Πόσα χρήματα έβγαλε η Ελένη Μενεγάκη σε μια 10ετία;

0
650

Είναι και πολ­λοί «έξυ­πνοι» που πιστεύ­ουν ότι η Μενε­γά­κη είναι «χαζή» κι όχι μία πανέ­ξυ­πνη και τέλεια ηθο­ποιός, για το χαζό κοι­νό της, που ξέρει να ελίσ­σε­ται και πλου­τί­ζει ανά­με­σα στους καρ­χα­ρί­ες των ΜΜΕ.

Σύμ­φω­να με άρθρο που δημο­σί­ευ­σε “Το Ποντί­κι”: η Ελέ­νη Μενε­γά­κη απο­τε­λεί ένα από τα πιο ακρι­βά “brand” στην αγο­ρά, καθώς η παρου­σιά­στρια έχει κατα­φέ­ρει να μας κρα­τά συντρο­φιά τηλε­ο­πτι­κά, εδώ και του­λά­χι­στον μια 20ετία. Τα ποσά που απο­κο­μί­ζει από τη δου­λειά αυτή είναι γεγο­νός ότι είναι υψη­λά και σύμ­φω­να με τις τελευ­ταί­ες απο­κα­λύ­ψεις, ίσως ξεπερ­νούν ακό­μα και τα πιο φαντα­στι­κά σενά­ρια.

Σύμ­φω­να με ρεπορ­τάζ του youweekly.gr η Ελέ­νη Μενε­γά­κη από το 2002 έως και το 2013 έβγα­λε σε καθα­ρά χρή­μα­τα 9.794.000 ευρώ. Το ρεπορ­τάζ αυτό στη­ρί­ζε­ται στο γεγο­νός ότι αυτά είναι και τα ποσά που ανα­φέ­ρο­νται από την ίδια την παρου­σιά­στρια ως καθα­ρά κέρ­δη στη δικα­στι­κή δια­μά­χη που έχει με τον πρώ­ην σύζυ­γό της, Γιάν­νη Λάτσιο.

Πηγή: youweekly.gr

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας