Ποιοι θα πληρώσουν τα νέα μέτρα ύψους 1,9 δισ. ευρώ το 2018

| upd 19 Νοεμβρίου 2017 21:13
0
41

Ετοι­μα­στεί­τε για ένα συλ­λο­γι­κό Survivor. Ξανά στις τρύ­πιες τσέ­πες μας μπαί­νουν τα χέρια των τοκο­γλύ­φων. Οι Shylock θέλουν πολύ αίμα …και το παίρ­νουν στα­θε­ρά από τους ετοι­μο­θά­να­τους …για να γίνει ορι­στι­κό ξεκα­θά­ρι­σμα μετα­ξύ ζωντα­νών και ζωντα­νών-νεκρών.

Δημο­σιεύ­ει “Η Καθη­με­ρι­νή”:

Μισθω­τοί, χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χοι, ιδιο­κτή­τες ακι­νή­των, τρί­τε­κνες και πολύ­τε­κνες οικο­γέ­νειες θα σηκώ­σουν τα βάρη του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του 2018, στη διάρ­κεια του οποί­ου το πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα πρέ­πει να εκτο­ξευ­τεί στο 3,5% του ΑΕΠ. Το κόστος των νέων μέτρων ανέρ­χε­ται στο 1,9 δισ. ευρώ, με τους χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χους, δηλα­δή αυτούς που δικαιού­νται το κοι­νω­νι­κό μέρι­σμα, να καλού­νται να συνει­σφέ­ρουν τα περισ­σό­τε­ρα.

Αυτό σημαί­νει ότι το ποσό που θα λάβουν στα τέλη του μήνα πρέ­πει να το επι­στρέ­ψουν στα τέλη του Ιανουα­ρί­ου, καθώς το κόστος των συντα­ξιο­δο­τι­κών παρεμ­βά­σε­ων, σύμ­φω­να με το μεσο­πρό­θε­σμο πλαί­σιο δημο­σιο­νο­μι­κής στρα­τη­γι­κής, ανέρ­χε­ται στα 660 εκατ. ευρώ, χαμη­λό­τε­ρο κατά 60 εκατ. ευρώ από το κοι­νω­νι­κό μέρι­σμα των 720 εκατ. ευρώ που ανα­κοί­νω­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας.

Οι νέες επι­βα­ρύν­σεις του 2018, όπως θα απο­τυ­πω­θούν και στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό που κατα­τί­θε­ται την Τρί­τη στη Βου­λή, θα μεγε­θύ­νουν τη χοά­νη των ληξι­πρό­θε­σμων οφει­λών, στην οποία την τελευ­ταία τριε­τία έχουν προ­στε­θεί 34 δισ. ευρώ απλή­ρω­των φόρων και προ­στί­μων, εξαι­τί­ας της αδυ­να­μί­ας των περισ­σό­τε­ρων φορο­λο­γου­μέ­νων να αντα­πο­κρι­θούν στις φορο­λο­γι­κές τους υπο­χρε­ώ­σεις. Σύμ­φω­να με τον σχε­δια­σμό το 2018 θα μειω­θούν περαι­τέ­ρω οι μισθοί των δημο­σί­ων υπαλ­λή­λων στο πλαί­σιο του ενιαί­ου μισθο­λο­γί­ου, νέες περι­κο­πές στις συντά­ξεις και τα οικο­γε­νεια­κά επι­δό­μα­τα και κατάρ­γη­ση του ΕΚΑΣ. Ειδι­κό­τε­ρα:

  1. Δικαιού­χοι του ΕΚΑΣ. Περί­που 140.000 δικαιού­χοι του ΕΚΑΣ θα λάβουν τελευ­ταία φορά το επί­δο­μα στα τέλη του μήνα, μαζί με το κοι­νω­νι­κό μέρι­σμα, καθώς από το νέο έτος καταρ­γεί­ται. Από τους 220.000 δικαιού­χους μόλις 80.000 θα συνε­χί­σουν να λαμ­βά­νουν το νέο έτος το επί­δο­μα. Οπως προ­κύ­πτει από τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2018, το ενα­πο­μεί­ναν ποσό που θα δοθεί το 2018 για το ΕΚΑΣ έχει περιο­ρι­στεί στα 81 εκατ. ευρώ, από 319 εκατ. ευρώ φέτος. Το 2019 θα περιο­ρι­στούν περαι­τέ­ρω οι δικαιού­χοι αλλά και το ποσό, καθώς το επί­δο­μα μειώ­νε­ται σε μόλις 45–50 ευρώ, ενώ και από το 2020 καταρ­γεί­ται ορι­στι­κά.
  2. Ελεύ­θε­ροι επαγ­γελ­μα­τί­ες. Θα βρε­θούν αντι­μέ­τω­ποι με την αύξη­ση των ασφα­λι­στι­κών τους εισφο­ρών μέσω του υπο­λο­γι­σμού των εισφο­ρών επί του αθροί­σμα­τος φορο­λο­γη­τέ­ου εισο­δή­μα­τος και κατα­βλη­θέ­ντων εντός του 2017 εισφο­ρών. Από την 1η Ιανουα­ρί­ου οι εισφο­ρές θα καθο­ρί­ζο­νται επί των ακα­θά­ρι­στων εσό­δων, χωρίς δηλα­δή την αφαί­ρε­ση των ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών που έχουν κατα­βλη­θεί, οδη­γώ­ντας σε αυξή­σεις που θα ξεκι­νούν από 8% και στα­δια­κά, με την κατάρ­γη­ση και των εκπτώ­σε­ων που η ισχύ­ου­σα νομο­θε­σία προ­βλέ­πει για μερί­δα μη μισθω­τών, θα φθά­σουν έως και το 38%. Ουσια­στι­κά, συνε­χί­ζε­ται η οικο­νο­μι­κή αφαί­μα­ξη των ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών, των αγρο­τών και των αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, καθώς μαζί με τους φόρους δίνουν το 60% του εισο­δή­μα­τός τους στο ελλη­νι­κό Δημό­σιο. Ωστό­σο, το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας, προ­κει­μέ­νου να περιο­ρί­σει τη νέα, από­το­μη επι­βά­ρυν­ση που θα προ­κύ­ψει, έχει ήδη προ­βλέ­ψει ότι το 2018 θα λαμ­βά­νε­ται υπό­ψη για τον υπο­λο­γι­σμό των εισφο­ρών –για κύρια ασφά­λι­ση 20%, υγεία 6,95%, επι­κού­ρη­ση 3,5% και εφά­παξ 4% (όπου προ­βλέ­πε­ται)– το 85% του φορο­λο­γη­τέ­ου εισο­δή­μα­τος. Βέβαια, το 2019 η έκπτω­ση του 15% θα καταρ­γη­θεί.
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας