Πόσα λεφτά έδωσε ο Ιβάν Σαββίδης για το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης;

0
254

-Συνά­ντη­σα προ­χθές την Κατε­ρί­να Νοτο­πού­λου, του γρα­φεί­ου Πρω­θυ­πουρ­γού. Μαζί κρα­τού­σα­με πανό όταν έκλει­σε η ΕΡΤ. «Πώς δώσα­τε γραμ­μή να μην παί­ξει η ΕΡΤ3 το συλ­λα­λη­τή­ριο;» τη ρώτη­σα.

Πολ­λά γρά­φτη­καν για το μεγα­λειώ­δες συλ­λα­λη­τή­ριο για τη Μακε­δο­νία, αρκε­τά παρα­πά­νω δια­δό­θη­καν από στό­μα σε στό­μα, μερι­κοί προ­σπά­θη­σαν να το σπι­λώ­σουν, άλλοι να το καπη­λευ­τούν, ενώ μια εβδο­μά­δα μετά υπάρ­χουν ακό­μα σε πολ­λούς απο­ρί­ες.

Πού βρέ­θη­καν τα λεφτά; Πώς επι­λέ­χθη­καν οι ομι­λη­τές; Βοή­θη­σε ο Σαβ­βί­δης; Υπήρ­ξε Χρυ­σή Αυγή από πίσω;

Ένας από τους διορ­γα­νω­τές του συλ­λα­λη­τη­ρί­ου, ο Μιχά­λης Πατσί­κας, μιλά στην ThessNews και απα­ντά σε όλους και για όλα.

Για το κλίμα απαξίωσης στην αρχή

«Το κλί­μα άλλα­ξε όταν κατά­λα­βαν όλοι ότι υπάρ­χουν αγνά πατριω­τι­κά αισθή­μα­τα από πίσω και καμία διά­θε­ση να κεφα­λαιο­ποι­η­θεί πολι­τι­κά από τα πρό­σω­πα του­λά­χι­στον που ήμα­σταν μπρο­στά. Να χτι­στούν δηλα­δή πολι­τι­κές καριέ­ρες».

Για την επιλογή Φράγκου

«Εμείς ξεκι­νού­σα­με τελεί­ως λαϊ­κά. Δεν είχα­με στο μυα­λό μας να φέρου­με έναν μεγά­λο ομι­λη­τή. Μας το ζητού­σαν όμως οι οργα­νώ­σεις. Ψάξα­με, στύ­ψα­με το κεφά­λι μας να βρού­με ονό­μα­τα ευρεί­ας απο­δο­χής. Ένα από αυτά, που μπο­ρού­σε κατ’ ελά­χι­στον να ικα­νο­ποι­ή­σει το λαϊ­κό αίσθη­μα, ήταν ο στρα­τη­γός (σσ. Φρά­γκος Φρα­γκού­λης).

Κάνα­με επα­φές και με άλλους. Ζητή­σα­με από τον συνταγ­μα­το­λό­γο Γιώρ­γο Κασ­σι­μά­τη, αλλά λόγω υπο­χρε­ώ­σε­ων δεν μπο­ρού­σε. Απευ­θυν­θή­κα­με στον Μιχά­λη Χαρα­λα­μπί­δη, δεν ήθε­λε όμως να μιλή­σει.

Μιλού­σαν για ορφα­νό συλ­λα­λη­τή­ριο. Δόθη­κε ένα άλλο κύρος. Τον Φρα­γκού­λη Φρά­γκο και τον Νίκο Λυγε­ρό αμέ­σως τους παί­ξα­νε τα ΜΜΕ. Αυτό το κεφα­λαιο­ποί­η­σε το συλ­λα­λη­τή­ριο και δεν φοβη­θή­κα­με μην τυχόν κάνει ο Φρά­γκος κόμ­μα αύριο μεθαύ­ριο. Θα είμα­στε απέ­να­ντί του.

Σίγου­ρα υπήρ­χαν φωνές που ήταν αντί­θε­τες. Αλλά αυτός είναι ο Έλλη­νας. Και τον Ιησού να φέρ­να­με να μιλή­σει, θα έβρι­σκαν κάτι να πουν».

Για Χρυσή Αυγή και αντιεξουσιαστές

«Δεν είχα­με καμία σχέ­ση με τη Χρυ­σή Αυγή. Όλα αυτά που λέγο­νταν και γρά­φο­νταν ήταν ένα σχέ­διο τρο­μο­κρά­τη­σης του κόσμου. Όπως και η αντι­συ­γκέ­ντρω­ση. Πότε γίνο­νταν αντι­συ­γκε­ντρώ­σεις; Όταν σκο­τώ­θη­κε ο Λαμπρά­κης. Οι ακρο­δε­ξιοί και το παρα­κρά­τος τα έκα­ναν αυτά. Τώρα τα κάνουν οι ακρο­α­ρι­στε­ροί».

Για ΣΥΡΙΖΑ και ΕΡΤ3

«Μας λύπη­σε ότι μας χρε­ώ­νουν ως εθνι­κι­στι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο, όπως λέει το γρα­φείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Για­τί η ΕΡΤ3 μας έρι­ξε “μαύ­ρο”; Συνά­ντη­σα προ­χθές την Κατε­ρί­να Νοτο­πού­λου, του γρα­φεί­ου Πρω­θυ­πουρ­γού. Μαζί κρα­τού­σα­με πανό τότε όταν έκλει­σε η ΕΡΤ. «Πώς δώσα­τε γραμ­μή;» τη ρώτη­σα. «Δεν δώσα­με καμία γραμ­μή» μου απά­ντη­σε».

«Οι ίδιοι από μέσα από την ΕΡΤ3 λένε ότι ήταν μια λάθος από­φα­ση. Ξέρω ότι υπήρ­ξε μια δια­μά­χη των δημο­σιο­γρά­φων, αλλά η γραμ­μή ήταν όχι» πρό­σθε­σε ο κ. Πατσί­κας.

Για Άνθιμο

«Υπήρ­ξε ραντε­βού. Τον ενη­με­ρώ­σα­με ποιοι είμα­στε. Ο ίδιος μας πρό­τει­νε να στεί­λει τρία άτο­μα στη συντο­νι­στι­κή. Δεν το έκα­νε ποτέ. Αντι­θέ­τως λίγες μέρες μετά, σε μια εκκλη­σία στα Λαγυ­νά, κατα­φέρ­θη­κε ενα­ντί­ον μας. Αρκε­τοί Μητρο­πο­λί­τες ήταν υπέρ. Έβλε­παν τις πιέ­σεις από το ποί­μνιο. Την Κυρια­κή στη λει­τουρ­γία είπε «πάμε στο συλ­λα­λη­τή­ριο». Και μάλι­στα δήλω­σε σε έναν νεα­ρό από το συντο­νι­στι­κό πως “και εμείς κάνου­με λάθη”. Αυτό για εμάς είναι πάρα πολύ σημα­ντι­κό. Και τα λέει όλα».

Για τον δήμο Θεσσαλονίκης

«Πήγα­με θεσμι­κά στον γενι­κό γραμ­μα­τέα του δήμου, Θωμά Ψαρ­ρά, και ζητή­σα­με εγγρά­φως την παρο­χή ρεύ­μα­τος. Προ­φο­ρι­κά ζητή­σα­με βοή­θεια για όλα, εξέ­δρα, ηχη­τι­κή κάλυ­ψη κλπ. Τελι­κά πήρα­με μόνο το ρεύ­μα».

Για τα οικονομικά

«Όλοι έλε­γαν ότι θα έρθουν και θα βοη­θή­σουν. Αλλά κανείς δεν έβα­ζε το χέρι στην τσέ­πη. Ζητια­νεύ­ο­ντας πηγαί­να­με. Ξεκι­νή­σα­με θεσμι­κά από το ΕΕΘ και το ΕΒΕΘ. Άρνη­ση. Και δεν ζητή­σα­με λεφτά. Απλά να πλή­ρω­ναν τιμο­λό­για των επαγ­γελ­μα­τιών. Φάγα­με πόρ­τα.

Φτά­σα­με Παρα­σκευή. Ο άνθρω­πος που μας έστη­σε την εξέ­δρα και τα ηχη­τι­κά μάς έκα­νε εξαι­ρε­τι­κή τιμή για όλα (3.500 ευρώ), αλλά έπρε­πε να πάρει μια προ­κα­τα­βο­λή. Και εμείς δεν είχα­με λεφτά. Το προη­γού­με­νο βρά­δυ μού σπά­νε το πίσω τζά­μι στο αυτο­κί­νη­το. Είμαι ασφα­λι­σμέ­νος στην Ιντερ­σα­λό­νι­κα και πηγαί­νω να το αλλά­ξω. Εκεί που είμαι, κατα­θέ­τω το αίτη­μα στην ιδιαι­τέ­ρα του ιδιο­κτή­τη Μελά Γιαν­νιώ­τη για ένα ποσό της τάξης των 4.000 ευρώ, για­τί χρεια­ζό­μα­σταν και 500 ευρώ για μια γεν­νή­τρια. Όταν γύρι­σα να πάρω το αμά­ξι μου μετά από λίγες ώρες, μας περί­με­νε ο ίδιος ο Μελάς Γιαν­νώ­της με έναν φάκε­λο με τα λεφτά από την Ένω­ση Ασφα­λι­στών Βορεί­ου Ελλά­δος. Η συγκί­νη­σή μας ήταν απί­στευ­τη. Τον Όθ. Ιακω­βί­δη τον πήραν τα δάκρυα.

Για τις αφί­σες υπήρ­ξαν χορη­γί­ες. Ένα τυπο­γρα­φείο, του Σεβα­σλιάν, μας τις προ­μή­θευ­σε δωρε­άν. Οι Κρη­τι­κοί μάς είχαν ζητή­σει αν μπο­ρού­με να τους καλύ­ψου­με το κόστος για δια­μο­νή και σίτι­ση. Η Ένω­ση Ξενο­δό­χων δεν δέχθη­κε να μας καλύ­ψει δωμά­τια».

Για τις κατηγορίες Μαυροσκά

«Ο πρώ­τος προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός στις σκέ­ψεις μας μιλού­σε για 15.000 ευρώ. Μια συζή­τη­ση κάνα­με και το πήρε αυτός ο τύπος (σσ. Βασί­λης Μαυ­ρο­σκάς) και υπο­λό­γι­σε με μπα­κα­λί­στι­κο τρό­πο ότι θα βγά­λου­με λεφτά. Αυτός για τους δικούς του λόγους μαζί με την κ. Πατσιά­νη αντι­δρά­σα­νε μόλις άκου­σαν το όνο­μα του Φρα­γκού­λη Φρά­γκου και άρχι­σαν όλα αυτά τα σενά­ρια του facebook, που δυστυ­χώς τα χρη­σι­μο­ποιούν και οι κυβερ­νη­τι­κές εφη­με­ρί­δες».

Για Ιβάν Σαββίδη

«Δεν έδω­σε λεφτά. Τίπο­τα απο­λύ­τως. Πού ήταν ο Σαβ­βί­δης; Δίπλα ήταν το Μακε­δο­νία Παλ­λάς. Πού ήταν το κανά­λι του, το Ε; Μα είναι δυνα­τόν; Θα μας έδι­νε λεφτά αλλά δεν θα μας έβγα­ζε; Είναι κατά­πτυ­στα αυτά τα πράγ­μα­τα».

Για την αστυνομία

«Δεν είχα­με κανέ­να παρά­πο­νο μέχρι την Κυρια­κή. Πώς βγή­κε το νού­με­ρο 90.000; Πώς βγαί­νει αυτό το Δελ­τίο Τύπου της Αστυ­νο­μί­ας; Και μας πλη­ρο­φο­ρούν ότι δεν ήταν δική τους από­φα­ση, αλλά από την Αθή­να».

Για τις επιθέσεις που δέχθηκαν

«Την πρώ­τη εβδο­μά­δα μού βιδώ­σα­νε δύο ξυλό­βι­δες στα λάστι­χά μου. Την δεύ­τε­ρη εβδο­μά­δα μου έσπα­σαν το τζά­μι. Από την ώρα που ανα­κοι­νώ­θη­κε το όνο­μα του Φρά­γκου, μια κυρία του συντο­νι­στι­κού δεχό­ταν τηλε­φω­νι­κές απει­λές ότι θα την πετά­ξουν στη θάλασ­σα. Μας έλε­γαν προ­δό­τες. Η Ειρή­νη Λεο­νάρ­δου κατέρ­ρευ­σε υπό το βάρος των πιέ­σε­ων και δεν μπό­ρε­σε να είναι καν στο συλ­λα­λη­τή­ριο. Αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος και πρέ­πει να ειπω­θούν».

Από το φύλ­λο της THESSNEWS #90 (27/01/2018–28/01/2018)

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας