Πολυτεχνείο: Μια γελοία καθεστωτική γιορτή

0
109

Αν τα παι­διά με τα ρόπα­λα δεν ήταν κομ­μα­τό­σκυ­λα …θα μπο­ρού­σε να πατή­σει στο Πολυ­τε­χνείο ο Γλέ­ζος, ο Λαφα­ζά­νης, ο Βού­τσης, ο Γαβρό­γλου κι άλλοι «αντι­κα­πι­τα­λι­στές» υπη­ρέ­τες των τοκο­γλύ­φων;

Φαντα­στεί­τε πόσο επα­να­στα­τι­κή είναι η γιορ­τή του Πολυ­τε­χνεί­ου, που είναι υπο­χρε­ω­τι­κή αργία στα σχο­λεία με νόμο του κρά­τους-καθε­στώ­τος και στην οποία συμ­με­τέ­χουν ευχα­ρί­στως οι προ­δό­τες της Βου­λής.

Κανέ­νας «επα­να­στά­της» δεν υπο­ψιά­ζε­ται ότι κάτι δεν πάει καλά;

Είναι δυνα­τόν οι «αυθε­ντι­κά» επα­να­στα­τη­μέ­νοι νέοι να γιορ­τά­ζουν μία αντι­κρα­τι­κή κι αντι­ΝΑ­ΤΟϊ­κή εξέ­γερ­ση αγκα­λιά με εκα­τομ­μυ­ριού­χους κρα­τι­κο­δί­αι­τους επαγ­γελ­μα­τί­ες υπο­κρι­τές της Αρι­στε­ράς, του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ κ.λπ.; Με γόνους 3ης και 4ης γενιάς, που σπού­δα­σαν στις ΗΠΑ και στην Αγγλία, που λατρεύ­ουν το ΝΑΤΟ, που μπαι­νο­βγαί­νουν νύχτα-μέρα στην Αμε­ρι­κά­νι­κη Πρε­σβεία και που συνερ­γά­στη­καν με τη CIA για τις απα­γω­γές Ιρα­κι­νών που βρέ­θη­καν στο Γκουα­ντά­να­μο;

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας