Πωλείται το 50% της Skroutz

| upd 2 Φεβρουαρίου 2018 22:20
0
16

Στις αρχές της επό­με­νης εβδο­μά­δας, μέχρι τις 6 Φεβρουα­ρί­ου, ανα­μέ­νε­ται να ολο­κλη­ρω­θούν οι δια­δι­κα­σί­ες για την ολο­κλή­ρω­ση της πώλη­σης του 50% της Skroutz Α.Ε., της εται­ρεί­ας που ανέ­πτυ­ξε και δια­χει­ρί­ζε­ται την εξαι­ρε­τι­κά γνω­στή και πετυ­χη­μέ­νη μηχα­νή ανα­ζή­τη­σης και σύγκρι­σης τιμών και προ­ϊ­ό­ντων www.skroutz.gr.

Πωλη­τής είναι η Dionic, η εισηγ­μέ­νη στο Χρη­μα­τι­στή­ριο εται­ρεία συμ­με­το­χών που το 2006 είχε απο­κτή­σει το ήμι­συ της Skroutz ένα­ντι μόλις 300 χιλιά­δων ευρώ. Η πώλη­ση έχει “ανα­γκα­στι­κό” χαρα­κτή­ρα, καθώς εντάσ­σε­ται στο πλαί­σιο του σχε­δί­ου ανα­διάρ­θρω­σης και ρύθ­μι­σης των υπο­χρε­ώ­σε­ων της Dionic, της τάξης των 54 εκατ. ευρώ, που συμ­φω­νή­θη­κε με τις πιστώ­τριες τρά­πε­ζες. Το σχέ­διο, μετα­ξύ άλλων, περι­λαμ­βά­νει την πώλη­ση περιου­σια­κών στοι­χεί­ων, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της συγκε­κρι­μέ­νης συμ­με­το­χής.

Aγο­ρα­στές θα είναι –εφό­σον δεν υπάρ­ξει εντυ­πω­σια­κή ανα­τρο­πή– οι τρεις ιδρυ­τές της εται­ρεί­ας, Γ. Αυγου­στί­δης, Β. Δήμου και Γ. Χατζη­γε­ωρ­γί­ου, οι οποί­οι και άσκη­σαν το δικαί­ω­μα πρώ­της προ­τί­μη­σης που προ­βλε­πό­ταν στην αρχι­κή συμ­φω­νία με τη Dionic.

Παρά του έντο­νου ενδια­φέ­ρο­ντος που εκδη­λώ­θη­κε από γνω­στή εται­ρεία του ευρύ­τε­ρου χώρου της παρο­χής ηλε­κτρο­νι­κών υπη­ρε­σιών αλλά και του φημο­λο­γού­με­νου ενδια­φέ­ρο­ντος από έτε­ρους επι­χει­ρη­μα­τί­ες, η συμ­φω­νία είχε “κλει­δώ­σει” εξ αρχής καθώς οι τρεις συνι­δρυ­τές της Skroutz ισο­φά­ρι­σαν τις αντι­προ­σφο­ρές που είχαν απο­στα­λεί στο σύμ­βου­λο του δια­γω­νι­σμού για την πώλη­ση του 50%.

Το μόνο ζητού­με­νο ήταν κατά πόσον θα μπο­ρού­σαν να εξα­σφα­λί­σουν τα κεφά­λαια εντός των προ­θε­σμιών που είχαν τεθεί. Και αυτό διό­τι υπήρ­ξε ανα­τρο­πή στον αρχι­κό σχε­δια­σμό που είχαν πραγ­μα­το­ποι­ή­σει για τα κεφά­λαια που θα απαι­τού­νταν, καθώς λόγω των υψη­λών προ­σφο­ρών που κατα­τέ­θη­καν, η απο­τί­μη­ση του 50% της Skroutz εκτο­ξεύ­τη­κε στα 10 εκατ. ευρώ. Σύμ­φω­να με ασφα­λείς πλη­ρο­φο­ρί­ες, πέραν των προ­σω­πι­κών κεφα­λαί­ων που θα κατα­βά­λουν οι Αυγου­στί­δης, Δήμου και Χατζη­γε­ωρ­γί­ου και του τρα­πε­ζι­κού δανει­σμού που εξα­σφα­λί­στη­κε από την Alpha Bank, στο χρη­μα­το­δο­τι­κό σχή­μα συμ­με­το­χή εξα­σφα­λί­ζει το fund SouthBridge Europe Mezzanine.

Oι Γ. Αυγου­στί­δης, Β. Δήμου και Γ. Χατζη­γε­ωρ­γί­ου σε πρό­σφα­τη βρά­βευ­ση στο ΕΒΕΑ

Πρό­κει­ται για μια εται­ρεία επεν­δύ­σε­ων (risk capital investment company, αλλιώς société d’investissement en capital à risque — SICAR) με έδρα το Λου­ξεμ­βούρ­γο που συμ­με­τέ­χει μέσω υβρι­δι­κών μορ­φών χρη­μα­το­δό­τη­σης κεφα­λαί­ου (quasi — equity και ενδιά­με­ση χρη­μα­το­δό­τη­ση) κυρί­ως σε ελλη­νι­κές μικρές και μεσαί­ες επι­χει­ρή­σεις. Ουσια­στι­κά, ενι­σχύ­ει χρη­μα­το­δο­τι­κά ελλη­νι­κές μικρές και μεσαί­ες επι­χει­ρή­σεις, αξιο­ποιώ­ντας κεφά­λαια όχι μόνο ιδιω­τών αλλά και θεσμι­κών επεν­δυ­τών, όπως το Ευρω­παϊ­κό Επεν­δυ­τι­κό Ταμείο (EIF) και η Ευρω­παϊ­κή Τρά­πε­ζα Επεν­δύ­σε­ων (ΕΙΒ).

Το fund που ιδρύ­θη­κε το 2014, εκτός από το Ευρω­παϊ­κό Επεν­δυ­τι­κό Ταμείο, έχει λάβει χρη­μα­το­δό­τη­ση και από την Ευρω­παϊ­κή Τρά­πε­ζα Ανα­συ­γκρό­τη­σης και Ανά­πτυ­ξης (EBRD) και εμφα­νί­ζε­ται να δια­θέ­τει, μέσω μιας ανε­ξάρ­τη­της επεν­δυ­τι­κής πλατ­φόρ­μας, κεφά­λαια άνω των 60 εκατ. ευρώ.

H Southbridge, στην οποία, μετα­ξύ άλλων, μετέ­χουν στε­λέ­χη της Rea Capital Advisors, είναι ιδιαί­τε­ρα ενερ­γή στην Ελλά­δα. Από τον Απρί­λιο του 2015 έχει υλο­ποι­ή­σει επεν­δύ­σεις στην INKAT (δια­χει­ρί­ζε­ται το δίκτυο Kiosky’s), την εται­ρεία ναύ­λω­σης σκα­φών ανα­ψυ­χής Cosmos Yachting Hellas, την εται­ρεία δια­χεί­ρι­σης ξενο­δο­χεί­ων Hotelbrain, την εται­ρεία facility management Manifest, την εται­ρεία τρο­φί­μων Arivia και την εται­ρεία δια­χεί­ρι­σης luxury hotels Katikies Group.

Την περί­ο­δο αυτή υλο­ποιού­νται οι απαι­τού­με­νοι έλεγ­χοι στο χρη­μα­το­δο­τι­κό σχή­μα προ­κει­μέ­νου να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το financial closing. Εφό­σον ολο­κλη­ρω­θεί ομα­λά η συναλ­λα­γή για την επα­να­πό­κτη­ση του 50% της Skroutz, οι τρεις ιδρυ­τές και πλέ­ον από­λυ­τοι κάτο­χοι του ελέγ­χου της εται­ρεί­ας, θα επι­διώ­ξουν την περαι­τέ­ρω ανά­πτυ­ξη της πλατ­φόρ­μας. Δεν απο­κλεί­ε­ται, σύμ­φω­να με ορι­σμέ­νες πηγές, αυτή η ανά­πτυ­ξη να χρη­μα­το­δο­τη­θεί και μέσω αύξη­σης κεφα­λαί­ου, στην οποία ενδέ­χε­ται να συμ­με­τά­σχουν επεν­δυ­τι­κά σχή­μα­τα, αυτή τη φορά της επι­λο­γής των βασι­κών μετό­χων.

Το 2016 η “ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε Υπη­ρε­σί­ες Δια­δι­κτύ­ου” εμφά­νι­σε ενο­ποι­η­μέ­να έσο­δα 7,5 εκατ. ευρώ (από 6,5 εκατ. ευρώ το 2015). Τα κέρ­δη προ φόρων σε ενο­ποι­η­μέ­νο επί­πε­δο δια­μορ­φώ­θη­καν σε 426 χιλ. ευρώ (από 550 χιλ. ευρώ το 2015), ενώ σε επί­πε­δο εται­ρεί­ας έφτα­σαν σε 764 χιλ. ευρώ (ένα­ντι 908 χιλ. ευρώ το 2015). Στη χρή­ση του 2016 δεν υπάρ­χει τρα­πε­ζι­κός δανει­σμός.

Η Skroutz θεω­ρεί­ται σήμε­ρα η μεγα­λύ­τε­ρη μηχα­νή ανα­ζή­τη­σης τιμών προ­ϊ­ό­ντων στην Ελλά­δα Απα­σχο­λεί πάνω από 130 εργα­ζό­με­νους και όπως ανα­φέ­ρει η εται­ρεία, στην πλατ­φόρ­μα βρί­σκο­νται σήμε­ρα 7.000.000 προ­ϊ­ό­ντα από 2.650 κατα­στή­μα­τα.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας