Το Ποτάμι ψηφίζει υπέρ του ονόματος «Δημοκρατία της Μακεδονίας»

1
230
Σπύρος Δανέλλης: Θα ψηφίσω υπέρ του ονόματος «Δημοκρατία της Μακεδονίας»

To Soro-Ποτά­μι …είναι ως γνω­στόν ένα τοξι­κό, όχι τΑξι­κό, αλλά τΟξι­κό κόμ­μα. Τι μας λέει ο ανεκ­δι­ή­γη­τος «φιλό­σο­φος» του Ποτα­μιού Σπύ­ρος Δανέλ­λης;

  • Ότι «μας» κόστι­σε (!) που τα Σκό­πια δεν λέγο­νταν Μακε­δο­νία από την αρχή!

Σε ποιον κόστι­σε, ρε φίλε; Σ’ εμάς ή στα αφε­ντι­κά σου;

Και τι σύμ­πτω­ση; Ακρι­βώς την ίδια έκφρα­ση χρη­σι­μο­ποί­η­σαν και οι πρά­κτο­ρες της efsyn. Τηλε­πά­θεια είχαν… ή πήραν το ίδιο email από την Πρε­σβεία και τη ΜΚΟ του Soros;

  • Ότι για τον αλυ­τρω­τι­σμό των νέων της FYROM φταί­με εμείς! Μιας και ο αστρα­πό­γιαν­νος θέλει να πεί­σει τους βλαμ­μέ­νους που τον ψήφι­σαν ότι ο αλυ­τρω­τι­σμός των Σκο­πί­ων …είναι χθε­σι­νή εφεύ­ρε­ση …κι όχι του 1870…

Μαθαί­νου­με από τον παντο­γνώ­στη, ότι κατά το Βυζά­ντιο υπήρ­χαν σλα­βι­κές περιο­χές στη Μακε­δο­νία! Άρα;

Δικαιού­νται την απο­κλει­στι­κό­τη­τα της ονο­μα­σί­ας προ­έ­λευ­σης αυτοί κι όχι οι Έλλη­νες της Μακε­δο­νί­ας, οι οποί­οι κατοι­κούν ΠΑΝΩ στη Μακε­δο­νία, στο σημα­ντι­κό­τε­ρο κομ­μά­τι αυτής κι όχι στα παλιά σύνο­ρα ή και ΕΚΤΟΣ Μακε­δο­νί­ας;

  • Και κλεί­νει με μία παπα­ριά που μπο­ρεί να ξεστο­μί­σει μόνο πρά­κτο­ρας:

«Θα ψηφί­σω υπέρ της Δημο­κρα­τί­ας της Μακε­δο­νί­ας… διό­τι τα εθνι­κά θέμα­τα …μπαί­νουν πάνω από όλα»!

Οι πρά­κτο­ρες των ξένων «βαφτί­ζουν» ως πατριω­τι­κό τους καθή­κον την παρο­χή υπη­ρε­σιών στα ξένα συμ­φέ­ρο­ντα.

Αν τα Σκό­πια δεν ονο­μα­στούν Μακε­δο­νία …θα εκτε­θούν τα ξένα αφε­ντι­κά μας που είχαν υπο­σχε­θεί στους Σκο­πια­νούς το όνο­μα προ­κει­μέ­νου να αρχί­σουν να τρώ­νε McDonalds και να βλέ­πουν Gay Βρι­κό­λα­κες στην τηλε­ό­ρα­ση.

Έχου­με μακριά παρά­δο­ση τέτοιων «πατριω­τών»…

Είχα­με αρι­στε­ρούς που υπη­ρε­τού­σαν τους Άγγλους ή τον Στά­λιν και Δεξιούς που υπη­ρε­τού­σαν τη CIA και τη Μοσάντ… Πήξα­με από πατριώ­τες τα τελευ­ταία 200 χρό­νια.

Ο φωστή­ρας του Ποτα­μιού …θεω­ρεί πατριω­τι­κό του καθή­κον να απω­λέ­σουν όλοι οι Έλλη­νες Μακε­δό­νες τη δυνα­τό­τη­τα χρή­σης της λέξης Μακε­δό­νας και της λέξης Μακε­δο­νία …για να μην συγ­χέ­ο­νται με τους γεί­το­νες.

Ποια «πατρί­δα» υπη­ρε­τεί ο παντο­γνώ­στης που πλη­ρώ­νε­ται με αίμα από τους Έλλη­νες φορο­λο­γού­με­νους και φρου­ρεί­ται με δικά μας έξο­δα; Για τα ΔΙΚΑ ΤΟΥ προ­σω­πι­κά συμ­φέ­ρο­ντα μπο­ρεί να λέει ό,τι του κατέ­βει… όμως από πότε ταυ­τί­στη­καν τα ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμ­φέ­ρο­ντα με αυτά του Soros, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ;

Από τότε που οι Αμε­ρι­κα­νοί υπη­ρέ­τες των τοκο­γλύ­φων …χει­ρο­κρο­τού­σαν τον Κεμάλ για τη σφα­γή των Μικρα­σια­τών, των Αρμε­νί­ων και πανη­γύ­ρι­ζαν για τη σφα­γή των Σέρ­βων και των Κυπρί­ων;

Ξέρε­τε τι θα συμ­βεί πολύ σύντο­μα;

Θα δηλώ­νει κάποιος Μακε­δό­νας και θα τον ρωτούν… που έμα­θε τόσο καλά τα Ελλη­νι­κά…

Λόγω του ότι οι Έλλη­νες έχουν χρε­ο­κο­πή­σει οικο­νο­μι­κά από τις απα­νω­τές ληστρι­κές φορο­μπη­χτι­κές επι­θέ­σεις, το τελευ­ταίο που θα τους απα­σχο­λή­σει είναι το Σκο­πια­νό.

Μας βρή­καν «μπό­σι­κους» κι ορμά­νε να νομο­θε­τή­σουν άρον-άρον ό,τι τους διέ­τα­ξαν τα ξένα αφε­ντι­κά τους.

Οι προ­δό­τες σ’ αυτή τη χώρα δοξά­ζο­νται πάντα ως …ήρω­ες.

Πηγή: tribune.gr

Πηγή: efsyn.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας