Ποτάμι: «Να κληθεί ο Καμμένος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας»

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

Αίτη­μα να κλη­θεί ο υπουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας Πάνος Καμ­μέ­νος, στην Επι­τρο­πή Θεσμών και Δια­φά­νειας, προ­κει­μέ­νου να παρά­σχει εξη­γή­σεις για τις συνο­μι­λί­ες που φέρε­ται να είχε με ισο­βί­τη κρα­τού­με­νο, κατέ­θε­σε το Ποτά­μι, «μετά και την τοπο­θέ­τη­ση του υπουρ­γού Δικαιο­σύ­νης, που δέχτη­κε ότι αυτές οι επα­φές μπο­ρεί να έχουν γίνει».

Το σχε­τι­κό αίτη­μα δια­τυ­πώ­νει ο Σπύ­ρος Λυκού­δης, σε επι­στο­λή του προς την πρό­ε­δρο της Επι­τρο­πής Τασία Χρι­στο­δου­λο­πού­λου, στην οποία ανα­φέ­ρει ότι όλες τις τελευ­ταί­ες μέρες και με συνε­χή δημο­σιεύ­μα­τα στα ΜΜΕ, υπάρ­χει μια έντο­νη συζή­τη­ση σχε­τι­κά με τις επα­φές και ανταλ­λα­γές μηνυ­μά­των που είχε ο υπουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας, με κατα­δι­κα­σμέ­νο σε ισό­βια και έγκλει­στο στις φυλα­κές για εγκλη­μα­τι­κές πρά­ξεις, πολί­τη.

«Οι επα­φές αυτές, δέχθη­κε προ­χθές ότι μπο­ρεί να έχουν υπάρ­ξει και ο υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης κατά την διάρ­κεια ομι­λί­ας του στην Βου­λή και μάλι­στα με μία συγκε­κρι­μέ­νη επι­χει­ρη­μα­το­λό­γη­ση» ανα­φέ­ρει ο κ. Λυκού­δης στην επι­στο­λή του και προ­σθέ­τει, πως «επει­δή είναι προ­φα­νής ο κίν­δυ­νος να βαρύ­νουν το πολι­τι­κό κλί­μα και από πολ­λές πλευ­ρές αυτές οι πλη­ρο­φο­ρί­ες, ενδε­χο­μέ­νως δε αδί­κως, αν μεί­νουν αδιευ­κρί­νι­στες, το Ποτά­μι κατα­θέ­τει και παρα­κα­λεί να γίνει δεκτό το αίτη­μα της πρό­σκλη­σης του υπουρ­γού Εθνι­κής Άμυ­νας, κ. Πάνου Καμ­μέ­νου στην Επι­τρο­πή Θεσμών και Δια­φά­νειας της Βου­λής προ­κει­μέ­νου να ενη­με­ρώ­σει για την ακρί­βεια ή μη των δημο­σιευ­μά­των και για οτι­δή­πο­τε άλλο σχε­τι­κά με το ζήτη­μα θα επέ­λε­γε ο ίδιος να θέσει».

Ακολουθεί η σχετική επιστολή:

Προς την Πρό­ε­δρο της Επι­τρο­πής Θεσμών και Δια­φά­νειας της Βου­λής των Ελλή­νων

Αθή­να, 23/6/2017

Κα Πρό­ε­δρε,

Όλες τις τελευ­ταί­ες μέρες και με συνε­χή δημο­σιεύ­μα­τα στα ΜΜΕ, υπάρ­χει μια έντο­νη συζή­τη­ση σχε­τι­κά με τις επα­φές και ανταλ­λα­γές μηνυ­μά­των που είχε ο Υπουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας, με κατα­δι­κα­σμέ­νο σε ισό­βια και έγκλει­στο στις φυλα­κές για εγκλη­μα­τι­κές πρά­ξεις πολί­τη.

Οι επα­φές αυτές, δέχθη­κε προ­χθές ότι μπο­ρεί να έχουν υπάρ­ξει και ο Υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης κατά την διάρ­κεια ομι­λί­ας του στην Βου­λή και μάλι­στα με μία συγκε­κρι­μέ­νη επι­χει­ρη­μα­το­λό­γη­ση.

Επει­δή είναι προ­φα­νής ο κίν­δυ­νος να βαρύ­νουν το πολι­τι­κό κλί­μα και από πολ­λές πλευ­ρές αυτές οι πλη­ρο­φο­ρί­ες, ενδε­χο­μέ­νως δε αδί­κως αν μεί­νουν αδιευ­κρί­νι­στες, ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ κατα­θέ­τει και παρα­κα­λεί να κάνε­τε δεκτό το αίτη­μα της πρό­σκλη­σης του Υπουρ­γού Εθνι­κής Άμυ­νας κ. Πάνου Καμ­μέ­νου στην Επι­τρο­πή Θεσμών και Δια­φά­νειας της Βου­λής για να μας ενη­με­ρώ­σει για την ακρί­βεια ή μη των δημο­σιευ­μά­των και για οτι­δή­πο­τε άλλο σχε­τι­κά με το ζήτη­μα θα επέ­λε­γε ο ίδιος να θέσει.

Σπυ­ρί­δων Λυκού­δης
Βου­λευ­τής Α’ Αθη­νών
Ζ’ Αντι­προ­έ­δρος της Βου­λής
Μέλος της Επι­τρο­πής Θεσμών και Δια­φά­νειας

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας