Πώς το Ισραήλ εξουσιάζει ολόκληρο τον κόσμο

| upd 12 Φεβρουαρίου 2018 14:26
0
198

Στην Ελλά­δα μας έχουν φορ­τώ­σει με 36.000 δολά­ρια χρέ­ος κατ’ άτο­μο. Κι όταν μία χώρα χρω­στά­ει …τον έλεγ­χο της χώρας αυτής έχουν οι δανει­στές …οι τοκο­γλύ­φοι δηλα­δή. 

Στις ΗΠΑ το κατά κεφα­λή χρέ­ος είναι σχε­δόν διπλά­σιο. 63.000 δολά­ρια κατ΄ άτο­μο.

20 Τρι­σε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια χρω­στά­ει η Αμε­ρι­κή …και επει­δή το Ισρα­ήλ είναι δημιούρ­γη­μα των τοκο­γλύ­φων …η Αμε­ρι­κή …φυσι­κά θα το προ­σκυ­νά και θα το προ­στα­τεύ­ει για λογα­ρια­σμό των τοκο­γλύ­φων σαν να είναι Αμε­ρι­κα­νι­κό έδα­φος.

Όσο μικρό και να είναι το Ισρα­ήλ …όταν έχει στη διά­θε­σή του την Αμε­ρι­κα­νι­κή Πολε­μι­κή Μηχα­νή και τη στή­ρι­ξη των χωρών της Ευρώ­πης …αν κιν­δυ­νεύ­σει η ακε­ραιό­τη­τά του …θα προ­κλη­θεί Παγκό­σμιος Πόλε­μος …με εντο­λή των γνω­στών αφε­ντι­κών.

Πηγή: nationaldebtclocks.org

Πηγή: nationaldebtclocks.org

Πηγή: timesofisrael.com

Πηγή: jpost.com

Πηγή: kathimerini.gr

Πηγή: capital.gr

Πηγή: capital.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας