«Πιλότος» σε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος ο Άσαντ

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

 

Αν και φάνη­κε να δυσκο­λεύ­ε­ται λίγο, ο Μπα­σάρ αλ Ασαντ ανέ­βη­κε σε μαχη­τι­κό αερο­σκά­φος και κάθι­σε στη θέση του πιλό­του.

Ο πρό­ε­δρος της Συρί­ας βρέ­θη­κε στη Λατ­τά­κεια για να επι­θε­ω­ρή­σει την αερο­πο­ρι­κή βάση Khmeymim, που δια­χει­ρί­ζε­ται η Ρωσία. Αυτή ήταν η πρώ­τη φορά που ο Ασαντ επι­σκέ­φθη­κε αυτή τη βάση, σύμ­φω­να με το RT.

Ο Ασαντ ανέ­βη­κε σε ένα ρωσι­κό Su-35, ενώ τον συνό­δευε ο επι­κε­φα­λής του ρωσι­κού επι­τε­λεί­ου, στρα­τη­γός Βαλε­ρί Γκε­ρα­σί­μοφ. Οι δύο τους συζή­τη­σαν το συντο­νι­σμό των δρά­σε­ων των συρια­κών δυνά­με­ων, με τη συν­δρο­μή των ρωσι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων, ενά­ντια στο Ισλα­μι­κό Κρά­τος, γρά­φει το RT. Επί­σης μίλη­σαν για τη δημιουρ­γία ζώνων απο­κλι­μά­κω­σης στη Συρία.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας