Ποινική δίωξη για δωροδοκία κατά του Λ. Μπόμπολα

0
27

Αντι­μέ­τω­πος με το κακούρ­γη­μα της δωρο­δο­κί­ας υπαλ­λή­λων κατά συναυ­τουρ­γία και κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση βρί­σκε­ται ο επι­χει­ρη­μα­τί­ας Λεω­νί­δας Μπό­μπο­λας, μετά τη δίω­ξη που άσκη­σε η Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών της Αθή­νας σε βάρος του και σε βάρος ακό­μα δύο προ­σώ­πων που συν­δέ­ο­νται με την εται­ρία ΗΛΕΚΤΩΡ (ανή­κει στον όμι­λο ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατά 90%).

Η δίω­ξη ενα­ντί­ον του επι­χει­ρη­μα­τία ασκή­θη­κε κατό­πιν έρευ­νας των ελλη­νι­κών δικα­στι­κών Αρχών, η οποία διε­νερ­γή­θη­κε με αφορ­μή την απόρ­ρι­ψη αιτή­μα­τος έκδο­σης του Λεω­νί­δα Μπό­μπο­λα στην Κύπρο με κατη­γο­ρί­ες για μίζε­ςμ προ­κει­μέ­νου η εται­ρεία συμ­φε­ρό­ντων του να κερ­δί­σει τον δια­γω­νι­σμό για την κατα­σκευή ΧΥΤΑ στην Πάφο.

Τότε, το αρμό­διο δικα­στι­κό συμ­βού­λιο είχε απορ­ρί­ψει το αίτη­μα έκδο­σης της Κύπρου με το σκε­πτι­κό ότι αν τελέ­στη­κε το αδί­κη­μα της δωρο­δο­κί­ας, η χώρα τέλε­σής του είναι η Ελλά­δα και ο κατη­γο­ρού­με­νος πρέ­πει να δικα­στεί εδώ.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, ότι ο Λεω­νί­δας Μπό­μπο­λας είχε συλ­λη­φθεί με βάσει το ένταλ­μα των κυπρια­κών Αρχών, οι οποί­ες του κατα­λό­γι­ζαν κατη­γο­ρί­ες για απά­τη, κλο­πή από δημό­σιους λει­τουρ­γούς, παρά­βα­ση του νόμου περί εσό­δων, εξα­σφά­λι­ση χρη­μά­των με ψευ­δείς παρα­στά­σεις, συνω­μο­σία για κατα­δο­λί­ευ­ση.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας