Πωλήθηκε η βίλα της Δήμητρας Λιάνη

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
11

Πωλή­θη­κε η βίλα της Δήμη­τρας Λιά­νη στην οδό Αγρά­μπε­λης 3 στην Εκά­λη, που είχε βγει σε πλει­στη­ρια­σμό την Τετάρ­τη 21 Ιου­νί­ου.

Σύμ­φω­να με απο­κλει­στι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες του Capital.gr, για το ακί­νη­το κατα­τέ­θη­κε πρώ­τη προ­σφο­ρά -όσο ήταν η τιμή εκκί­νη­σης- ύψους 450 χιλιά­δων ευρώ, αλλά, τελι­κά, κατέ­λη­ξε στα χέρια πλειο­δό­τη που προ­σέ­φε­ρε τίμη­μα 581.500 ευρώ.

Η μεζο­νέ­τα, που εκτεί­νε­ται σε τέσ­σε­ρις ορό­φους και έχει συνο­λι­κή επι­φά­νεια 467 τ.μ., εκπλει­στη­ριά­στη­κε με επι­σπεύ­δου­σα τη Χρι­στια­νι­κή Ένω­ση Νεα­νί­δων (ΧΕΝ Ελλά­δας) σε εκτέ­λε­ση δια­τα­γής πλη­ρω­μής για το ποσό των 46,2 χιλιά­δων ευρώ. Είχε οδη­γη­θεί σε πλει­στη­ρια­σμό πολ­λά­κις τα τελευ­ταία χρό­νια, αλλά, αυτή τη φορά, η δια­δι­κα­σία στέ­φθη­κε με επι­τυ­χία.

Για πρώ­τη φορά, βγή­κε στο “σφυ­ρί” το 2011 με τιμή εκκί­νη­σης 1,2 εκατ. ευρώ, η οποία μειώ­θη­κε στις 800.000 ευρώ κατά τον πλει­στη­ρια­σμό του Νοεμ­βρί­ου 2013.

Το ακί­νη­το φέρει προ­ση­μεί­ω­ση 360 χιλ. ευρώ υπέρ της Eurobank, υπο­θή­κη και κατά­σχε­σης αξί­ας 87,8 χιλ. ευρώ και 51 χιλ. ευρώ, αντί­στοι­χα υπέρ της ΔΟΥ Κηφι­σιάς.

Η ιδιο­κτη­σία είναι μία από τις έξι υπερ­πο­λυ­τε­λείς που ανε­γέρ­θη­καν πριν από περί­που οκτώ χρό­νια στη θέση της βίλας όπου έζη­σε τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες της ζωής του ο Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου.

Το 2007 η τελευ­ταία σύζυ­γος του ιδρυ­τή του ΠΑΣΟΚ έδω­σε στην κατα­σκευα­στι­κή εται­ρεία Morfi αντι­πα­ρο­χή το οικό­πε­δο των 3,5 στρεμ­μά­των στην οδό Αγρά­μπε­λης όπου βρι­σκό­ταν το σπί­τι που κατοι­κού­σε κάπο­τε ο Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου. Εκεί ανα­πτύ­χθη­καν έξι βίλες από τις οποί­ες οι τρεις περι­ήλ­θαν στην κυριό­τη­τα της Δήμη­τρας Λιά­νη και οι υπό­λοι­πες “πέρα­σαν” στην κατα­σκευα­στι­κή εται­ρεία. Τα περισ­σό­τε­ρα από τα ακί­νη­τα έχουν είτε μισθω­θεί είτε πωλη­θεί, ενώ το 2007 όταν αυτά βρί­σκο­νταν στην αγο­ρά, η ζητού­με­νη τιμή τους άγγι­ζε τα 3 εκατ. ευρώ.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας