Ποιος θυμάται το «ηχηρό ΝΑΙ» του Φράγκου στο Δημοψήφισμα;

0
474

Επει­δή πολ­λοί θέλη­σαν να βασί­σουν τις ελπί­δες τους σε έναν Φρά­γκο, σ΄ έναν Γρά­ψα κ.λπ.… να έχου­με στα υπό­ψη ότι ΚΑΝΕΝΑΣ αξιω­μα­τι­κός δεν πάει ψηλά …αν δεν τον εγκρί­νει το ΝΑΤΟ και οι προ­δό­τες των κομ­μά­των. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπο­χρε­ώ­θη­κε να αλλά­ξει τα ψηφο­δέλ­τιά του σε μια νύχτα με μόλις ένα τηλε­φώ­νη­μα από το Σιω­νι­στι­κό Λόμπι της Νέας Υόρ­κης.

Τίπο­τα δεν αφή­νουν στην τύχη τα ξένα αφε­ντι­κά. Ας στα­μα­τή­σου­με να ψηφί­ζου­με οποιον­δή­πο­τε επει­δή απλά …«Καλά τα λέει!». Αυτό μας έφα­γε! Αντί να δίνου­με σημα­σία στο τι πραγ­μα­τι­κά πράτ­τει κάποιος …αρκού­μα­στε και βασι­ζό­μα­στε σε ανθρώ­πους που σχε­διά­ζουν και την τελευ­ταία τους συλ­λα­βή για να μας εξα­πα­τή­σουν. Κατα­φέρ­νουν να μας κάνουν να ακού­με …μόνο αυτά που μας αρέ­σουν, ενερ­γο­ποιούν την ελπί­δα στην ψυχή μας …και μετά …«Πάρ­τε στα μού­τρα Μνη­μό­νια 8.000 σελί­δων και δάνεια 100 ετών και παρα­δώ­στε τα σπί­τια σας για να πλη­ρω­θούν τα υπο­βρύ­χια του Άκη, οι Ολυ­μπια­κοί και τα κλεμ­μέ­να από Τρά­πε­ζες και Ταμεία».

Ας γυρί­σου­με την πλά­τη σε ό,τι προ­βάλ­λουν με χαρά τα ΜΜΕ …κι ας κοι­τά­ξου­με γύρω μας για ανθρώ­πους που ξέρου­με ποιοι είναι και που μένουν και πόσο ηθι­κοί είναι. Να σπρώ­ξου­με αυτούς που πραγ­μα­τι­κά μας εκφρά­ζουν κι όχι αυτούς που μας σερ­βί­ρουν τα ΜΜΕ …χρη­σι­μο­ποιώ­ντας την τελευ­ταία λέξη του marketing και της ψυχο­λο­γί­ας …με μονα­δι­κό στό­χο να μας εξα­πα­τή­σουν, να μας κλέ­ψουν την ψήφο και να την χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν ενα­ντί­ον μας για να μας πάρουν τα σπί­τια.

Για να θυμη­θού­με τίνος υπέρ­μα­χος ήταν ο «Έλλη­νας Πού­τιν» (σύμ­φω­να με την Ελεύ­θε­ρη Ώρα της 23.01.2018, βλέ­πε και παρα­κά­τω εικό­να) τον Ιού­λιο του 2015:

Πρω­το­σέ­λι­δο “Ελεύ­θε­ρη Ώρα”, 23.01.2018

Πηγή: kathimerini.gr

Θέση υπέρ του ΝΑΙ στο επερ­χό­με­νο δημο­ψή­φι­σμα πήρε με σχε­τι­κή του δήλω­ση ο επί­τι­μος αρχη­γός ΓΕΣ και πρώ­ην Υπουρ­γός Εθνι­κής Αμυ­νας Στρα­τη­γός Φρα­γκού­λης Φρά­γκος.

Ο κ. Φράγκος στη δήλωσή του αναφέρει τα εξής:

«Θλί­βο­μαι, διό­τι με ανευ­θυ­νό­τη­τα και αμε­τρο­έ­πεια της συγκυ­βέρ­νη­σης δια­σύ­ρε­ται η πατρί­δα μας και οι Ελλη­νες διε­θνώς, ενώ οδη­γού­με­θα σε ατρα­πούς δύσκο­λες με αβέ­βαιο μέλ­λον και την πλή­ρη πτω­χο­ποί­η­ση συνε­πεία της εγκλη­μα­τι­κής ανευ­θυ­νό­τη­τας αυτών που εξα­πά­τη­σαν με αίο­λες και ψευ­δείς υπο­σχέ­σεις και έχουν υφαρ­πά­ξει τη ψήφο του ελλη­νι­κού λαού.

Επι­βάλ­λε­ται, όσο ποτέ άλλο­τε, οι Ελλη­νες να απο­φα­σί­σουν με σύνε­ση και ψυχραι­μία, για την επι­βί­ω­ση μας ως έθνους μέσα στην Ευρώ­πη με ένα ηχη­ρό ΝΑΙ την Κυρια­κή!

Δεν υπό­κει­νται τέλος σε καμία δια­πραγ­μά­τευ­ση οι ηθι­κές αξί­ες και αρχές που μας διέ­πουν, ως έλλη­νες διη­νε­κώς για κανέ­να ανερ­μά­τι­στο και ανι­στό­ρη­το που προ­τάσ­σει το κομ­μα­τι­κό του συμ­φέ­ρον.»

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως επι­στο­λή υπέρ του «ναι» υπο­γρά­φουν 65 ανώ­τε­ροι και ανώ­τα­τοι από­στρα­τοι στρα­τιω­τι­κοί ανά­με­σα στους οποί­ους και οι επί­τι­μοι αρχη­γοί ΓΕΕΘΑ Ι. Βερυ­βά­κης, Δ. Σκαρ­βέ­λης, Δ. Γρά­ψας, οι επί­τι­μοι αρχη­γοί ΓΕΝ Ε. Λαγά­ρας και Ηρ. Δρί­κος και οι επί­τι­μοι αρχη­γοί ΓΕΑ και ΑΤΑ Βασί­λειος Κλό­κο­ζας, Κων­στα­ντί­νος Χίου, Βασί­λειος Κατσια­ντώ­νης, και Ιωάν­νης Πατσα­ντά­ρας.

Στην επι­στο­λή τους τονί­ζουν τον κίν­δυ­νο απώ­λειας συμ­μά­χων σε περί­πτω­ση εξό­δου από την Ευρώ­πη και το ευρώ ανα­φέ­ρο­ντας ότι «η έξο­δός μας από την Ευρώ­πη θα μας κάνει αδύ­να­μους σε πιέ­σεις που θα εντα­θούν και θα γίνουν ακό­μη πιο απει­λη­τι­κές»

«Με την επι­λο­γή της απο­μό­νω­σης θέτου­με σε κίν­δυ­νο την Πατρί­δα και το Μέλ­λον της. Παίρ­νου­με ένα ρίσκο με οδυ­νη­ρές επι­πτώ­σεις. Ένα ρίσκο που μπο­ρεί να έχει τερά­στιο κόστος για τη Χώρα, τη Δημο­κρα­τία, την Ελευ­θε­ρία και την Εθνι­κή Κυριαρ­χία» προει­δο­ποιούν και κατα­λή­γουν: «Η Ευρώ­πη είναι ο σύμ­μα­χός μας. Η Ελλά­δα είναι Ευρώ­πη. Ναι στην Ελλά­δα. Ναι στην Ευρώ­πη».

Αναλυτικά, το κείμενο και τα ονόματα όσων υπογράφουν:

«Έχου­με ορκι­στεί στην Πατρί­δα και τη Σημαία. Έχου­με αφιε­ρώ­σει τη ζωή μας στην άμυ­να της Χώρας. Έχου­με υπη­ρε­τή­σει τη Δημο­κρα­τία και την Ελευ­θε­ρία. Στό­χος μας ήταν πάντο­τε η προ­ά­σπι­ση του Έθνους και της Ευη­με­ρί­ας του. Οι συν­θή­κες και οι στιγ­μές μας επι­βά­λουν να εκφρά­σου­με τους φόβους και τις ανη­συ­χί­ες μας.

Η ισχύς της χώρας μας είναι ό,τι πιο σημα­ντι­κό έχου­με και αυτή τη στιγ­μή η δύνα­μή της τίθε­ται σε κίν­δυ­νο. Η έξο­δός μας από την Ευρώ­πη και το Ευρώ θα κάνει τη χώρα μας πιο αδύ­να­μη. Θα χάσου­με συμ­μά­χους που έχουν στα­θεί στο πλάι μας. Θα χάσου­με τη δύνα­μη που μας χαρί­ζουν ενώ­σεις και ομά­δες χωρών στις οποί­ες ανή­κου­με ιστο­ρι­κά και πολι­τι­στι­κά.

Σημα­ντι­κός παρά­γο­ντας ισχύ­ος μιας χώρας είναι οι σύμ­μα­χοί της, είναι εκεί­νοι που θα προ­στρέ­ξουν όταν αντι­με­τω­πί­σει τον ύψι­στο κίν­δυ­νο. Δίχως συμ­μά­χους, η δύνα­μή μας μικραί­νει, η θέση της χώρας μας απα­ξιώ­νε­ται και οι συνέ­πειες θα είναι τρο­μα­κτι­κές. Η γεω­πο­λι­τι­κή θέση της χώρας είναι δύνα­μη, αλλά και αδυ­να­μία. Η έξο­δός μας από την Ευρώ­πη θα μας κάνει αδύ­να­μους σε πιέ­σεις που θα εντα­θούν και θα γίνουν ακό­μη πιο απει­λη­τι­κές και οι θυσί­ες των Ελλή­νων θα πάνε χαμέ­νες.

Με την επι­λο­γή της απο­μό­νω­σης θέτου­με σε κίν­δυ­νο την Πατρί­δα και το Μέλ­λον της. Παίρ­νου­με ένα ρίσκο με οδυ­νη­ρές επι­πτώ­σεις. Ένα ρίσκο που μπο­ρεί να έχει τερά­στιο κόστος για τη Χώρα, τη Δημο­κρα­τία, την Ελευ­θε­ρία και την Εθνι­κή Κυριαρ­χία. Με την επι­λο­γή της απο­μό­νω­σης καθι­στού­με τη χώρα ανί­σχυ­ρη απέ­να­ντι στις προ­κλή­σεις όσων την επι­βου­λεύ­ο­νται, την καθι­στού­με αδύ­να­μη απέ­να­ντι σε όσους θέλουν να τη γονα­τί­σουν και να την καθυ­πο­τά­ξουν.

Η Ευρώ­πη είναι ο σύμ­μα­χός μας.
Η Ελλά­δα είναι Ευρώ­πη.
Ναι στην Ελλά­δα. Ναι στην Ευρώ­πη».

Στρατός Ξηράς

Στρα­τη­γός ε.α. Ι.Βερυβάκης, επί­τι­μος Α/ΓΕΕΘΑ
Στρα­τη­γός ε.α. Δ.Σκαρβέλης, επί­τι­μος Α/ΓΕΕΘΑ
Στρα­τη­γός ε.α. Δ. Γρά­ψας, επί­τι­μος Α/ΓΕΕΘΑ
Στρα­τη­γός ε.α. Ε. Καπρα­βέ­λος, επί­τι­μος Α/ΓΕΣ
Στρα­τη­γός ε.α. Κ. Πανα­γιω­τά­κης, επί­τι­μος Α/ΓΕΣ
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Δ. Δεμέ­στι­χας, επί­τι­μος Διοι­κη­τής Δ΄ΣΣ
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Ν. Λαζα­ρί­δης, επί­τι­μος ΓΕΠΣ
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Ν. Μπο­ζώ­νης, επί­τι­μος Διοι­κη­τής Β΄ΣΣ
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Χ. Μου­στά­κης, επί­τι­μος Διοι­κη­τής Στρα­τιάς
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Θ. Τόρ­βας, επί­τι­μος Διοι­κη­τής Δ΄ΣΣ
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Α. Βασι­λό­που­λος, επί­τι­μος Διοι­κη­τής ΣΔΑ
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Γ. Μοσχο­βά­κος, επί­τι­μος Υπαρ­χη­γός ΓΕΣ
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Ι. Αρβα­νί­της, επί­τι­μος Διοι­κη­τής Α΄ΣΣ
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Η. Καζού­κας, επί­τι­μος Διοι­κη­τής XVI ΜΠ
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Ν. Σαμ­ψών, επί­τι­μος Δντής ΔΔΒ/ΓΕΣ
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Α. Γαλη­νός, επί­τι­μος Διοι­κη­τής Β΄ΣΣ
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Ν. Αση­μα­κό­που­λος, επί­τι­μος Υπο­διοι­κη­τής Δ΄ΣΣ
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Π. Τατσό­που­λος, επί­τι­μος Διοι­κη­τής VI ΜΠ
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Π. Καρά­μπε­λας, επί­τι­μος Διοι­κη­τής Στρα­τιάς
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Σ. Πανα­γό­που­λος, επί­τι­μος Υπαρ­χη­γός ΓΕΕΘΑ
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Ε. Στρα­τά­κος, επί­τι­μος Διοι­κη­τής Γ΄ΣΣ/NDC-GR
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Π. Τσα­λι­κί­δης, επί­τι­μος ΓΕΠΣ-τέως Α/ΓΕΕΦ
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Β. Γωγου­βί­της, επί­τι­μος Υπαρ­χη­γός ΓΕΣ
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Π. Ζάρας, επί­τι­μος Διοι­κη­τής ΑΣΔΥΣ
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Σ. Νάσης, επί­τι­μος Διοι­κη­τής Στρα­τιάς – τέως Α/ΓΕΕΦ
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Γ. Τσα­κα­νί­κας, επί­τι­μος Υπαρ­χη­γός ΓΕΣ
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Γ. Βέζος, επί­τι­μος Υπαρ­χη­γός ΓΕΣ
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Κ. Κατής, επί­τι­μος Διοι­κη­τής Α’ ΣΣ
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Σ. Ξιφα­ράς, επί­τι­μος Υπαρ­χη­γός ΓΕΕΘΑ
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Σ. Παπα­πο­στό­λου, επί­τι­μος Επι­τε­λάρ­χης NDC-GR
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Γ. Γκαρ­τζο­νί­κας, επί­τι­μος Διοι­κη­τής ΧΙ ΜΠ

Πολεμικό Ναυτικό

Ναύ­αρ­χος ε.α. Ε. Λαγά­ρας, επί­τι­μος Α/ΓΕΝ
Ναύ­αρ­χος ε.α. Ηρ. Δρί­κος, επί­τι­μος Α/ΓΕΝ
Αντι­ναύ­αρ­χος ε.α. Γρ. Δεμέ­στι­χας, επί­τι­μος Αρχη­γός Στό­λου
Αντι­ναύ­αρ­χος ε.α. Κ. Δημη­τριά­δης, επί­τι­μος Διοι­κη­τής ΑΔΜΝ
Αντι­ναύ­αρ­χος ε.α. Α. Χρυ­σι­κό­που­λος
Αντι­ναύ­αρ­χος ε.α. Π. Καβα­λιέ­ρος, επί­τι­μος Διοι­κη­τής ΔΕΝ
Αντι­ναύ­αρ­χος ε.α. Ε. Ζαρό­κω­στας, επί­τι­μος Αρχιε­πι­στο­λέ­ας Στό­λου
Αντι­ναύ­αρ­χος ε.α. Δ. Αθα­να­σί­ου
Αντι­ναύ­αρ­χος ε.α. Α. Ανδρέ­ου
Αντι­ναύ­αρ­χος ε.α. Δρ. Στυ­λια­νός Πολί­της
Αντι­ναύ­αρ­χος ε.α. Αντ. Σουρ­βί­νος, επί­τι­μος Υπαρ­χη­γός ΓΕΝ
Αντι­ναύ­αρ­χος ε.α. Κ. Γκιώ­νης
Αντι­ναύ­αρ­χος ε.α. Νικ. Κατσι­μή­τσης
Αρχι­πλοί­αρ­χος ε.α. Π. Διβριώ­της

Πολεμική Αεροπορία

Πτέ­ραρ­χος ε.α. Βασί­λειος Κλό­κο­ζας, επί­τι­μος Αρχη­γός ΓΕΑ
Αντι­πτέ­ραρ­χος ε.α. Κων­στα­ντί­νος Χίου, επί­τι­μος Αρχη­γός ΑΤΑ
Αντι­πτέ­ραρ­χος ε.α. Βασί­λειος Κατσια­ντώ­νης, επί­τι­μος Αρχη­γός ΑΤΑ
Αντι­πτέ­ραρ­χος ε.α. Ιωάν­νης Πατσα­ντά­ρας, επί­τι­μος Αρχη­γός ΑΤΑ
Αντι­πτέ­ραρ­χος ε.α. Γεώρ­γιος Σκαρ­λά­τος, επί­τι­μος Υπαρ­χη­γός ΓΕΕΘΑ
Αντι­πτέ­ραρ­χος ε.α. Στυ­λια­νός Πετρου­λά­κης, επί­τι­μος Διοι­κη­τής ΔΑΥ
Αντι­πτέ­ραρ­χος ε.α. Κων­στα­ντί­νος Ιατρί­δης, επί­τι­μος Διοι­κη­τής ΔΑΥ
Αντι­πτέ­ραρ­χος ε.α. Κ. Καλα­μά­τας, επί­τι­μος Διοι­κη­τής ΣΕΘΑ
Αντι­πτέ­ραρ­χος ε.α. Γ. Μελε­τί­ου, επί­τι­μος Γενι­κός Επι­θε­ω­ρη­τής ΓΕΑ
Αντι­πτέ­ραρ­χος ε.α. Πανα­γιώ­της Μπα­λές
Αντι­πτέ­ραρ­χος ε.α. Ευάγ­γε­λος Πετρου­λά­κης
Αντι­πτέ­ραρ­χος ε.α. Θωμάς Γερα­σό­που­λος, επί­τι­μος Διοι­κη­τής ΣΠΑ
Αντι­πτέ­ραρ­χος ε.α. Δημή­τριος Παπα­γε­ωρ­γί­ου
Αντι­πτέ­ραρ­χος ε.α. Δημή­τριος Αθα­να­σά­κος
Αντι­πτέ­ραρ­χος ε.α. Στ. Αλε­ξό­που­λος
Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Θωμάς Τσε­λώ­νης, επί­τι­μος Δντής ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ
Ανα­θε­ω­ρη­τής Α΄Θωμάς Καρα­νί­σας, επί­τι­μος Πρό­ε­δρος Ανα­θε­ω­ρη­τι­κού Δικα­στη­ρί­ου
Ανα­θε­ω­ρη­τής Α΄ Ιωάν­νης Τσι­λί­δης, επί­τι­μος Πρό­ε­δρος Ανα­θε­ω­ρη­τι­κού Δικα­στη­ρί­ου
Ανα­θε­ω­ρη­τής Α΄ Δημή­τριος Ασδέ­ρης, επί­τι­μος Εισαγ­γε­λέ­ας Ανα­θε­ω­ρη­τι­κού Δικα­στη­ρί­ου
Ανα­θε­ω­ρη­τής Α΄Δημήτριος Μπα­κό­λας, επί­τι­μος Εισαγ­γε­λέ­ας Ανα­θε­ω­ρη­τι­κού Δικα­στη­ρί­ου

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας