Ποια προϊόντα και υπηρεσίες επέστρεψαν από 1η Ιουλίου στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
16

Με μειω­μέ­νο συντε­λε­στή από το 24% στο 13% θα πωλού­νται πλέ­ον μια σει­ρά προ­ϊ­ό­ντων και υπη­ρε­σιών που σχε­τί­ζο­νται κυρί­ως αγρο­το­κτη­νο­τρο­φι­κή παρα­γω­γή.

Κατ΄εφαρμογή της νομο­θε­σί­ας του νόμου 4472/2017 σε μειω­μέ­νο συντε­λε­στή 13% θα υπά­γο­νται πλέ­ον και τα εξής αγα­θά και υπη­ρε­σί­ες:

 • Άλο­γα, γαϊ­δού­ρια και μου­λά­ρια κάθε είδους, βοοει­δή, χοι­ροει­δή, προ­βα­τοει­δή και αιγοει­δή, ζωντα­νά. Εξαι­ρού­νται τα άλο­γα ιππο­δρο­μιών
 • Πετει­νοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλο­πού­λες και φρα­γκό­κο­τες, ζωντα­νά, που προ­ο­ρί­ζο­νται για την ανθρώ­πι­νη δια­τρο­φή
 • Κου­νέ­λια, περι­στέ­ρια, ορτύ­κια, φασια­νοί, πέρ­δι­κες, λαγοί και λοι­πά ζώα και πτη­νά, ζωντα­νά, που προ­ο­ρί­ζο­νται για την ανθρώ­πι­νη δια­τρο­φή. Ζώα που εκτρέ­φο­νται για τη γου­νο­ποι­ία. Μέλισ­σες. Ακά­ρεα (έντο­μα που χρη­σι­μο­ποιού­νται στις καλ­λιέρ­γειες αντί εντο­μο­κτό­νων)
 • Σπέρ­μα­τα και σπό­ροι που προ­ο­ρί­ζο­νται για σπο­ρά
 • Άχυ­ρα και φλοιοί ακα­τέρ­γα­στων δημη­τρια­κών, έστω και τεμα­χι­σμέ­να, αλε­σμέ­να, συμπιε­σμέ­να ή συσ­σω­μα­τω­μέ­να με μορ­φή σβό­λων. Γογ­γύ­λια Σου­η­δί­ας (γογ­γυ­λο­κράμ­βες), τεύ­τλα κτη­νο­τρο­φι­κά, ρίζες κτη­νο­τρο­φι­κές, χορ­το­νο­μές (FOIN, LUZERNE), τρι­φύλ­λια, κτη­νο­τρο­φι­κά λάχα­να, χορ­το­νο­μές λού­πι­νου, βίκου και παρό­μοια κτη­νο­τρο­φι­κά προ­ϊ­ό­ντα, έστω και συσ­σω­μα­τω­μέ­να με μορ­φή σβό­λων
 • Υπο­λείμ­μα­τα και απορ­ρίμ­μα­τα των βιο­μη­χα­νιών ειδών δια­τρο­φής. Τρο­φές παρα­σκευα­σμέ­νες για ζώα. Εξαι­ρού­νται τα παρα­σκευά­σμα­τα των τύπων που χρη­σι­μο­ποιού­νται για τη δια­τρο­φή των ζώων
 • Μαστί­χα (λευ­κή ή μη), ακα­τέρ­γα­στη
 • Λιπά­σμα­τα
 • Εντο­μο­κτό­να, ποντι­κο­φάρ­μα­κα, μυκη­το­κτό­να, ζιζα­νιο­κτό­να, ανα­σχε­τι­κά της βλά­στη­σης και ρυθ­μι­στι­κά της ανά­πτυ­ξης των φυτών, απο­λυ­μα­ντι­κά και παρό­μοια προ­ϊ­ό­ντα που παρου­σιά­ζο­νται σε μορ­φές ή συσκευα­σί­ες για τη λια­νι­κή πώλη­ση ή ως παρα­σκευά­σμα­τα άλλα από εκεί­να που προ­ο­ρί­ζο­νται για ανθρώ­πι­νη χρή­ση. Εξαι­ρού­νται τα εντο­μο­α­πω­θη­τι­κά, τα απο­λυ­μα­ντι­κά για οικια­κές χρή­σεις, τα εντο­μο­κτό­να και κατσα­ρι­δο­κτό­να που παρου­σιά­ζο­νται σε φιά­λες με προ­ω­θη­τι­κό αέριο ή σε σκό­νη για οικια­κές χρή­σεις.

Επι­πλέ­ον έγι­ναν κάποιες τρο­πο­ποι­ή­σεις και ειδι­κό­τε­ρα:

 • Στην κατη­γο­ρία των ψαριών διευ­ρύν­θη­καν οι εξαι­ρέ­σεις σε ψάρια, φιλέ­τα και άλλη σάρ­κα ψαριών, καλα­μά­ρια, χτα­πό­δια και σου­πιές, νωπά, δια­τη­ρη­μέ­να με απλή ψύξη ή κατε­ψυγ­μέ­να αλλά όχι αλλιώς παρα­σκευα­σμέ­να ή επε­ξερ­γα­σμέ­να. Εξαι­ρού­νται τα συκώ­τια, αυγά, σπέρ­μα­τα, πτε­ρύ­για, κεφά­λια, ουρές, νηκτι­κές κύστες και άλλα βρώ­σι­μα εντό­σθια ψαριών
 • Στην κατη­γο­ρία των άλλων φυτών προ­στέ­θη­καν οι βολ­βοί τα κρεμ­μύ­δια, οι ρίζες βολ­βοει­δείς και ριζώ­μα­τα γενι­κά, σε φυτι­κή νάρ­κη, σε βλά­στη­ση ή σε άνθη­ση, φυτά φυτω­ρί­ου, άλλα φυτά και ρίζες κιχω­ρί­ου άλλες από τις ρίζες της κλά­σης 1212. Άλλα φυτά ζωντα­νά (στα οποία περι­λαμ­βά­νο­νται και οι ρίζες τους), μοσχεύ­μα­τα και μπό­λια. Λευ­κό (φύτρα)μανιταριών
 • Στην κατη­γο­ρία με τα αμα­ξά­κια για ανα­πή­ρους προ­στέ­θη­κε μια δασμο­λο­γι­κή κλά­ση: Αμα­ξά­κια τύπου πολυ­θρό­νας και άλλα οχή­μα­τα για ανα­πή­ρους, έστω και με κινη­τή­ρα ή άλλο μηχα­νι­σμό προ­ώ­θη­σης, ανταλ­λα­κτι­κά ανα­πη­ρι­κού αμα­ξι­δί­ου και ερει­σί­νω­το

Υπηρεσίες

Στις υπη­ρε­σί­ες προ­στέ­θη­κε στο παράρ­τη­μα και κατά συνέ­πεια θα υπά­γε­ται από σήμε­ρα στον μειω­μέ­νο συντε­λε­στή ΦΠΑ η παρο­χή υπη­ρε­σιών για τη γεωρ­γι­κή παρα­γω­γή.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας