανέ­να τέτοιο πρό­βλη­μα. Ολό­κλη­ρη η Βου­λή ελέγ­χε­ται από δικούς τους ανθρώ­πους, έχου­με σκιώ­δη κυβέρ­νη­ση ανθρώ­πων του Soros, που νομο­θε­τούν κατάλ­λη­λα …και χιλιά­δες πει­να­λέ­ους πολι­τι­κά­ντη­δες, που θα που­λού­σαν και τα κόκ­κα­λα της μάνας τους, για να παρα­μεί­νουν στη θεσού­λα τους και να πέφτει, κάθε πρώ­τη του μήνα, ο μισθός τους.

Έτσι μαθαί­νου­με από το ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι:

Ο δρό­μος για την παρα­πο­μπή του πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γού Νίκο­λα Γκρού­εφ­σκι στη δικαιο­σύ­νη και ενδε­χο­μέ­νως στη φυλα­κή για το θέμα των υπο­κλο­πών των τηλε­φω­νι­κών συν­δια­λέ­ξε­ων από τις μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες, ανοί­γει στην ΠΓΔΜ, με τον κίν­δυ­νο νέου κύκλου πολι­τι­κής όξυν­σης να δια­γρά­φε­ται ορα­τός.

Σύμ­φω­να με τα ΜΜΕ της ΠΓΔΜ, η ανε­ξάρ­τη­τη ειδι­κή εισαγ­γε­λέ­ας Κάτσι­σα Γιά­νε­βα, που είχε ορι­στεί με δια­κομ­μα­τι­κή συμ­φω­νία να διε­ρευ­νή­σει το περιε­χό­με­νο των τηλε­φω­νι­κών υπο­κλο­πών επί πρω­θυ­πουρ­γί­ας Γκρου­έφ­σκι, ανα­κοί­νω­σε ότι άσκη­σε νέες ποι­νι­κές διώ­ξεις σε βαθ­μό κακουρ­γή­μα­τος ενα­ντί­ον ενε­νή­ντα τεσ­σά­ρων φυσι­κών και εφτά νομι­κών προ­σώ­πων που εμπλέ­κο­νται σε 17 υπο­θέ­σεις για δια­φθο­ρά και κατά­χρη­ση εξου­σί­ας.

Η εισαγ­γε­λέ­ας πρό­σθε­σε ότι θα ζητή­σει την προ­φυ­λά­κι­ση 18 εξ αυτών, ανά­με­σα στους οποί­ους και «ένας αρχη­γός πολι­τι­κού κόμ­μα­τος».

Όπως ανα­φέ­ρουν τα ΜΜΕ, μετα­ξύ των προ­σώ­πων που η ειδι­κή εισαγ­γε­λέ­ας ζητά να προ­φυ­λα­κι­στούν, είναι ο ηγέ­της του VMRO-DPMNE και πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός Νίκο­λα Γκρού­εφ­σκι, ο πρώ­ην αντι­πρό­ε­δρος της κυβέρ­νη­σης Βλά­ντι­μιρ Πέσεφ­σκι, οι πρώ­ην υπουρ­γοί Γκορ­ντά­να Γιαν­κού­λοφ­σκα, Μίλε Για­να­κί­εφ­σκι και Ελι­ζα­μπέ­τα Κάν­τσε­σκα-Μίλεφ­σκα, ο πρώ­ην γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου Κίριλ Μπο­ζί­νοφ­σκι, ο αρχη­γός των μυστι­κών υπη­ρε­σιών Σασο Μιγιαλ­κοφ, κ.α.

Άμε­ση ήταν η αντί­δρα­ση του Νίκο­λα Γκρού­εφ­σκι, ο οποί­ος σε έκτα­κτη συνέ­ντευ­ξη τύπου εξα­πέ­λυ­σε σφο­δρή επί­θε­ση κατά της εισαγ­γε­λέ­ως, κατη­γο­ρώ­ντας την ότι λει­τουρ­γεί κατό­πιν υπο­δεί­ξε­ων και εντο­λών του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος SDSM.

Δήλω­σε ακό­μα ότι «η εποι­κο­δο­μη­τι­κή στά­ση του κόμ­μα­τος του ολο­κλη­ρώ­θη­κε εδώ» και πρό­σθε­σε ότι «το μόνο αμάρ­τη­μα του VMRO-DPMNE είναι ότι τα προη­γού­με­να 11 χρό­νια υπήρ­ξε θεμα­το­φύ­λα­κας της υπε­ρά­σπι­σης της χώρας και των εθνι­κών συμ­φε­ρό­ντων, ότι άντε­ξε τις πιέ­σεις και απει­λές σχε­τι­κά με το όνο­μα της χώρας και την ταυ­τό­τη­τα του λαού και δεν απο­δέ­χθη­κε επι­βλα­βείς συμ­φω­νί­ες και πλατ­φόρ­μες ξένων χωρών».

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας