Πορτογαλία: «Νομίσαμε ότι ήρθε το τέλος του κόσμου»

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
11

Δεκά­δες νεκροί, κατε­στραμ­μέ­να χωριά, καμ­μέ­να αυτο­κί­νη­τα, είναι μερι­κές από τις εικό­νες μιας ανεί­πω­της τρα­γω­δί­ας στην Πορ­το­γα­λία. Αιτία η ξηρα­σία και οι σφο­δροί άνε­μοι. Οι εγκλη­μα­τι­κές πρά­ξεις απο­κλεί­στη­καν.

 

Σε πέν­θος βρί­σκε­ται σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα η Πορ­το­γα­λία μετά από μια ανθρώ­πι­νη τρα­γω­δία, που παρό­μοια δεν έχει ζήσει η χώρα στη σύγ­χρο­νη ιστο­ρία της. Όλα ξεκί­νη­σαν από έναν κεραυ­νό που προ­κά­λε­σε πυρ­κα­γιά σε δασι­κή έκτα­ση στην περιο­χή Πετρο­γκάο Γκρά­ντε, 200 χιλιό­με­τρα βόρεια της Λισα­βό­νας. Η φωτιά μετα­δό­θη­κε αστρα­πιαία λόγω των σφο­δρών ανέ­μων. Σύμ­φω­να με σημε­ρι­νό απο­λο­γι­σμό 62 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους, άλλοι 62 τραυ­μα­τί­στη­καν.

Είχαν την ψευδαίσθηση ότι θα σώσουν τα σπίτια τους

«Περά­σα­με δρα­μα­τι­κές ώρες», διη­γεί­ται με δάκρυα στα μάτια μια κάτοι­κος της περιο­χής. «Ο αέρας έμοια­ζε με θύελ­λα και είπα­με με τον άνδρα μου ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Έβα­λα το αυτο­κί­νη­το μέσα, πήγα στο μπά­νιο, ξάπλω­σα στο έδα­φος με μάσκες στη μύτη και το στό­μα και βγή­κα μόνο πολύ αργό­τε­ρα».

Είναι μια από τις πολ­λές συγκλο­νι­στι­κές μαρ­τυ­ρί­ες που διη­γού­νται οι κάτοι­κοι για τις τρα­γι­κές ώρες που πέρα­σαν. Όσοι γλύ­τω­σαν, είχαν τύχη. Για δεκά­δες άλλους κάθε βοή­θεια ήρθε πολύ αργά, μιας και όλα εκτυ­λί­χθη­καν πολύ γρή­γο­ρα με απο­τέ­λε­σμα να εγκλω­βι­στούν στα σπί­τια και στα αυτο­κί­νη­τα τους, όπως του­λά­χι­στον ανα­φέ­ρουν οι αρμό­διες αρχές. Πολ­λοί όμως ήταν αυτοί που δεν θέλη­σαν να εγκα­τα­λεί­ψουν τα σπί­τια τους έχο­ντας την ψευ­δαί­σθη­ση ότι θα μπο­ρού­σαν να τα δια­σώ­σουν.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός Αντό­νιο Κόστα είχε δυσά­ρε­στα νέα στη πρό­χει­ρη συνέ­ντευ­ξη τύπου που δόθη­κε στο κέντρο επι­χει­ρή­σε­ων. «Φαί­νε­ται ότι ο αριθ­μός των θυμά­των θα είναι μεγα­λύ­τε­ρος, αλλά αυτή τη στιγ­μή δεν είναι 62 αλλά 61, μιας και ένα θύμα μετρή­θη­κε δύο φορές. Αυτός δεν είναι λόγος να χαι­ρό­μα­στε, είναι βέβαιο ότι τα θύμα­τα θα είναι περισ­σό­τε­ρα, όσο προ­χω­ρού­με τις επι­χει­ρή­σεις μας».

Αποκλείστηκε η εγκληματική πράξη

Ο πρό­ε­δρος της χώρας Μαρ­σέ­λο Ρεμπέ­λο ντε Σού­σα κήρυ­ξε τη χώρα σε τρι­ή­με­ρο πέν­θος. «Δια­κα­τε­χό­μα­στε από το συναί­σθη­μα της αδι­κί­ας, για­τί αυτή η τρα­γω­δία έπλη­ξε μια περιο­χή της Πορ­το­γα­λί­ας αγρο­τι­κή και απο­μο­νω­μέ­νη» ανέ­φε­ρε μετα­ξύ άλλων στις δηλώ­σεις του. Ακό­μη και σήμε­ρα κανείς δεν μπο­ρεί να κατα­γρά­ψει το μέγε­θος της ανθρώ­πι­νης και φυσι­κής κατα­στρο­φής, όπως επι­βε­βαί­ω­σε και ο πορ­το­γά­λος πρω­θυ­πουρ­γός. «Δυστυ­χώς η κατά­στα­ση βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη, η πυρ­κα­γιά συνε­χί­ζε­ται, ο αέρας όπως βλέ­πε­τε και εσείς έχει ξαναρ­χί­σει σε μερι­κά από τα μέτω­πα. Παράλ­λη­λα συνε­χί­ζε­ται αυτή η δρα­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία ανα­γνώ­ρι­σης των θυμά­των, χωριό με χωριό».

900 πυρο­σβέ­στες, δεκά­δες πυρο­σβε­στι­κά οχή­μα­τα, αερο­πλά­να και βοή­θεια από το εξω­τε­ρι­κό δίνουν τη μάχη με το χρό­νο με αντί­πα­λο τη ξηρα­σία, τις υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες που ξεπερ­νούν τους 30 βαθ­μούς και τους θυελ­λώ­δεις ανέ­μους. Η αστυ­νο­μία έχει απο­κλεί­σει το ενδε­χό­με­νο εγκλη­μα­τι­κής πρά­ξης.

Πηγή: DWΕιρή­νη Ανα­στα­σο­πού­λου / Reuters, dpa, afp

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας