ΠΓΔΜ: Συλλήψεις πρώην υπουργού και βουλευτών

Μεταξύ των συλληφθέντων υπάρχουν και υποστηριχτές του πρώην ΠΘ Νίκολα Γκρούεφσκι οι οποίοι συγκεντρώθηκαν μετά τις συλλήψεις στην οικία του Γκρούεφσκι.

1
244

Οι τοκο­γλύ­φοι δεν συγ­χω­ρούν όσους τους πρό­δω­σαν και έκα­ναν του κεφα­λιού τους και τα βρή­καν με τον Πού­τιν. Θα ματώ­σουν οι άνθρω­ποι του Γκρού­εφ­σκι όπως και ο ίδιος φυσι­κά.

Πάνω από 15 άτο­μα συνε­λή­φθη­σαν σήμε­ρα το ξημέ­ρω­μα στην πρω­τεύ­ου­σα της ΠΓΔΜ Σκό­πια μετά από επι­χεί­ρη­ση της σκο­πια­νής αστυ­νο­μί­ας. Πρό­κει­ται για τον πρώ­ην υπουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών Μίτ­κο Τσβά­κοφ ο οποί­ος ήταν τότε διευ­θυ­ντής εσω­τε­ρι­κής ασφά­λειας της χώρας ενώ υπάρ­χουν και 3 βου­λευ­τές.

Οι συλ­λή­ψεις έχουν σχέ­ση με την εισβο­λή στο σκο­πια­νό κοι­νο­βού­λιο τον Απρί­λιο του 2017 όταν δια­δη­λω­τές εισέ­βαλ­λαν στο κτί­ριο προ­πη­λά­κι­σαν και ξυλο­κό­πη­σαν στε­λέ­χη της αντι­πο­λί­τευ­σης μετα­ξύ των άλλων και τον πρώ­ην ηγέ­τη -και νυν ΠΘ- Ζόραν Ζάεφ.

Μετα­ξύ των συλ­λη­φθέ­ντων υπάρ­χουν και υπο­στη­ρι­χτές του πρώ­ην ΠΘ Νίκο­λα Γκρού­εφ­σκι οι οποί­οι συγκε­ντρώ­θη­καν μετά τις συλ­λή­ψεις στην οικία του Γκρού­εφ­σκι.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από τις αρχές γίνο­νται ανα­κρί­σεις κυρί­ως για τον ρόλο του Τσβά­κοφ ενώ μπο­ρεί να απαγ­γελ­θούν κατη­γο­ρί­ες για σύστα­ση τρο­μο­κρα­τι­κής επί­θε­σης ενα­ντί­ον του συντάγ­μα­τος και την ασφά­λεια της χώρας που μπο­ρεί να επι­σύ­ρουν ποι­νές άνω των 10 χρό­νων.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η εισβο­λή αυτή ήταν το “κύκνειο άσμα” του Γκρού­εφ­σκι, ο οποί­ος έχα­σε τις εκλο­γές από τον Ζάεφ, έχει κατη­γο­ρη­θεί για παρά­νο­μες υπο­κλο­πές, κυκλο­φο­ρούν φήμες για παρά­νο­μο πλου­τι­σμό, ενώ ως υπο­κι­νη­τής της εισβο­λής έχει κατη­γο­ρη­θεί Σέρ­βος πρά­κτο­ρας.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας